ေဘာ႔ရွ္ ဒီဇယ္စင္တာ

ဘေရာ့ခ်္ဒီဇယ္စင္တာ

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

Robert Bosch (SEA) Pte.Ltd
ၿမန္မာကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲ
၆၀ ဘီ ၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ (ပါရမီ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းလမ္းဆံု)
ၿမန္မာ
ဖုန္း‎+95-1-663-616 ,657-967
Hot Line: +959-964-056-455
ဖက္စ္ ‎+95-1-657-913

 

ေဘာ႔ရွ္်္ဒီဇယ္စင္တာ - ဒီဇယ္စနစ္မ်ားအားလံုုးအတြက္ သင္၏ ကၽြမ္းက်င္ ပုုဂၢိဳလ္

ယံုုႀကည္စိတ္ခ်ရသည္ ၊ အသံုုးျပဳရန္လြယ္ကူသည္ ၊ ထိေရာက္မႈ ရွိသည္။ ဒီအခ်က္ေတြအားျဖင့္ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားက သင့္ရဲ႕ ဒီဇယ္ စနစ္ ေတြကိုု ျပင္ဆင္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ အမ်ိဳးအစားပင္ျဖစ္ေစ ၊ အဆင့္ျမင့္လြန္းသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား အပါအဝင္ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕မွ အသင့္ပါ။

ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕၏ဝန္ေဆာင္မႈအပိုုင္းအျခား

ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕၏ဝန္ေဆာင္မႈအပိုုင္းအျခား

ေငြေႀကးသင့္တင့္မႈရွိျပီးျမန္ဆန္ပါသည္။ မည္သည့္ႏိုုင္ငံျဖစ္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္မ်ိဳး အတြက္မဆိုု စနစ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အျပစ္ရွာေပးျခင္း


စမ္းသပ္မႈနည္းပညာ

ေနာက္ဆံုုးေပၚနည္းပညာျဖင့္ ခ်ိန္ညွိေပးျခင္း


ဖိအားျမင့္ စမ္းသပ္ျခင္း

ေငြေႀကးသင့္တင့္စြာျဖင့္ အင္ဂ်က္တာမ်ားအား ဖိအားျမင့္ စမ္းသပ္ျခင္း


အစိတ္အပိုုင္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း

ယံုုႀကည္စိတ္ခ်ရေသာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား။ ေဘာ႔ရွ္ခ်္ဒီဇယ္စင္တာရွိ ဒီဇယ္စနစ္ အစိတ္အပိုုင္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း


ပန္႕လဲလွယ္ျခင္း

ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕၏ ႀကီးမားလွေသာ ကုုန္ေလွာင္ျခင္းမွ လိုုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ပန္႕လဲလွယ္ေရး အစီအစဥ္ -

  • ေဘာ႔ရွ္ခ်္ဒီဇယ္ စင္တာမွာ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ တန္ဖိုုးနည္း ပန္႕မ်ား
  • စက္ရံုုတြင္ျပန္လည္္ျပင္ဆင္ထားေသာပန္႕မ်ား
  • မူလပစၥည္းအသစ္မ်ားျဖင့္ပန္႕မ်ား


ျပဳျပင္ေရး နည္းပညာမ်ား

ကြန္မန္းေရးလ္ ၊ ယူအိုုင္အက္စ္ ၊ ယူပီအက္စ္ ဒီဇယ္စနစ္တိုုင္းအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ ျပင္ဆင္ေရး ႏွင့္ ျပဳျပင္ေရး နည္းပညာမ်ား