ေဘာ႔ရွ္ကား၀န္ေဆာင္မႈ

ေဘာ႔ရွ္ကား၀န္ေဆာင္မႈ

ေဘာ႔ရွ္ကားဝန္ေဆာင္မႈမွ ႀကိဳဆိုုပါသည္။

သင့္အနီးဝန္းက်င္တြင္ ေဘာ႔ရွ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနရွိႏိုုင္ပါသည္။ သင္လာေရာက္လည္ပတ္မည္ကိုု ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

Robert Bosch (SEA) Pte.Ltd
ၿမန္မာကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲ
၆၀ ဘီ ၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ (ပါရမီ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းလမ္းဆံု)
ၿမန္မာ
ဖုန္း‎+95-1-663-616 ,657-967
Hot Line: +959-964-056-455
ဖက္စ္ ‎+95-1-657-913

 

ေဘာ႔ရွ္ ကားဝန္ေဆာင္မႈ - တံဆိပ္အားလံုုးအတြက္ ထိပ္တန္း ဝန္ေဆာင္မႈ

ေဘာ႔ရွ္ ကားဝန္ေဆာင္မႈတြင္ သင္လိုုအပ္ေနသည္မ်ားအားလံုုး ရရွိႏိုုင္ပါသည္။ အစဥ္အျမဲ ေလ့က်င့္သင္ႀကားေပးထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေကာင္းဆံုုး အႀကံဥာဏ္မ်ားကိုု ရယူႏိုုင္သကဲ့သိုု႕ ၊ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ၊ အရည္အေသြး အသိအမွတ္ျပဳ သက္တမ္းႀကာရွည္ခံ ေဘာ႔ရွ္ အပုုိပစၥည္းမ်ား စသည္တိုု႕ကိုု သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ရယူႏိုုင္ပါျပီ။

ကၽြန္ုု္ပ္တိုု႕၏ဝန္ေဆာင္မႈအပိုုင္းအျခား

ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕၏ဝန္ေဆာင္မႈအပိုုင္းအျခား

ေငြေႀကးသင့္တင့္ေသာ အရည္အေသြး - ေဘာ႔ရွ္ ကားဝန္ေဆာင္မႈရွိ ဆီ ႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ ဝန္ေဆာင္မႈ


ျပီးျပည့္စံုုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အတြဲမ်ား

ျပီးျပည့္စံုုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အတြဲမ်ား

ကၽြမ္းက်င္အႀကံဥာဏ္ ၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ ႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား


ျပီးျပည့္စံုုေသာ တသတ္မတ္တည္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား

ေငြေႀကးသင့္တင့္ေသာ အရည္အေသြး - ေဘာ႔ရွ္ ကားဝန္ေဆာင္မႈရွိ ဆီ ႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ ဝန္ေဆာင္မႈ


ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အီလက္ထေရာနစ္စနစ္မ်ား

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အီလက္ထေရာနစ္စနစ္မ်ားမွ ရရွိလာေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား


အက္ဖ္အက္စ္အိုုင္ ၊ တီဒီအိုုင္ ၊ ကြန္းမန္းေရး

အက္ဖ္အက္စ္အိုုင္ ၊ တီဒီအိုုင္ ၊ ကြန္မန္းေရး - ေခတ္သစ္ ဆီေပးပိုု႕မႈ နည္းပညာအတြက္ ကမာၻထိပ္တန္း မ်ား၏ ဗဟုုသုုတမ်ား နွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား


ေႏြရာသီ ၊ ေဆာင္းရာသီ ၊ ေဟာလီးေဒးခ်က္ ေတြမွာ လံုုျခံဳစိတ္ခ်ရဖိုု

ေငြေႀကးသင့္တင့္ေသာ အရည္အေသြး - ေဘာ႔ရွ္ ကားဝန္ေဆာင္မႈရွိ ဆီ ႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ ဝန္ေဆာင္မႈ


ေလေအးေပးစနစ္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ေဆာင္မႈ

ေလေအးေပးစနစ္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ေဆာင္မႈ