July 6, 2017

C/CCR-AS

Download press release


ထပ္မံသိရွိလိုသည့္ အခ်က္မ်ားရွိပါက မီဒီယာမ်ားဆက္သြယ္ရန္

ဝတ္ရည္ေအာင္
သတင္း၊ မီဒီယာဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ
Bosch Myanmar ကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲ
Tel: +951 663 616, Mobile: +959 4500 60071
Email: yiaung.wutt@bosch.com

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လမ္းမမ်ားေပၚ ယာဥ္္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေအာင္ ဆက္လက္ ပံ့ပိုးသြားမည္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ယာဥ္အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားမႈမွ ကင္းေဝး ေစရန္ Bosch က ထုူးျခားေသာ ဖန္တီးမႈနွင့္အတူ ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈ အျဖစ္ “Beauty Beneath” project ကိုလုပ္ေဆာင္

  • Boschက ျမန္မာႏိုင္ငံလမ္းမမ်ားေပၚရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ပိုမိုကင္းရွင္းေစရန္ႏွင့္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားကို ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား ပိုမိုသတိထားမိၿပီး ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဂရပ္ဖတီပညာရွင္အာကာေက်ာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ထားသည္။
  • ေဟာင္းႏြမ္းၿပီး ေရညိွတက္ေနေသာ တိုက္နံရံမွ လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အသိပညာ ေပးသည့္ ပညာေပးလွႈံေဆာ္မႈပံုရိပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။
  • အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသည့္ဦးေရ စတုတၳေျမာက္ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ Bosch ၏ နည္းပညာက ထိုေသဆံုးမႈႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
  • Beauty Beneath project သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ Bosch မွ လႈပ္ရွားေနေသာ “We Help Make A Difference” (ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာနည္းပညာျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးေပးမွာပါ) campaign မွ ဖန္တီးမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ ၊ ျမန္မာ - ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ နည္းပညာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑၌ ဦးေဆာင္ေနေသာ Bosch က ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ လမ္းမမ်ားတြင္ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ၎၏ တစ္စိုက္မတ္မတ္လုပ္ေဆာင္မႈကို ျပသသည့္ အေနျဖင့္ ‘Beauty Beneath’ ဟုအမည္ရေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ဂရပ္ဖတီအႏုပညာရွင္ အာကာေက်ာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းတြင္ရွိေသာ ေဟာင္းႏြမ္းေရညွိတက္ေနသည္႔ ကန္ထရိုက္ တိုက္နံရံကို ေဆးေရာင္စံုမသံုးဘဲ တမူထူးျခားသည့္ နည္းပညာျဖစ္ေသာ Bosch pressure washer ႏွင့္ ေရကိုသာအသံုးျပဳၿပီး အဆိုပါ တိုက္၏နံရံတြင္ ျခယ္မႈန္းပံုေဖာ္ခဲ႔သည္။

“ယာဥ္လမ္းအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆိုတဲ့စကားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕

ဘဝေတြအတြက္ ေန႔စဥ္တိုင္းမွာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဟာ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားျပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း ဒါမွမဟုတ္ အသက္ဆံုးရံႈးမႈေတြ ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုးဆက္စပ္ပစၥည္းေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Bosch အေနနဲ႔ နည္းပညာအကူအညီနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကို ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းၿပီး လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေအာင္ ကူညီေပးသြားမွာပါ” ဟု ျမန္မာ၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအို ႏိုင္ငံတို႔ကို တာဝန္ယူထားေသာ Bosch ၏ Managing Director Andre de Jong က ေျပာသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔က Beauty Beneath အစီအစဥ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လမ္းနဲ႔ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းဖို႔ အသိပညာေပးသြားမွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဂရပ္ဖတီ အႏုပညာရွင္ အကူအညီနဲ႔ ေဟာင္းႏြမ္းေရညိွတက္ေနတဲ့ တုိက္နံရံကို အျမင္တမ်ိဳး ထူးျခားၿပီးလွပတဲ့ တိုက္နံရံေလးျဖစ္ေအာင္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးခဲ႔တာပါ”ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ‘Beauty Beneath’ သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ Bosch က လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ “ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ နည္းပညာျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးေပးမွာပါ ” campaign ၏ ဖန္တီးမႈအစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ထူးျခားေသာ အနုပညာဖန္တီးမႈတစ္ခုအတြက္ ပန္းခ်ီဆရာ၏ တင္ျပမႈ

ဂရပ္ဖတီ အာကာေက်ာ္သည္ ေဟာင္းႏြမ္းေရညွိတက္ေနေသာ တိုက္နံရံကို Bosch ၏ Power Tools (လုပ္ငန္းခြင္သံုးစြမ္းအင္ျမင့္္ကိရိယာ)ပစၥည္းမ်ားအနက္ စြမ္းအားျမင့္ ေရဖိအားသံုး power washer ကိုအသံုးျပဳၿပီး တမူထူးျခားေသာ ပန္းခ်ီဖန္တီးမႈကို ေရးျခယ္ခဲ႔သည္။ Bosch Pressure Washer သည္ ေရဖိအားအျပည့္ျဖင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ရွင္းလင္းသန္႔စင္ ႏိုင္ေသာ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရသည့္အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။

ေပ ၁၂၀ x ၆၀ ရွိေသာ နံရံံသည္ လူေနထူထပ္ၿပီး ကားလမ္းက်ပ္သည့္အျပင္ လူတိုင္း အလြယ္တကူျမင္ႏိုင္သည့္ ေနရာတြင္ရွိပါသည္။ နံရံေပၚတြင္ ေရးဆြဲထားသည့္ အသိပညာေပး ပန္းခ်ီပံုတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူကေလးမ်ား လမ္းျဖတ္ကူးေနေသာ ပံုပါဝင္ၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းနွင့္ ကားမ်ားကိုသာ ပညာေပးသရုပ္ျပမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေလ႔ရွိၿပီး ယခုပံုတြင္ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားမွလည္း မိမိတို႔အတြက္ အခ်ိန္မေရြး ျဖစ္တတ္သည့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ သတိထားသင့္ေၾကာင္းႏွင့္အတူ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားအား ယာဥ္မ်ားကို ဂရုတစိုက္ႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ၾကရန္ ႏွႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းထားေသာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထား သည့္ စာသားလည္း ပါဝင္သည္။

“ကင္းဗတ္အထည္စမွာပဲဆြဲဆြဲ၊ နံရံမွာပဲဆြဲဆြဲ ပန္းခ်ီဆိုတာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို အႏုပညာရွင္ ေတြရဲ႕ အေတြးစိတ္ကူးေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးတဲ့ၾကားခံတစ္ခုပါပဲ။ ဒီ Beauty Beneath အစီအစဥ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏို္င္ငံသားေတြကို ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းဖို႕ သတိေပးႏႈိးေဆာ္ တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေလးျဖစ္ၿပီး ဒီလိုအစီအစဥ္မ်ဳိးမွာ ပါဝင္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္အထူးပဲ ဝမ္းသာမိပါတယ္” ဟု အာကာေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အာကာေက်ာ္၏ ပန္းခ်ီကားမ်ား သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔တြင္ ျပသၿပီးျဖစ္သည္။ သူသည္ ရန္ကုန္ အႏုပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္းတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ အာကာေက်ာ္သည္ ပန္းခ်ီ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ street art ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ယခင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ အိုဘားမား၏ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ယခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီစေသာ နာမည္ႀကီး ပန္းခ်ီအေတာ္ မ်ားမ်ားကိုလည္း ေရးဆြဲခဲ့သူျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းကလည္း အာကာေက်ာ္သည္ နံပါတ္္ ၂ အႏုပညာရပ္ဝန္း ဟူေသာ street artist မ်ား စုစည္းရာ ေနရာေလးကို ရန္ကုန္တြင္ ပူးတြဲတည္ေထာင္ခဲ့သည္။

Bosch ၏ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ပညာေပးႏႈိးေဆာ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ street art ကိုအသံုးျပဳမႈသည္ Beauty Beneath တြင္ ပထမဆံုးမဟုတ္ဘဲ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ကမာၻေအး ဘုရားလမ္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး သတိေပးႏႈိးေဆာ္မႈ လုပ္ရာတြင္ လည္း မီတာ ၁၅၀ အရွည္ရွိေသာနံရံတြင္လည္း ယခုကဲ့သို႔ပင္ street art ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။

Bosch နည္းပညာသည္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးျဖင့္ တန္ဖိုးၾကီးလွေသာ လူ႔အသက္ေပါင္း မ်ားစြာကို ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရႈံးမႈတြင္ စတုတၳအမ်ားဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံယာဥ္လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အဖြဲ႔၏ ေလ့လာခ်က္အရ သိရသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ပင္ ယာဥ္မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားမႈေပါင္း ၁၆,၀၀၀ ထက္မနည္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔မွန္းေျခေန႔စဥ္ လူ ၁၃ ဦးသည္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္ဟု စာရင္းဇယားမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမေလးလတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံး သြားသည့္ စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးမွာ ေန႔စဥ္ ပ်မ္းမွ် က်ပ္ ၁၁.၆ သန္းခန္႔ရွိသည္။ ထိုအခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးသည္ အေရးတယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္လာေစၿပီး သိပ္မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ က႑ေပါင္းမ်ားစြာ၏ အေရးတယူ ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည္။

“Bosch က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးတိုးျမွင့္ေစဖို႔ နည္းပညာရပ္မ်ား တီထြင္ေနတဲ့ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ အားေပးေထာက္ခံတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထဲက တစ္ဖြဲ႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔အတူ လုပ္ေဆာင္ရင္း ယာဥ္လမ္းအႏၲရာယ္ လုံၿခဳံ စိတ္ခ်ရေရး မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အသိပညာေပး လုပ္ရပ္ေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ ဗဟုသုတနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေဝမွ်ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္” ဟု de Jong ကေျပာသည္။

Bosch က ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ အဆင့့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ား ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွစတင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ ကုမၸဏီသည္ ABS စနစ္ဟု အတိုေကာက္ေခၚသည့္ ကမာၻ႔ပထမဆုံး Antilock ဘရိတ္စနစ္ (လမ္းမေခ်ာ္ေစရန္ ဘီးတစ္ဘီးခ်င္းစီ၏ လႈပ္ရွားမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည့္စနစ္) ကို ခရီးသည္တင္ကားမ်ားအတြက္ တီထြင္ခဲ့သည္။ ထိုစနစ္သည္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အားဘရိတ္အုပ္ရာတြင္ ကားဘီးအားလိုသလို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး ယခုအခါတြင္ ကမာၻအႏွံ႔အျပားတြင္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳေနေသာ နည္းပညာျဖစ္လာသည္။ ထိုတီထြင္မႈသည္ ယာဥ္ေမာင္းအား ကားစတီယာရင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္မူ ယာဥ္အား ရုတ္တရက္ဘရိတ္အုပ္ရာတြင္ လမ္းမေခ်ာ္သြားေစရန္ႏွင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ယာဥ္ကိုလုံးဝရပ္တန္႔သြားႏိုင္ေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ ေပးသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔ပထမဆုံး Electronic Stability Program (ယာဥ္ေမာင္းသူ၏ စတီယာရင္ အေျခအေနကို စစ္ေဆးေပးသည့္ အဆင့္ျမင့္အာရုံခံစနစ္) ကို ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ နည္းပညာမ်ားကို ျမင့္သည္ထက္ျမင့္လာေအာင္ အားထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၎အာရုံခံစနစ္ကို ကမာၻတလႊားရွိ အသစ္ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ ယာဥ္မ်ား၏ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔တြင္ တပ္ဆင္ အသုံးျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။

Bosch သည္ ယခုလက္ရွိ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Bosch Car Service လုပ္ငန္းခြဲေအာက္တြင္ ရိွေသာ ကားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္အတူ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရး အရည္ အေသြးျပည့္မီေသာ Bosch ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို တင္သြင္းေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင္႔ ယာဥ္မ်ားကို အႏၲရာယ္ကင္းစိတ္ခ်ရေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

 


ျမန္မာျပည္ရွိ Bosch အေၾကာင္း။

လက္ရွိျမန္မာနုိင္ငံရွိ BOSCH ကုမၸဏီကုိ ၂၀၁၂ ခုနွစ္မွစတင္ျပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုမၸဏီ လီမိတက္မွ Robert Boschက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ Thermotechnology (အပူစြမ္းအင္သံုး နည္းပညာ)၊ Security Systems (လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာနည္းစနစ္)၊ Power Tools (စြမ္းအင္သံုးကိရိယာမ်ား)၊ Automotive Aftermarket (ေမာ္ေတာ္ကားဆိုင္ရာ ေရာင္းခ်ၿပီး ဆင့္ပြားေစ်းကြက္) ႏွင့္ Drive and Control Technology (ယာဥ္၊ ယႏၱရားႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္သံုး နည္းပညာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ Robert Bosch(SEA) Pte Ltd., သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ တည္ရွိခဲ့ျပီး Bosch လုပ္ငန္းစု၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ ေဒသခံ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ASEAN နိုင္ငံ (၁၀) ႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားမွ Robert Bosch (SEA)Pte Ltd., သို႔ အစီရင္ခံစာမ်ား ေပးပို႔ရသည္။

အေသးစိတ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိရွိလိုပါက www.mm-bosch.com ႏွင့္ www.facebook.com/BoschMyanmar/ တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

Bosch အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေၾကာင္း။

Bosch လုပ္ငန္းစုသည္ ကမာၻလံုးဆိုုင္ရာ နည္းပညာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ထိပ္တန္းအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻအႏွံ႔အျပားရွိ Bosch လုပ္ငန္းစုတြင္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္သည္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ၃၉၀,၀၀၀ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁) ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ကနဦး ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ကုမၸဏီ၏ ေရာင္းအားပမာဏသည္ ယူရို ၇၃.၁ ဘီလီယမ္ထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ကုမၸဏီက လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းခဲြ (၄) ခုရွိပါသည္။ Mobility Solutions (ေရြ႕လ်ား ယာဥ္မ်ားဆိုင္ရာနည္းပညာ)၊ Industrial Technology (စက္မႈနည္းပညာ)၊ Consumer Goods (လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား) ႏွင့္ Energy and Building Technology (စြမ္းအင္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းနည္းပညာ) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳ နည္းပညာ ဦးေဆာင္သူျဖစ္ေသာ Bosch လုပ္ငန္းစုအေနျဖင္႔ ေခတ္မီေနအိမ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားျဖစ္လာေစေရး အတြက္ ေရြ႕လ်ားမႈဆိုင္ရာေပါင္းစပ္ဆက္သြယ္အသံုးခ်နည္းပညာ၊ စက္မႈုလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္အသံုးခ် ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အာရံုခံစနစ္၊ IoT cloud စေသာ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာသံုး ေျဖရွင္းနည္းလမ္း၀န္ေဆာင္မႈၿဖင္႔ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ေပါင္းကူးအသံုးခ် နိုင္ေစေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ Bosch လုပ္ငန္းစုၾကီး၏ အဓိကမဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ နည္းပညာအသံုးျပဳဆက္သြယ္ေျဖရွင္း နည္းလမ္းမ်ား၊ အားႀကိဳးမာန္တက္ တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေခတ္မီကုန္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ကမာၻတဝန္းရွိ လူေနမႈဘဝမ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပစြာ ေနထိုင္နိုင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ အတိုခ်ဳပ္အေနျဖင့္ဆိုရလ်ွင္ “ဘဝတစ္သက္တာစက္မႈနည္းပညာ” ဆိုသည္႔ အတိုင္း လူမႈဘ၀မ်ားအတြက္ ေခတ္မီ စက္မႈနည္းပညာမ်ား တီထြင္ထုတ္လုပ္နိုင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ Bosch အဖြဲ႔မ်ားတြင္ လက္ေအာက္ ဌာနခြဲ ၄၄၀ ႏွင့္အတူ Robert Bosch GmbH တို႔အျပင္ အျခားနိုင္ငံ (၆၀) မွ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အေရာင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္း ပါတနာမ်ား၊ ကမာၻအႏွ႔ံထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထည့္တြက္ပါက Bosch လုပ္ငန္းစုသည္ ကမာၻအႏွံ႔ရွိ နိုင္ငံတိုင္းနီးပါးတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ Bosch လုပ္ငန္းစု၏ အနာဂတ္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေျခခံ အခ်က္မွာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈအင္အား ျဖစ္သည္။ ကမာၻအႏွံ႔ရွိ Boschလုပ္ငန္းစု လက္ေအာက္ ဌာနခြဲ တည္ရွိရာေနရာေပါင္း ၁၂၀ တြင္ သုေတသနနွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းေပါင္း (၅၉၀၀၀) ခန္႔အပ္ထားၿပီးၿဖစ္သည္။

ကုမၸဏီကိုု “မွန္ကန္တိက်ေသာ စက္မႈနည္းပညာႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ အလုပ္ရုံ” ဟု အစျပဳ၍ ေရာဘတ္ေဘာ့ရွ္ (၁၈၆၁-၁၉၄၂) က ၁၈၈၆ ခုုႏွစ္္၊ စတုဂတ္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ေရာဘတ္ေဘာ့ရွ္၏ တမူထူးျခားေသာ လမ္းစဥ္တည္ေဆာက္မႈသည္ ေရရွည္တည္ၿမဲမႈႏွင့္ အေရးပါ၍ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အနာဂတ္ကနဦး ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ၊ ေဘာ့ရွ္အဖြဲ႕၏ လြတ္လပ္ေသာ ဟန္ပန္ပါသည့္ အာမခံေပးႏိုင္မႈ စသည္တုုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ ေရာဘတ္ေဘာ့ရွ္စတဖ္တန္ (Robert Bosch Stiftung GmbH) ၏ ၉၂ ရာခိုုင္ႏႈန္းေသာ အစုရွယ္ရာမ်ားသည္ ေရာဘတ္ေဘာ့ရွ္ စတဖ္တန္ (Robert Bosch Stiftung GmbH) အလွဴဒါနအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ တည္ရိွပါသည္။ ေရာဘတ္ေဘာ့ရွ္ လုပ္ငန္းစု၏ အဓိက ဆႏၵမဲေပးခြင့္ကို (Robert Bosch Industrietreuhand KG) က စက္မႈလုပ္ငန္းပုိင္းဆိုင္ရာ အဓိကထားမႈျဖင့္ ဆုုပ္ကိုုင္ထားသည္။ ဤလုုပ္ငန္း၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းစုၾကီး၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာသူမ်ားမွ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ က်န္ရိွေနေသာ အစုုရွယ္ယာမ်ားကို ေဘာ့ရွ္မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေရာဘတ္ေဘာ့ရွ္တို့က လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ ထားပါသည္။

ထပ္္မံသိရွိလိုသည့္ အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

www.bosch.com , www.bosch-press.com , http://twitter.com/BoschPresse