ထုုပ္ပိုုးမႈ နည္းပညာ

ထုုပ္ပိုုးမႈ နည္းပညာ

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

Robert Bosch GmbH
Stuttgarter Strasse 130
71332 Waiblingen
GERMANY
ဖုန္း‎+49 711 811 - 0

 

ထုုပ္ပိုုးမႈ နည္းပညာ

ဘေရာ့ခ်္ထုုပ္ပိုုးမႈ နည္းပညာသည္ ထိပ္ဆံုုးမႈ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ထုုပ္ပိုုးမႈ နည္းပညာ ျဖစ္ပါသည္။ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ လုုပ္အားသည္ ေဆးဝါးဆိုုင္ရာ ၊ စားေသာက္ကုုန္ ၊ ႏွင့္ အစားအေသာက္ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပီးျပည့္စံုုေသာ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ပံ့ပိုုးေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

မုုန္႕ ၊ စားေသာက္ကုုန္ လုုပ္ငန္း

မုုန္႕ ႏွင္႔ စားေသာက္ကုုန္လုုပ္ငန္း

မုုန္႕လုုပ္ငန္း ၊ မုုန႕္ နွင့္ ဆက္စပ္ လုုပ္ငန္းမ်ား ကုုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ လုုပ္ငန္းငယ္သံုုး စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ ပစၥည္းမ်ား အထိ ရွိျပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္ဝကာ လုုိအပ္သလိုု ခ်ိန္ညွိ အသံုုးျပဳႏိုုင္ပါသည္။ အလုုပ္လုုပ္ေဆာင္ျခင္း ၊ အလိုုအေလွ်ာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းပညာမ်ားအထိ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ ႏိုုင္ျပီး အဓိကႏွင့္ ျပန္လည္ ထုုပ္ပိုုးျခင္း စက္ပစၥည္းမ်ား ရွိပါသည္။ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သံုုးစြဲသူမ်ားအား ထိပ္တန္း နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အစဥ္ ပံ့ပိုု႕ ေပးေနရန္ ျဖစ္ပါသည္။


ေဆးဝါးလုုပ္ငန္း

ေဆးဝါးလုုပ္ငန္း

ေဆးဝါးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဘာ႔ရွ္ ထုုပ္ပိုုးမႈနည္းပညာမ်ားမွ ပိုုးသတ္ ေဆးရည္ ၊ အမႈန္႕တိုု႕အတြက္ ပစၥည္းတစ္ခုုခ်င္း ထုုပ္ပိုုးျခင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ဗူးလိုုက္ ထုုပ္ပိုုးျခင္းနည္းပညာမ်ားရွိပါသည္။ ပိုုးသတ္ေဆးရည္မ်ားျဖည့္ဆည္းျခင္း ႏွင္႔အျပီးသတ္ ထည့္သြင္းျခင္း ၊ အခဲပံုုစံ မ်ားအတြက္ အဓိက ထုုပ္ပိုုးျခင္း နည္းပညာမ်ား ရွိသကဲ့သိုု႕ ၊ ျပန္လည္ ထုုပ္ပိုုးျခင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။


ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ကၽြႏုု္ပ္တိုု႕၏ ျပီးျပည့္စံုုေသာ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျပီး ပစၥည္းမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတိုု႕သည္ ပစၥည္းမ်ား ႀကာရွည္ခံေစသည့္ အေႀကာင္းတစ္ခုုျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ လိုု္အပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ သာမန္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားမွသည္ ျပီးျပည့္စံုုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အတြဲမ်ား ရွိပါသည္။