ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစိတ္အပိုုင္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစိတ္အပိုုင္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

Robert Bosch (SEA) Pte.Ltd
ၿမန္မာကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲ
၆၀ ဘီ ၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ (ပါရမီ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းလမ္းဆံု)
ၿမန္မာ
ဖုန္း‎+95-1-663-616 ,657-967
Hot Line: +959-964-056-455
ဖက္စ္ ‎+95-1-657-913

 

အက္တီဗိတ္တက္ကာဗြန္ ကယ္ဘင္ ဖိုုင္ဘာမ်ား

ယာဥ္ေႀကာပိတ္ဆိုု႕ေနသည့္ အေျခအေန သိုု႕မဟုုတ္ ဥမင္လိႈဏ္ေခါင္းမ်ားထဲတြင္ပင္ အဆိပ္ေငြ႕မ်ား ၊ ဝတ္မႈန္ ၊ ဘက္တီရီးယား ႏွင့္ ႀကပ္ခိုုးမ်ားကိုု သင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အတြင္း မဝင္ေရာက္ႏိုုင္ေစရန္ ျပဳလုုပ္ေပးပါသည္။ ပိုုမိုု၍ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေသာ၊ က်န္းမာေသာ ၊ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိေသာ ေမာင္းႏွင္မႈျဖစ္ရန္အတြက္ ေဘာ႔ရွ္ကိုု ယံုုႀကည္စိတ္ခ်လိုုက္ပါ။ ကမာၻတဝွမ္း ေရ၊ေလ၊ဆီ စစ္ ကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္ပါသည္။

သင္၏ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစဥ္ေကာင္းမြန္ေနေစဖိုု႕ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

သင္၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုုအပ္သည္မ်ားအားလံုုး ေဘာ႔ရွ္တြင္ ရွိပါသည္။ ကားေမာ္ဒယ္အားလံုုး နီးပါးအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ အပိုုပစၥည္းမ်ား အစိတ္အပိုုင္းမ်ား ရွိပါသည္။ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕တြင္ သင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၏ေမာင္းႏွင္ရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေစရန္ ႏွင့္ သင္၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပိုုမိုုေခ်ာေမြ႕စြာ သြားလာႏိုုင္ရန္အတြက္ လက္ေတြ႕က်ျပီး ၊ တန္ဖိုုးသင့္တင့္စြာ ဝယ္ယူႏိုုင္ေသာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား မ်ားစြာ ရွိပါသည္။

ခါးပတ္ႀကိဳးမ်ား

ခါးပတ္ႀကိဳးမ်ား - ယံုုႀကည္စိတ္ခ်ရစြာေမာင္းႏွင္ျခင္း

ႀကီးမားေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား ၊ ဓာတုုေဗဒႏွင့္ အပူထိန္းခ်ဳပ္ စက္ရံုု မ်ားတြင္ ခါးပတ္ႀကိဳးမ်ား မ်ားစြာလိုုအပ္ပါသည္။ က်ံဳ႕ဆန္႕အား ခံႏိုုင္ရည္ရွိျခင္း ၊ အပူခ်ိန္ေျပာင္းလဲမႈ ခံႏိုုင္ရည္ ရွိျခင္း စေသာ လကၡဏာမ်ား ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ ေဘာ႔ရွ္ဧ။္ ေအာင္ၿမင္ေသာထိပ္တန္းအဆင့္ ခါးပတ္ႀကိဳးမ်ားျဖစ္ပါသည္။


ဘက္ထရီမ်ား

ဘက္ထရီမ်ား - ယာဥ္မ်ားအားလံုုးလိုုအပ္ဆံုုး ကနဦး စတင္ စြမ္းအင္

လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ ပိုုမိုုလိုုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုုင္းမ်ား တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ တိုုးပြားလာပါသည္။ ဘက္ထရီမ်ားသည္လည္း လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု ကိုုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ လိုုက္လံ လုုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ ေဘာ႔ရွ္ စတတ္တာ ဘက္ထရီမ်ားသည္ သက္တမ္းႀကာရွည္ခံျပီး မည္သည့္ရာသီဥတုု အတြက္မဆိုု စိတ္ခ်စြာအသံုးၿပဳနိုင္ပါသည္။


ဘရိတ္စနစ္မ်ား

ဘရိတ္စနစ္မ်ား - ထိပ္တန္းလံုုျခံဳေရး

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စင္း ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အဓိကအက်ဆံုုးမွာ ဘရိတ္ စနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘရိတ္ အစိတ္အပိုင္းအားလံုုးသည္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေဘာ႔ရွ္၏ ဘရိတ္ စနစ္မ်ား ႏွင့္ အစိတ္အပိုုင္းမ်ားကိုု ယံုုႀကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုုးျပဳႏိုုင္ပါသည္။


ဆီ၊ေရ၊ေလ စစ္စနစ္မ်ား

ဆီ၊ေရ၊ေလ စစ္မ်ား - သန္႕ရွင္းေသာ စြမ္းေဆာင္မႈ

ဆီစစ္၊ ေလစစ္မ်ားႏွင့္ သင္၏ကားကိုု ေခ်ာေမြ႕စြာ ေမာင္းႏွင္လုုိက္ပါ။ ကယ္ဘင္ေလစစ္မ်ားအသံုုးျပဳ၍ သင္၏ကားတြင္းသိုု႕ ပိုုမိုုသန္႕ရွင္းေသာ ေလသန္႕မ်ား ေမာင္းသြင္းႏိုုင္ပါသည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ၊ ကားပိုုမိုုႀကံ့ခိုုင္ေရး ႏွင့္ ပိုုမိုုသက္ေတာင့္သက္သာ ရွိစြာ ေမာင္းႏွင္ႏိုုင္ရန္ အတြက္ ေဘာ႔ရွ္္၏ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း ေလစစ္မ်ာကိုုထုတ္လုပ္ထားပါသည္။


စပါ့ခ္ပလတ္မ်ား

စပါ့ခ္ပလတ္မ်ား

ဥေရာပေစ်းကြက္ ႏွင့္ နည္းပညာ နယ္ပယ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနသူ ျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ ၊ ေဘာ႔ရွ္အမည္သည္ အျမင့္ဆံုုး အရည္အေသြး ႏွင့္ စပါ့ခ္ပလတ္ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ကၽြမ္းက်င္ျခင္း နာမည္တစ္လံုုးျဖင့္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။ ေဘာ႔ရွ္ စပါ့ခ္ပလတ္မ်ား ကိုု တပ္ဆင္ အသံုုးျပဳလာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုုတ္လုုပ္သူမ်ား ပိုုမိုုမ်ားျပားလာလ်က္ရွိပါသည္။


ဂလိုုးပလတ္မ်ား

ဂလိုုးပလတ္မ်ား - ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ ဂလိုုးက်ဳမ်ားေႀကာင္း သက္တမ္း ႏွစ္ဆ ခံပါသည္။

သံေခ်းတက္ျခင္းကိုု ကာကြယ္ေပးသည့္ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေသာ နီကယ္-ခရုုန္း သတၱဳ ပါဝင္သည့္ ကၽြႏ္ုပ္တိုု႕၏ ဒ်ဴရာတန္း-ခရိုုမီယံလိုုင္းမွ ဂရိတ္ျမင့္ ဂလိုုးက်ဳ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ သက္တမ္းကိုု ရာႏႈန္းျပည့္ တုိးျမင့္ေစပါသည္။


လန္မ္ဒါဆင္ဆာမ်ား

လန္မ္ဒါဆင္ဆာမ်ား ၊ သင္သြားလာသည့္ အကြာအေဝးတိုုင္း ေခၽြတာမႈ ျပဳလုုပ္ႏိုင္ပါသည္။

၁၉၇၆ ခုုႏွစ္တြင္ ဘေရာ့ခ်္မွ ပထမဆံုုး လန္မ္ဒါဆင္ဆာကိုု ေစ်းကြက္တင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုုအခ်ိန္မွစ၍ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕မွ သန္း ၄၀၀ ေက်ာ္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရပါသည္။ အဆိုုပါ ဆင္ဆာမ်ားသည္ ဆီပိုု႕လႊတ္စနစ္ အတြက္ အဓိက အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုျဖစ္ျပီး ပံုုမွန္ စစ္ေဆး၍ ပံုုမွန္ လဲလွယ္ေပးပါက ဆီစားအလြန္ သက္သာေစပါသည္။


မီးသီစနစ္မ်ား

မီးသီးနည္းပညာ - အလင္းေရာင္ပိုုရင္ ပိုု၍ ရွင္းလင္းစြာျမင္ႏိုုင္ပါသည္။

ယာဥ္သြားယာဥ္လာ မ်ားျပားလာျပီး အရွိန္ျမင့္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ားေႀကာင့္ ပိုုမိုုေတာက္ပေသာ ကားမီးစနစ္မ်ား လိုုအပ္လာပါသည္။ တံဆိပ္ေပၚမူတည္၍ ရရွိႏိုု္င္ေသာ မီးသီးမ်ား ၊ အေထြေထြသံုုးမီးသီးမ်ား ရရွိႏိုုင္ပါသည္။


ပါကင္ထိုုးေစာင့္ႀကည့္ကိရိယာ

ပါကင္ထိုုးေစာင့္ႀကည့္ကိရိယာ - သင္၏ ကားေနာက္ပိုုင္းအတြက္ မ်က္စိမ်ား

အခ်ိဳးမက်ေသာ ကားေဘာ္ဒီမ်ားသည္ ေနာက္ျပန္ပါကင္ထိုုးသည့္အခါ ထိခိုုက္မႈ ျဖစ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားပါသည္။ ဘေရာ့ခ်္၏ ပါကင္ထိုုးေစာင့္ႀကည့္ကိရိယာသည္ သင္၏ ဆဌမ အာရံုုျဖစ္လာႏိုုင္သကဲ့သိုု႕ ၊ သြားလာေနသည့္ အခ်ိန္ သိုု႕မဟုုတ္ ပါကင္ထုိုုးသည့္အခ်ိန္တြင္ ထိခိုုက္မႈ ေသးေသး၊ ႀကီးႀကီး အားလံုုးကိုု ေရွာင္ရွားႏုိင္ပါသည္။


ေရသုုတ္တံမ်ား

မွန္မ်က္ႏွာျပင္က်ယ္ေရသုုတ္တံမ်ား ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အတြက္ ျမင္ကြင္းရွင္းဖိုု႕ အေရးႀကီးပါသည္။

ေရသုုတ္တံရာဘာအမ်ိဳးအစားအသစ္ ၊ တိုုးတက္ေကာင္းမြန္လာေသာ ေရသုုတ္တံသြား နည္းပညာ ႏွင့္ ထပ္ခါတလဲ စမ္းသပ္ျပီးထားေသာေႀကာင့္ သက္တမ္းႀကာရွည္စြာ အလုုပ္လုုပ္ႏိုုင္ျပီး ကၽြႏုု္ပ္တုုိ႕၏ ေရသုုတ္တံမ်ားသည္ ျမင္ကြင္းရွင္းလင္းေစရန္ ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းရန္ ေသခ်ာေစပါသည္။


အစ္ကနစ္ရွင္းစနစ္မ်ား

အစ္ကနစ္ရွင္းစနစ္မ်ား ၊ စြမ္းအားႀကီးမႈမ်ားသည္သာ အဓိက

စပါ့ခ္ပလတ္မ်ား ၊ အစ္ကနစ္ရွင္းဆားကစ္မ်ား ၊ အစ္ကနစ္ရွင္းကြိဳင္မ်ား ၊ ပလတ္စတစ္မာတင္ ကာကြယ္ေရးပိုုက္မ်ား စသည့္ သင္၏ ကားအင္ဂ်င္ ေကာင္းမြန္စြာ စတင္ႏိုုင္ရန္ လိုုအပ္သမ်ွ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕ထံတြင္ ရွိပါသည္။


ဟြန္းမ်ား

ဟြန္း ႏွင့္ ခရာ ။ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကိုု အဓိက ထားေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား အတြက္ က်ယ္ေလာင္ေသာ အခ်က္ေပးသံမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေဘာ႔ရွ္၏ အႏၱရယ္ကင္းအခ်က္ေပး ပစၥည္းမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ လုုပ္ငန္းပိုုင္းဆိုုင္ရာ ထိပ္တန္း နည္းပညာမ်ားျဖင့္ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္း ထားပါသည္။ အလြန္တရာ စိတ္ခ်စြာ အလုုပ္လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ျခင္း ၊ အရည္အေသြးၿမင္႔မားမႈမ်ားသည္ အဓိကက်ေသာလုပ္ေဆာင္နိုင္မႈမ်ားၿဖစ္သည္။ ယေန႕ကမာၻတ၀ွမ္းလူသိမ်ားေသာယာဥ္ကားထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ကြ်န္ုပ္တို႕၏ အရည္အေသြးၿမင္႔ကားလံုၿခံဳေရးအခ်က္ၿပပစၥည္းမ်ား ကိုယံုၾကည္စြာသံုးစြဲေနၾကသည္။