အပူစြမ္းအင္သံုးနည္းပညာႏွင္႔စနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာေထာက္ပ႔ံေပးမႈမ်ား

ႀကီးမားေသာ အပူေပးစက္ရံုုမ်ားႏွင့္ စနစ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား

ဆက္သြယ္ရန္

တိုုက္ရိုုက္ဆက္သြယ္ႏိုုင္ေသာ ပုုဂၢိဳလ္ကိုုရွာေဖြရန္

ကမာၻ႕ထိပ္တန္းပုုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အျမင့္ဆံုုး စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား

ကမာၻ႕ထိပ္တန္းပုုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အျမင့္ဆံုုး စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

Robert Bosch (SEA) Pte.Ltd
ၿမန္မာကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲ
၆၀ ဘီ ၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ (ပါရမီ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းလမ္းဆံု)
ၿမန္မာ
ဖုန္း‎+95-1-663-616 ,657-967
Hot Line: +959-964-056-455
ဖက္စ္ ‎+95-1-657-913

 

အပူစြမ္းအင္သံုးနည္းပညာနွင္႕စနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာေထာက္ပ႔ံေပးမႈမ်ား

မည္သည့္ စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ကိုုပင္သံုုးေစကာမူ ေငြေႀကးကုုန္က်မႈ ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ အထိေရာက္ဆံုုး ရလဒ္မ်ားအတြက္ ေဘာ႔ရွ္၏ နည္းပညာမ်ား ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ သင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုု အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုုင္ေသာ သီးျခား စန္စမ်ား ရွိသည့္ ကၽြႏ္ုု္ပ္တိုု႕၏ ကုုန္ပစၥည္းမ်ားကိုု ေလ့လာႀကည့္ပါ။

ရွဲလ္ဘြိဳင္လာမ်ား

ရွဲလ္ဘြိဳင္လာမ်ား

 • ေရေငြ႕ ၊ ေရပူ ႏွင့္ အပူေပးဘြိဳင္လာစနစ္မ်ား
 • သီးျခားခ်ိန္ညွိျခင္းမ်ား
 • ေမာ္က်ဴလာစနစ္အစိတ္အပိုုင္းမ်ား
 • တစ္နာရီလွ်င္ ၃၈ MW သိုု႕မဟုုတ္ ၅၅ တန္ ရွိ ေရေႏြးေငြ႕ ထုုတ္လႊတ္ျခင္း
 • အရည္ သိုု႕မဟုုတ္ ဓာတ္ေငြ႕သ႑ာန္ရွိ ဆီမ်ား
 • ထိေရာက္မႈရွိျပီး အသံုုးရအဆင္ေျပေသာ


ေရပိုုက္လိုုင္းဘြိဳင္လာမ်ား

ေရပိုုက္လိုုင္းဘြိဳင္လာမ်ား

 • စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ စက္ရံုုလုုပ္ငန္းသံုုး ေရေႏြး ၊ ေရပူ ၊ ေရေငြ႕ ႏွင့္ အပူလြန္ကဲစြာေပးထားေသာ ေရေငြ႕
 • သီးျခားခ်ိန္ညွိျခင္းမ်ား
 • ဆီအမ်ိဳးအစားအားလံုုးအတြကတ္ သင့္ေတာ္သည္
 • ၂၂၀ t/h ႏွင့္ ၁၀၀ bar အထိ ေရေငြ႕ထုုတ္လႊတ္ေပးျခင္း


အပူေပးပန္႕မ်ား

အပူေပးပန္႕မ်ား

 • ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း (combustion) မရွိပဲ အပူေပးျခင္း ႏွင့္ ေလေအးေပးျခင္း
 • ကမာၻ႕အပူစြမ္းအင္ကိုု ထိေရာက္စြာ အသံုုးျပဳျခင္း
 • စိတ္တိုုင္းက်ခ်ိန္ညွိႏိုုင္ေသာ နည္းစနစ္မ်ား
 • ၃,၈၃၆ kW အထိ ထုုတ္လႊတ္ေပးႏိုုင္ျခင္း


ႀကီးမားေသာေနေရာင္ျခည္သံုုးအပူေပးစက္ရံုမ်ား

ႀကီးမားေသာေနေရာင္ျခည္သံုုးအပူေပးစက္ရံုမ်ား

 • ျပီးျပည့္စံုုေသာေရေႏြး ႏွင့္ အပူေပးျခင္း
 • ျပည္တြင္း အေဆာက္အအံုုးမ်ား ၊ အားကစားကြင္းမ်ား ၊ အားကစားခန္းမမ်ား ၊ ဟိုုတယ္မ်ား ႏွင့္ ေခၽြးထုုတ္ခန္းမ်ား အတြက္ ႀကိဳတင္ တပ္ဆင္ထားျပီးေသာ စနစ္မ်ား
 • ၃၅ စတုုရန္းမီတာ မွ ၂၂၀ စတုုရန္း မီတာ အထိရွိေသာ အလြယ္တကူတပ္ဆင္အသံုုးျပဳႏိုုင္သည့္ (ပတပ္ဂ္အင္ဖလိုုးလ္) ေမာ္က်ဴးမ်ား
 • ေယဘုုယ ၁၀,၀၀၀ စတုုရန္းမီတာ အထိရွေသာ ႀကီးမားသည့္ ေနေရာင္ျခည္ခံျပား စနစ္မ်ားအား သီးျခားစီ ခ်ိန္ညွိျခင္းမ်ား
 • ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ စြမ္းအင္ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းျဖင့္ အျမင့္မားဆံုုး လုုပ္ကိုုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း


စြမ္းအင္သိမ္းဆည္းျခင္း

စြမ္းအင္သိမ္းဆည္းျခင္း

 • ေနရာဝန္က်ယ္က်ယ္ယူျခင္းမရွိပဲ ပမာဏေျမာက္မ်ားစြာ အသံုုးျပဳႏိုုင္ရန္အတြက္ ႀကားခံကန္ထည့္သြင္း၍ ေရေႏြး ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း
 • အပူဖလွယ္စက္ပါေသာေရေႏြးကန္ သိုု႕မဟုုတ္ မပါေသာ ေရေႏြးကန္
 • ေရျပင္ညီ သိုု႕မဟုုတ္ ေဒါင္လိုုက္ ဒီဇိုုင္း
 • ပမာဏ ၃၀၀ လီတာ မွ ၆,၀၀၀ လီတာ


ေလဝင္ေလထြက္စနစ္ ႏွင့္ ေလေအးေပးစနစ္

ေလဝင္ေလထြက္စနစ္ & ေလေအးေပးစနစ္

 • စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ စက္ရံုုသံုုး ေမာ္က်ဴလာ ေလေအးေပးစနစ္မ်ား
 • အေအးေပးျခင္း ၊ အပူေပးျခင္း ၊ ေလဝင္ေလထြက္စနစ္ ၊ စိုုထိုုင္းမႈထိန္းသိမ္းျခင္း ၊ စိုုထိုင္းမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ ေလစစ္ျခင္း
 • စြမ္းအင္အသံုုးျပဳခမ်ားကိုုေျခြတာႏိုုင္ရန္ စြမ္းအင္ျပန္လည္ရယူျခင္း
 • 1,500 cu. m/h မွ 165,000 cu. m/h အထိ ေလျဖတ္သန္းသြားလာမႈ


အပူႏွင့္စြမ္းအင္ယူနစ္မ်ားေပါင္းစည္းမႈ

အပူႏွင့္စြမ္းအင္ယူနစ္မ်ားေပါင္းစည္းမႈ

 • CO2 ထုုတ္လႊတ္မႈနည္းျပီး စိတ္ခ်ရကာ အဆင္ေျပစြာ အသံုုးျပဳႏိုုင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ အပူ ထုုတ္လႊတ္ျခင္း
 • 19 kWel မွ 400 kWel ထိ ထုုတ္လႊတ္ႏိုုင္ေသာ စီအိပ္ခ်္ပီ ေမာ္က်ဴးမ်ား
 • သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ႏွင့္ ဇီဝမီသိမ္း ကိုုအသံုုးျပဳ၍ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အရည္အေသြးအတိုုင္း လုုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္
 • 2MWel အထိ ထုုတ္လႊတ္ေပးႏုုိင္ေသာ စီအိပ္ခ်္ပီ စနစ္မ်ား
 • သဘာဝဓာတ္ေငြ ၊ ဇီဝဓာတ္ေငြ႕ ၊ မိလႅာဓာတ္ေငြ႕ ၊ ဖိုု႕ေျမဓာတ္ေငြမ်ားျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ သီးျခား နည္းပညာမ်ား


အိုုအာ္စီစနစ္မ်ား

အိုုအာ္စီစနစ္မ်ား

 • ၃၇၅ kWel အထိ ထုတ္ေပးႏိုုင္ေသာ အိုုအာ္စီ စနစ္မ်ား
 • စြန္႕ပစ္အပူကိုု အသံုုးျပဳ၍ CO2 ကင္းစင္ေသာ စြမ္းအင္ ထုုတ္လုုပ္ျခင္း
 • အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာ စြန္႕ပစ္ အပူမ်ားကိုု အသံုုးျပဳျခင္း
 • ခ်ိတ္ဆက္ရန္အဆင္သင့္ သိုု႕မဟုုတ္ မိမိႏွင့္ကိုုက္ညီေအာင္ ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ျခင္း
 • အလိုုအေလ်ာက္ လည္ပတ္ျခင္းေႀကာင့္ လည္ပတ္စရိတ္ အနည္းဆံုုး ရွိျခင္း


ေမာ္က်ဴလာစနစ္အစိတ္အပိုုင္းမ်ား

ေမာ္က်ဴလာ စနစ္ အစိတ္အပိုုင္းမ်ား

 • အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏိုုင္မႈ ႏွင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုုး လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ရန္ ေသခ်ာစြာ ဒီဇိုုင္းဖန္တီးထားပါသည္။
 • အပူႏွင့္ပါဝါယူနစ္ (စီအက္ခ်္ပီ) ေပါင္းစပ္ျခင္းတြင္ ဇီဝဆီမ်ား အသံုုးျပဳႏိုုင္ရန္ အတြက္ ဆီသန္႕စင္ စနစ္မ်ား
 • ဂက္စ္စြန္႕ထုုတ္သန္႕စင္စနစ္မ်ား - ေလထုုညစ္ညမ္းမႈကိုု ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ စြန္႕ထုုတ္ဂက္စ္မ်ားအား အပူျဖင့္ ျပန္လည္ေလာင္ကၽြမ္းေစျခင္း
 • ဘိြဳင္လာေဟာက္စ္ေမာ္က်ဴးမ်ား ႏွင့္ အစိတ္အပိုုင္းမ်ား
 • ဘိြဳင္လာစနစ္မ်ားအတြက္ စြမ္းအင္ ထိေရာက္မႈ ႏွင့္ အလြယ္တကူအသံုုးျပဳႏိုုင္မႈအတြက္ အာမခံပါသည္။
 • အသိဥာဏ္ျမင့္မားေသာ ထိန္းညွိျခင္း ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း