ေဘာ႔ရွ္ ဒီဇယ္၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ

ဘေရာ့ခ်္ဒီဇယ္စင္တာ

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

Robert Bosch (SEA) Pte.Ltd
ၿမန္မာကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲ
၆၀ ဘီ ၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ (ပါရမီ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းလမ္းဆံု)
ၿမန္မာ
ဖုန္း‎+95-1-663-616 ,657-967
Hot Line: +959-964-056-455
ဖက္စ္ ‎+95-1-657-913

 

ေဘာ႔ရွ္ ဒီဇယ္စင္တာ - ဒီဇယ္စနစ္မ်ားအားလံုုးအတြက္ သင္၏ ကၽြမ္းက်င္ ပုုဂၢိဳလ္

ယံုုႀကည္စိတ္ခ်ရသည္ ၊ အသံုုးျပဳရန္လြယ္ကူသည္ ၊ ထိေရာက္မႈ ရွိသည္။ ဒီအခ်က္ေတြအားျဖင့္ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားက သင့္ရဲ႕ ဒီဇယ္ စနစ္ ေတြကိုု ျပင္ဆင္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ အမ်ိဳးအစားပင္ျဖစ္ေစ ၊ အဆင့္ျမင့္လြန္းသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား အပါအဝင္ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕မွ အသင့္ပါ။

ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕၏ဝန္ေဆာင္မႈအပိုုင္းအျခား

ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕၏ဝန္ေဆာင္မႈအပိုုင္းအျခား

ေငြေႀကးသင့္တင့္ျပီးျမန္ဆန္ပါသည္။ မည္သည့္ႏိုုင္ငံမွ ထုုတ္လုုပ္သည့္ ဒီဇယ္စက္ပစၥည္းကိုုမဆိုု ကြန္ပ်ဴတာပရိုဂရမ္သံုးအၿပစ္ရွာေဖြ စနစ္ျဖင့္ စစ္ေဆးႏိုုင္ပါသည္။


စမ္းသပ္မႈနည္းပညာ

ေနာက္ဆံုုးေပၚနည္းပညာျဖင့္ ခ်ိန္ညွိေပးျခင္း


အစိတ္အပိုုင္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း

ယံုုႀကည္စိတ္ခ်ရေသာကၽြမ္းက်င္မႈ ။ ေဘာ႔ရွ္ဒီဇယ္ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ သာမန္ ဒီဇယ္ ဆီထိုးပန္႔အစိတ္အပုုိင္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း


ပန္႕လဲလွယ္ျခင္း

ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕၏ ႀကီးမားလွေသာ ကုုန္ေလွာင္ျခင္းမွ လိုုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ပန္႕လဲလွယ္ေရး အစီအစဥ္ -

  • ေဘာ႔ရွ္ ဒီဇယ္ ဝန္ေဆာင္မႈမွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္သည့္ ပန္႕မ်ား ၊ ေဘာ႔ရွ္ဒီဇယ္ဝန္ေဆာင္မႈ စက္ရံုုတြင္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ထားေသာ ပန္႕မ်ား
  • မူလအစိတ္အပိုုင္းအသစ္မ်ားျဖင့္ပန္႕မ်ား


ျပဳျပင္ျခင္းနည္းပညာမ်ား

စက္ပစၥည္း အင္ဂ်င္စနစ္တိုုင္း အတြက္ ကၽြမ္းက်င္ ျပင္ဆင္ျခင္း နွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း နည္းပညာမ်ား