• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အပိုုပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစိတ္အပိုုင္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

  သင္၏ ေမာ္ေတာ္ကားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ အပိုုပစၥည္းမ်ား

 • အျပစ္ရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ

  အျပစ္ရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ

  ကၽြမ္းက်င္းပုုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အလုုပ္ရံုုမ်ားအတြက္ ကုုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

 • ဘေရာ့ခ်္ကားဝန္ေဆာင္မႈ

  ဘေရာ့ခ်္ကားဝန္ေဆာင္မႈ

  သင့္ကားလိုုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုုးအတြက္

 • ဘေရာ့ခ်္ဒီဇယ္စင္တာ

  ဘေရာ့ခ်္ဒီဇယ္စင္တာ

  ဒီဇယ္စက္ပစၥည္းတိုုင္းအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ပုုဂၢိဳလ္မ်ား

 • ဘေရာ့ခ်္ဒီဇယ္စင္တာ

  ဘေရာ့ခ်္ ဒီဇယ္ စင္တာ

  ဒီဇယ္စနစ္မ်ားအားလံုုးအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား

 • ဥယ်ာဥ္ျခံသံုုးပစၥည္းမ်ား

  ဥယ်ာဥ္ျခံသံုုးပစၥည္းမ်ား

  သင့္ဥယ်ာဥ္အတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုုး ေစာင့္ေရွာက္မႈ

 • အိမ္သံုုးပစၥည္းမ်ား

  အိမ္သံုုးပစၥည္းမ်ား

  ျပီးျပည့္စံုုေသာ လူေနမႈ ဘဝအတြက္ ျပီးျပည့္စံုုေသာ နည္းပညာ

 • ကၽြမ္းက်င္ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုုး အိမ္ေဆာက္ႏွင့္ လက္သံုုး ပစၥည္းမ်ား

  ကၽြမ္းက်င္ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုုး အိမ္ေဆာက္ႏွင့္ လက္သံုုး ပစၥည္းမ်ား

  တကယ့္ ဘေရာ့ခ်္ ၊ တကယ့္ ကၽြမ္းက်င္ ပုဂၢိဳလ္

 • ထုုပ္ပိုုးမႈနည္းပညာ

  ထုုပ္ပိုုးမႈ နည္းပညာ

  ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုုင္း အဆင့္ဆင့္ ထုုပ္ပိုုးႏိုုင္သည္

 • ႀကီးမားေသာ အပူေပးစက္ရံုုမ်ားႏွင့္ စနစ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား

  ႀကီးမားေသာ အပူေပးစက္ရံုုမ်ားႏွင့္ စနစ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား

  တီထြင္စမ္းသစ္မႈမ်ား ႏွင့္ ထိေရာက္မႈမ်ားအတြက္ စံသတ္မွတ္ထားေသာ ခ်ိန္ညွိမႈမ်ား

ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား


2016-05-27 | Industry 4.0 | Research

Intelligent sensor systems for Industry 4.0

*“Robust multi-sensor technology for status monitoring in Industry 4.0 applications” (RoMulus) research project *Eleven partners researching new development methods for intelligent multi-sensor systems *Cost-effective manufacturing, even in small quantities *German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) is sponsoring the project ဆက္လက္

2016-05-24 | Business/economy | Packaging Technology

Double-digit growth for Bosch Packaging Technology

*Sales rise by 10.2 percent in 2015 to reach 1.3 billion euros *Order intake is 14.5 percent higher than 2015 *Executive board expects moderate growth for fiscal 2016 *Complete lines and Industry 4.0 solutions are strategic areas of growth ဆက္လက္

 

ျမန္မာႏိုုင္ငံ ရွိ ဘေရာ့ခ်္ ႏွင့္ အေႀကာင္းအရာမ်ား


ဘေရာ့ခ်္အေႀကာင္း

ျမန္မာႏိုုင္ငံ ရွိ ဘေရာ့ခ်္အေႀကာင္း

ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕၏ ေဒသတြင္း လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထပ္မံ ေလ့လာရန္

ဆက္သြယ္ရန္

ဆက္သြယ္ရန္

စာျဖင့္ျဖစ္ေစ ၊ တယ္လီဖုုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ၊ ဖက္စ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ၊ လူကုုိယ္တိုုင္ ျဖစ္ေစ

ေရာင္းခ်သူ ေနရာမ်ား

ေရာင္းခ်သူေနရာမ်ား

ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကိုု ဝယ္ယူ ရရွိႏိုုင္သည့္ ေနရာမ်ား