အျပစ္ရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ

အပစ္ရွာေဖြေရးနွင့္ဝန္ေဆာင္မႈ

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

Robert Bosch (SEA) Pte.Ltd
ၿမန္မာကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲ
၆၀ ဘီ ၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ (ပါရမီ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းလမ္းဆံု)
ၿမန္မာ
ဖုန္း‎+95-1-663-616 ,657-967
Hot Line: +959-964-056-455
ဖက္စ္ ‎+95-1-657-913

 
ေဘာ႔ရွ္ ဘီအက္စ္အယ္လ္ ၂၄၇၀ ဘက္ထရီအားသြင္းစက္

ေဘာ႔ရွ္ ဘီအက္စ္အယ္လ္ ၂၄၇၀ ဘက္ထရီအားသြင္းစက္

ဘီအက္စ္အယ္လ္ ၂၄၇၀ သည္ သင့္ကား အင္ဂ်င္ကိုု ညင္သာ သြက္လက္စြာ ႏႈိးထ ေစပါသည္။ ေဘာ႔ရွ္ ၏ quick starter -ခ်ာဂ်ာ သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စက္ႏႈိးစဥ္ သိုု႕မဟုုတ္ ဘက္ထရီ အားသြင္းေနစဥ္ ကား အီလက္ထေရာနစ္ အစိတ္အပိုုင္းမ်ား ရုုတ္တရက္ ပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးပါသည္။

ေဘာ႔ရွ္မွအၿပစ္ရွာေဖြၿခင္းဆိုင္ရာနည္းပညာ - ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕၏ ဗဟုုသုုတ ၊ သင္၏ ေအာင္ျမင္မႈ

ပိုုမိုုရႈပ္ေထြးလာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စနစ္မ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္ ျပင္ဆင္သူမ်ား ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသူမ်ား အတြက္ ပိုု၍ အရည္အေသြး ျပည့္မွီေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျဖစ္ရန္လိုုအပ္လာပါသည္။ ေဘာ႔ရွ္္မွ ဤအေျခအေနအတြက္ ျပင္ဆင္ထားျပီးျဖစ္ျပီး အနာဂတ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား အတြက္ ယံုုႀကည္ စိတ္ခ်ရပါသည္။

အီးစီယူ ပစ္ခ်က္ရွာစစ္ေဆးျခင္း ေကတီအက္စ္

အီးစီယူ ၿပစ္ခ်က္ရွာစစ္ေဆးၿခင္း ေကတီအက္စ္

သင့္အေနျဖင့္ ရွိရင္းစြဲ အလုုပ္ရံုုကိုု အသံုုးျပဳသည္ ျဖစ္ေစ ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးအသံုုးျပဳႏိုုင္ေသာ လြယ္ကူသည့္ နည္းပညာကိုု အသံုုးျပဳသည္ ျဖစ္ေစ ၊ တံဆိပ္အားလံုုးႏွင့္ တိုုက္ရိုုက္ ဆက္သြယ္မႈ ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။ ဘေရာ့ခ်္၏ ေကတီအက္စ္ စီးရီးမ်ားတြင္ ယာဥ္ေပၚတြင္စစ္ေဆးျခင္းမွ မာလ္တီမီဒီယာကိုုက္ညီမႈ ၊ မိုုဘိုုင္း ၊ ကြန္ပ်ဴတာခ်ိဳ ႔ယြင္းခ်က္ကိုရွာနိုင္ေသာပရိုဂရမ္ တို႕ၿဖင္႕ ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါသည္


အင္ဂ်င္စနစ္စစ္ေဆးျခင္း - အက္ဖ္အက္စ္ေအ

အင္ဂ်င္စနစ္စစ္ေဆးျခင္း - အက္ဖ္အက္စ္ေအ

ေဘာ႔ရွ္၏ အက္ဖ္အက္စ္ေအ စီးရီးမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုုးေပၚနည္းပညာမ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းက်ပါသည္။ ဤပစၥည္းမ်ားတြင္ နာမည္ႀကီး တံဆိပ္ ယာဥ္မ်ား စစ္ေဆးရန္အတြက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးထားျပီးေသာ "ေသးငယ္သည့္" ဒီဂ်စ္တယ္ မာလ္တီမီတာ ေမာ္က်ဴးေျမာက္မ်ားစြာမွ စ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးအသံုုးျပဳႏိုု္င္ေသာ စစ္ေဆးမႈ ပိြဳင့္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။


အီးမစ္ရွင္း စိစစ္ခ်က္ ဘီအီးေအ - ေသသပ္စြာလုုပ္ေဆာင္မႈ

အီးမစ္ရွင္း စိစစ္ခ်က္ ဘီအီးေအ - ေသသပ္စြာလုုပ္ေဆာင္မႈ

ေဘာ႔ရွ္ ၏ ဘီအီးေအ စီးရီးမ်ားသည္ ေမာ္ဂ်ဴလာ နည္းပညာ အသံုုးျပဳ၍ ေလထုုညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့ခ်ႏိုုင္ျပီး စစ္ေဆးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ပါသည္။ ဤ ကိရိယာသည္ ေနာက္ဆံုုးေပၚသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျပီး ျမင့္မားေသာ တိက်မႈမ်ားႏွင့္ တိုုင္းထြာမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ပါသည္။


ဒီဇယ္အစိတ္အပိုုင္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း အီးပီးအက္စ္

ဒီဇယ္အစိတ္အပိုုင္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း အီးပီးအက္စ္

ဤအစိတ္အပိုုင္းတြင္ ရိုုးရွင္းေသာ ဆီပိုု႕ ေနာ္ဇယ္ စစ္ေဆးမႈ ပစၥည္းမ်ား ရွိသကဲ့သိုု႕ ဆီေပးပိုု႕ ပန္႕ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ဤပစၥည္းမ်ားသည္ မႀကာခဏ ေတြ႕ရတတ္ေသာ ေရးလ္ ဖိအားျမင့္ ပန္႕မ်ား ၊ အင္လိုုင္းပန္႕မ်ား ႏွင့္ ဒစ္ထရီဘယူတာပန္႕ မ်ားကိုုလည္း စမ္းသပ္စစ္ေဆး ႏိုုင္ပါသည္။


ဘီေအတီဝန္ေဆာင္မႈ အီေအတီ

ဘက္ထရီဝန္ေဆာင္မႈ ဘီေအတီ

ဘီေအတီ ကုုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ ဘက္ထရီ စစ္ေဆးသည့္ကိရိယာမ်ား ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ခ်ာဂ်ာ မ်ားမွ စ၍ ရက္ပစ္ စတတ္ခ်ာဂ်ာမ်ား ႏွင့္ စတက္တာပက္မ်ား အထိ မ်ားျပားစြာေသာ ပစၥည္းမ်ား ရွိပါသည္။


ေလေအးေပးဝန္ေဆာင္မႈ ေအစီအက္စ္

ေလေအးေပးဝန္ေဆာင္မႈ ေအစီအက္စ္

ျမင့္မားလာေသာ အပူခ်ိန္မ်ားေႀကာင့္ ေလေအးေပးစက္မ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ မပါမျဖစ္ ပါဝင္လာႀကပါသည္။ ေဘာ႔ရွ္ ေအစီအက္စ္ စီးရီးမ်ားသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေခတ္မွီ ေလေအးေပးစက္ဝန္ေဆာင္မႈ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္ဆန္ျပီး လံုုျခံဳစိတ္ခ် ရမႈ ရွိေသာ အလုုပ္လုုပ္ေဆာင္မႈ အဆင့္မ်ားေႀကာင့္ ထူးျခားသည့္အရည္အေသြးမ်ားကိုသိသာထင္ရွားေစသည္။


ဘီးအားလံုုး အလိုုင္းမန္႕ အက္ဖ္ဒဘယူေအ

ဘီးအလိုုင္းမန္႕ အက္ဖ္ဒဘယူအက္စ္

ေဘာ႔ရွ္ ဘီး အလိုုင္းမန္႕ ခ်ိန္စက္မ်ားကိုု ဗားရွင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး (ႀကိဳးျဖင့္ ၊ ႀကိဳးမဲ့ ၊ ဆင္ဆာ ၆ ႏွင့္ ၈) ျဖင့္ရရွိႏိုုင္ပါသည္။ ေမာ္ဒယ္တိုုင္းကိုု ၂၀' စီစီဒီ ကင္မရာ ျဖင့္ တိုုင္းတာမည္ျဖစ္ျပီး တိက်မႈ အျမင့္မားဆံုုး ေပးစြမ္းႏိုုင္ျပီး တိုုင္းတာမႈကိုု လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ပါသည္။ ထိုု႕အျပင္ အသံုုးျပဳသူအေနျဖင့္ ရိုုးရွင္းျပီး အသံုုးျပဳရ လြယ္ကူေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္အတူေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ိဳးအစားေပါင္း၂၀၀၀၀ေက်ာ္၏အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကိုရရွိနိုင္သည္။


ဒီဇယ္အစိတ္အပိုုင္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း အီးပီးအက္စ္

ဒီဇယ္အစိတ္အပိုုင္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း အီးပီးအက္စ္

ေခတ္သစ္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္မ်ား၏ အဓိက ေသာ့ခ်က္သည္ ဆီေပးပိုု႕ စနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆီေပးပိုု႕ ပန္႕မ်ား ႏွင့္ အဆိုု႕ရွင္မ်ားအား စမ္းသပ္ေပးေသာ စနစ္မ်ား သည္ တိက် ရွင္းလင္းေသာ ရလဒ္မ်ားကိုု ထုုတ္ေပးႏိုုင္ျပီး ရက္တီဖိုုင္ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းမ်ား ႏွင့္ အင္ဂ်င္ ပစ္ခ်က္မ်ား ရွာေဖြရာတြင္ ကူညီေပးပါသည္။


အီးအက္စ္အိုုင္ [tronic] ေဆာ့ဖ္ဝဲ

အီးအက္စ္အိုုင္ [tronic] ေဆာ့ဖ္ဝဲ

အီးအက္စ္အိုင္ [tronic] သည္ သင့္အလုုပ္ရံု၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုုလိုုက္၍ ဖန္တီးထားေသာ ေဆာ့္ဖ္ဝဲ ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္ရွာေဖြျခင္း ၊ စစ္ေဆးျခင္း ၊ စက္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အတြက္ ျပီးျပည့္စံုုေသာ ေဆာ့္ဖ္ဝဲ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ လိုုအပ္ေသာ နည္းပညာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚမူတည္၍ သင္ဆႏၵရွိသလိုခ်ိန္ညိွအသံုးၿပဳနိုင္သည္။အီးအက္စိအိုင္သည္ ကြန္ပ်ဴတာခြ်တ္ယြင္းခ်က္ရွာပရိုဂရမ္မ်ားႏွင္႕အဓိကတြဲဖက္အလုပ္လုပ္သည္။


ဘေရာ့ခ်္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း

ေဘာ႔ရွ္၀န္ေဆာင္မႈသင္တန္း

အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာဆက္စပ္ပါ၀င္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းပညာ ႏွင့္ ေခတ္မွီ စစ္ေဆးမႈ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ လိုုအပ္ေသာ အသံုုးခ် ပရိုုဂရမ္မ်ား သည္ ၎တိုု႕ ၏ ထုုတ္လုုပ္သူမ်ားမွ ထုုတ္လုုပ္ထားေသာ အေသးစိပ္ ဗဟုုသုုတ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား လိုုအပ္ပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ နည္းပညာ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခခံ သင္တန္း အစီအစဥ္ မ်ားေပးသကဲ့သို႕၊ ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အသံုုးခ် ပရိုုဂရမ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအတြက္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္းမ်ားေပးပါသည္။