ၿမန္မာနိုင္ငံရွိေဘာ႔ရွ္ အေၾကာင္း

ျမန္မာႏိုုင္ငံ ရွိ ဘေရာ့ခ်္

ေဘာ႔ရွ္အဖြဲ႔အစည္း


ေဘာ႔ရွ္ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းသည္ နည္းပညာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ ကမာၻ႕ဦးေဆာင္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေျဖရွင္းနည္းလမ္းလုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး နည္းပညာ၊ စက္မႈလုပ္ငန္း နည္းပညာႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားနယ္ပယ္တို႕တြင္လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။

စီးပြားေရး ဆိုုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား


 
အလုုပ္အကိုုင္

အလုုပ္အကိုုင္

ကၽြႏုု္ပ္တုုိ႕ ကုုမၺဏီႏွင့္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုုျပီး ေဘာ႔ရွ္ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏိုုင္ရန္ လာေရာက္ ေလ့လာလွည့္ပါ။

စာနယ္ဇင္း

စာနယ္ဇင္း

မီဒီယာက႑တြင္ ေဘာ႔ရွ္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ေနာက္ဆံုုး သတင္းမ်ား ၊ စာနယ္ဇင္းမ်ား ဆက္သြယ္ႏိုုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ၊ ေဒသတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေရးသား ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

 
 

ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕၏ စီးပြားေရး က႑မ်ား


 
လူမႈေရးရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား

ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာပ႔ံပိုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ကမာၻ႕ အႀကီးဆံုုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုုတ္လုုပ္ျခင္း လုုပ္ငန္းခြင္သိုု႕ အပိုု ပစၥည္းမ်ား တင္ပိုု႕လ်က္ ရွိေသာ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုုး အပိုုပစၥည္း သီးသန္႕ ျဖန္႕ျဖဴးသူ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ၊ အႏၱရာယ္ ကင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ႏိုုင္ေရး ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုု ထိခိုုက္မႈ နည္းျပီး ၊ စီးပြားေရး အရ တြက္ေျခကိုုက္ေသာ အပိုုပစၥည္းမ်ားကိုု ျဖန္႕ျဖဴး ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။


စက္မႈလုုပ္ငန္း နည္းပညာ

စက္မႈ လုုပ္ငန္း နည္းပညာ

စက္မႈ လုုပ္ငန္း နည္းပညာ စီးပြားေရး က႑တြင္ ထိ္န္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္သံုး နည္းပညာ ႏွင့္ ထုုပ္ပိုုးျခင္း နည္းပညာ မ်ားျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္း ထားပါသည္။


လူသံုုးကုုန္ ပစၥည္းမ်ား

လူသံုုးကုုန ္ပစၥည္းမ်ား

လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားစီးပြားေရးကဏၰတြင္ လုပ္ငန္းသံုးကိရိယာမ်ား ၊ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ အမ်ိဳးအစားစံု ပစၥည္းမ်ားစြာႏွင္႔ လိုအပ္ေသာေထာက္ပံ႔မႈမ်ားကို ပံ႔ပိုးေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

စြမ္းအင္ ႏွင့္ ေဆာက္လုုပ္ေရး နည္းပညာ

စြမ္းအင္ ႏွင့္ ေဆာက္လုုပ္ေရး နည္းပညာ

စြမ္းအင္ ႏွင့္ ေဆာက္လုုပ္ေရး နည္းပညာ စီးပြားေရး က႑ အေနျဖင့္ HVAC ဧရိယာမ်ား ၊ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္ ႏွင့္ လံုုျခံဳေရး စနစ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ားျပားလွေသာ ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ လိုုအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈ မ်ားကိုု ပံ့ပိုုး ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။


 
အလုုပ္အကိုုင္

အလုုပ္အကိုုင္

ကၽြႏုု္ပ္တုုိ႕ ကုုမၺဏီႏွင့္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုုျပီး ေဘာ႔ရွ္ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏိုုင္ရန္ လာေရာက္ ေလ့လာလွည့္ပါ။

စာနယ္ဇင္း

စာနယ္ဇင္း

မီဒီယာက႑တြင္ ေဘာ႔ရွ္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ ေနာက္ဆံုုး သတင္းမ်ား ၊ စာနယ္ဇင္းမ်ား ဆက္သြယ္ႏိုုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ၊ ေဒသတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေရးသား ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

အဝယ္ ႏွင့္ ေထာက္ပ့ံ ပိုု႕ေဆာင္ေရး

အဝယ္ ႏွင့္ ေထာက္ပ့ံ ပိုု႕ေဆာင္ေရး

ေဘာ႔ရွ္ အဖြဲ႕၏ အဝယ္ေတာ္ အဖြဲ႕အစည္း သည္ ကုုန္ထုုတ္ လုုပ္သူမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေရရွည္ ဆက္ဆံေရးကိုု အစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ လ်က္ ရွိပါသည္။

Facebook

Facebook

ကမာၻလံုုး ဆိုုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း ေဘာ႔ရွ္ ႏွင့္ အစဥ္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံလ်က္ ရွိျပီး ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕၏ စကားဝိုုင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ လွည့္ပါ။

 
Twitter

Twitter

ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕၏ ကမာၻလံုုး ဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ႏွင့္ အစဥ္ အဆက္အသြယ္ ရွိပါေစ

YouTube

YouTube

ကမာၻႏွင့္အဝွမ္း တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈ ဗီဒီယိုုမ်ားကိုု ႀကည့္ရႈ လွည့္ပါ။