ဥယ်ာဥ္ျခံသံုုးပစၥည္းမ်ား

ဥယ်ာဥ္ျခံသံုုးပစၥည္းမ်ား

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

Robert Bosch (SEA) Pte.Ltd
ၿမန္မာကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲ
၆၀ ဘီ ၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ (ပါရမီ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းလမ္းဆံု)
ၿမန္မာ
ဖုန္း‎+95-1-663-616 ,657-967
Hot Line: +959-964-056-455
ဖက္စ္ ‎+95-1-657-913

 

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

I.E.M Co.,Ltd.
အမွတ္ ၂၈ ၊
အေရွ႕ၿမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း ၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ၿမန္မာ
ဖုန္း‎+95-1-546-064
+95-1-543-037

 

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

San Chain Oo (စံခ်ိန္ဦး) Co. Ltd
အမွတ္ ၅၅ ၊ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း ၊လသာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ၿမန္မာ ။
ဖုန္း‎+95-9-523-1300
+95-9-785-231-300

 

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

U THAN OHN & SONS Co.,Ltd.
အမွတ္ ၁၀၅ ၊ ေၿမညီထပ္ ၊
ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း ၊
လသာၿမိဳ႕နယ္ ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ၿမန္မာ
ဖုန္း‎+95-1-378-956
+95-1-378-938

 

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

Soe Aung & Brothers Co.Ltd (S.A Lighting)
အမွတ္ ၁၅ ၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ ႕နယ္
ၿမန္မာ
ဖုန္း‎+95-1-665-088
ဖက္စ္ ‎+95-1-663-234

 

ေဘာ႔ရွ္ဥယ်ာဥ္ျခံသံုုးပစၥည္းမ်ား - လုုပ္ေဆာင္မႈတိုုင္းအတြက္ မွန္ကန္ေသာ ကိရိယာမ်ား

အပင္ျဖတ္ျခင္း ၊ အရြက္မ်ား ညွိ္ျခင္း ၊ လႊတိုုက္္ျခင္း ၊ လိုုင္းျဖတ္္ျခင္း ၊ ေရေလာငး္ျခင္း ၊ သန္႕ရွင္းေရးျပဳလုုပ္္ျခင္း စေသာ ဥယ်ာဥ္ျခံထိန္းသိမ္းေရးလုုပ္ငန္းတိုုင္းအတြက္ ေဘာ႔ရွ္ ဥယ်ာဥ္ျခံထိန္းသိမ္းေရး ကိရိယာမ်ား ရွိပါသည္။

ၾကိဳးမဲ႔ဥယ်ာဥ္ၿခံသံုးပစၥည္းမ်ား

ၾကိဳးမဲ႔ဥယ်ာဥ္ၿခံသံုးပစၥည္းမ်ား

ဥယ်ာဥ္ျခံအလုုပ္ကိုု ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး ဘယ္လိုု လုုပ္ႏိုုင္မလဲ။ ႀကိဳးမဲ့ ေဘာ႔ရွ္ပစၥည္းေတြနဲ႕ဆိုု ျဖစ္ႏိုုင္ပါတယ္။ ႀကိဳးမလိုု ၊ ဆီျဖည့္ရန္မလိုု ၊ ေမ့ေလ်ာ့မွာ မပူရတဲ့ ပစၥည္းေတြပါ။ လီသီယံအိုုင္းယြန္းဘက္ထရီမ်ားေႀကာင့္ အလ်င္အျမန္အားျပည့္လြယ္ပါသည္။ သက္တမ္းႀကာရွည္ခံရန္အတြက္ အထူးကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ ပိုုမိုုေပ်ာ္ရြင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဥယ်ာဥ္ျခံၿဖစ္လာရန္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွနားလည္ပါသည္။


ျမက္ခင္းထိန္းသိမ္းေရး

ျမက္ထိန္းသိမ္းစက္

အရည္အေသြး ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ၊ အလြယ္တကူ အသံုုးျပဳႏိုုင္မႈ တိုု႕ ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ ဥယ်ာဥ္ အမ်ိဳးအစားတိုုင္းအတြက္ ဘေရာ့ခ်္တြင္ တီထြင္ဆန္းသစ္ထားေသာ ျမက္ရိတ္စက္မ်ား ရွိပါသည္။ ဘိုုးလင္းျမက္ခင္း အတြက္ျဖစ္ေစ ၊ အလွစိုုက္ျမက္ခင္းျဖစ္ေစ ၊ ဧရိယာမ်ားမ်ား ၊ နည္းနည္း အဆင္သင့္ အသံုုးျပဳႏိုုင္ပါသည္။