ကမာၻအႏွံ႕  AV

ကမာၻတဝွမ္းတြင္ရွိေသာ ေဘာ႔ရွ္

ႏိုုင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္တြင္ ေဒသတြင္း ကုုမၺဏီမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုုမၺဏီေပါင္း ၃၅၀ ရွိျပီး ကမာၻအႏွံ႕ ခန္႕မွန္း တိုုင္းျပည္ ၁၅၀ ေက်ာ္တြင္ အေရာင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပူးတြဲ လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္ မ်ားရွိပါသည္။

ကမာၻတဝွမ္း ေဘာ႔ရွ္ ဝဘ္ဆိုုဒ္မ်ား
  •