လွ်ပ္စစ္အားသံုး ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင္႔ လုပ္ငန္းခြင္သံုးကိရိယာမ်ား

လွ်ပ္စစ္အားသံုး ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင္႔ လုပ္ငန္းခြင္သံုးကိရိယာမ်ား

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

Robert Bosch (SEA) Pte.Ltd
ၿမန္မာကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲ
၆၀ ဘီ ၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ (ပါရမီ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းလမ္းဆံု)
ၿမန္မာ
ဖုန္း‎+95-1-663-616 ,657-967
Hot Line: +959-964-056-455
ဖက္စ္ ‎+95-1-657-913

 

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

I.E.M Co.,Ltd.
အမွတ္ ၂၈ ၊
အေရွ႕ၿမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း ၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ၿမန္မာ
ဖုန္း‎+95-1-546-064
+95-1-543-037

 

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

San Chain Oo (စံခ်ိန္ဦး) Co. Ltd
အမွတ္ ၅၅ ၊ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း ၊လသာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ၿမန္မာ ။
ဖုန္း‎+95-9-523-1300
+95-9-785-231-300

 

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

U THAN OHN & SONS Co.,Ltd.
အမွတ္ ၁၀၅ ၊ ေၿမညီထပ္ ၊
ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း ၊
လသာၿမိဳ႕နယ္ ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ၿမန္မာ
ဖုန္း‎+95-1-378-956
+95-1-378-938

 

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

Soe Aung & Brothers Co.Ltd (S.A Lighting)
အမွတ္ ၁၅ ၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ ႕နယ္
ၿမန္မာ
ဖုန္း‎+95-1-665-088
ဖက္စ္ ‎+95-1-663-234

 

ေဘာ႔ရွ္ အေနျဖင့္ ယေန႕ေခတ္ ေခတ္မွီ ကုုန္သြယ္ေရးပုုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ အသံုုးဝင္ျပီး ေငြေႀကးေပးရန္ မလိုုသည့္ စမတ္ဖုုန္းမ်ားအတြက္ app မ်ားကိုုအဆင္႔အတန္းၿမင္႔မားစြာ ဖန္တီးေပးထားပါသည္။ ေဘာ႔ရွ္မွထုုတ္လုုပ္ထားေသာ အရည္အေသြးျမင့္မားျပီး ေႀကာ္ျငာက႑မ်ား မပါဝင္သည့္ အရည္အေသြးၿမင္႔ အသံုုးျပဳႏိုုင္ေသာ app မ်ားျဖစ္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္အားသံုး ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင္႔ လုပ္ငန္းခြင္သံုးကိရိယာမ်ား

ေဘာ႔ရွ္ ပစၥည္းအစစ္အမွန္ နွင္႔ကြ်မ္းက်င္ပုဂၢိုလ္ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင္႔စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္အားသံုးေဆာက္လုပ္ေရးနွင္႔လုပ္ငန္းခြင္သံုးကိရိယာမ်ား

ႀကိဳးမဲ့ကိရိယာမ်ား

ႀကိဳးမဲ့ကိရိယာမ်ား

အျမဲအဆင္သင့္ရွိပါသည္။ ေဘာ႔ရွ္၏ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္သံုုး ဘလူး ႀကိဳးမဲ့ ကိရိယာမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္၊ အႀကမ္းခံျပီး သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူပါသည္။


လြန္စက္မ်ား & အင္ပက္လြန္စက္မ်ား

လြန္စက္မ်ား & အင္ပက္လြန္စက္မ်ား

ကၽြမ္းက်င္အဆင့္သံုုး ဘလူး ေဘာ႔ရွ္ လြန္စက္မ်ားႏွင့္ အင္ပက္လြန္စက္မ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္ အသံုးၿပဳသူမ်ားအတြက္ အႀကမ္းခံ အသံုုးျပဳရန္ အဆင္သင့္ရွိျပီး စြမ္းအား ႏွင့္ သက္တမ္းေပၚမူတည္၍ အျမင့္မားဆံုုး လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အဆင္သင့္ရွိပါသည္။


ဝက္ဝူလွည့္စက္မ်ား & အင္ပက္ဝက္ခ်္မ်ား

ဝက္အူလွည့္စက္မ်ား & အင္ပက္ဝက္ခ်္မ်ား

လုုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိုဳးအတြက္ ေဘာ႔ရွ္၏ အင္ပက္ဝက္ခ်္မ်ား ၊ ဒရိုုင္းေဝါလ္ဝက္အူလွည့္စက္မ်ား ရွိပါသည္။ အလြယ္တကူ ကိုုင္တြယ္ႏိုုင္သည္ ၊ အႀကမ္းခံ အရည္အေသြးၿမင္႔ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ျပီး ၊ ဆန္းသစ္မႈမ်ား ၊ ေနာက္ဆံုုးေပၚနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။


ရိုုထရီဟန္မား & ဒီမိုုလီရွင္ဟန္မာ

ိရိုုထရီဟန္မာ & ဒီမိုုလီရွင္ဟန္မာ

ၾကာရွည္ခံေသာသက္တမ္း ၊ ထိပ္တန္းအရည္အေသြး ၊ ႀကီးမားေသာစြမ္းအား မ်ားေႀကာင့္ ေဘာ႔ရွ္၏ ရိုုထရီဟန္မာ သိုု႕မဟုုတ္ ဒီမိုုလီရွင္ဟန္မာမ်ားသည္ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုုးကိုု ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုုင္ပါသည္။ ေဘာ႔ရွ္ဟန္မာမ်ားသည္ မည္သည့္ အေျခအေနမ်ား မည့္သည့္ႀကမ္းတမ္းသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မဆိုု အသံုုးျပဳႏိုုင္ပါသည္။


ဒိုုင္းမြန္းနည္းပညာ

ဒိုုင္းမြန္းနည္းပညာ

ေဘာ႔ရွ္၏ ဒိုုင္းမြန္းနည္းပညာသံုုး လွ်ပ္စစ္အိမ္ေဆာက္ ႏွင့္ လက္သံုုး ပစၥည္းႏွင့္ဆိုု ထူထူ ၊ ပါးပါး ပူစရာ မလိုုေတာ့ပါ။ စိုုစြတ္ေနသည္ ျဖစ္ေစ ၊ ေျခာက္ကပ္ေနသည္ ျဖစ္ေစ ၊ လြန္ေဖာက္ျခင္း ၊ ကြန္ကရစ္ တိုုက္စားျခင္း ၊ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ၊ ကြန္ကရစ္ ၊ အဂၤေတ ၊ ေက်ာက္သားေပၚ တြင္ လမ္းေႀကာင္းေဖာက္ျခင္း တိုု႕လုပ္ေဆာင္နိုင္သည္။


ေထာင့္ေခ်ာစက္မ်ား & သတၱဳလုုပ္ငန္းမ်ား

ေထာင့္ေခ်ာစက္မ်ား & သတၱဳလုုပ္ငန္းမ်ား

သတၱဳလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဘာ႔ရွ္၏ လွ်ပ္စစ္ကိရိယာမ်ားသည္ အျမင့္ဆံုုး စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုု ေပးစြမ္းႏိုုင္ပါသည္။ အခက္ခဲဆံုုး လုုပ္ငန္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါေစ ၊ မ်က္ႏွာျပင္ေခ်ာျခင္း ၊ ပစၥည္းမ်ိဳးစံုု ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားအတြက္ မွန္ကန္ေသာ ပစၥည္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။


ေကာပတ္တိုုက္စက္မ်ား & ေရေဘာ္ထိုုးစက္မ်ား

ေကာ္ပတ္တိုုက္စက္မ်ား ႏွင္႔ေရေဘာ္ထိုုးစက္မ်ား

ထူေထးေသာပစၥည္းမ်ားကိုုခၽြတ္ခြာသည္ ျဖစ္ေစ ၊ အႏုုစိတ္ အလွဆင္သည္ျဖစ္ေစ ၊ ႀကီးမားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ျဖစ္ေစ ၊ လက္ဝင္သည့္ေနရာျဖစ္ေစ ၊ ေဘာ႔ရွ္ မွ ကိရိယာမ်ားသည့္ လိုုအပ္ခ်က္တိုုင္းအတြက္ မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ထိေတြ႕ရန္ အဆင္သင့္ပါ။


လမ္းေႀကာင္းေဖာ္စက္မ်ား

လမ္းေႀကာင္းေဖာ္စက္မ်ား

လမ္းေႀကာင္းေဖာ္ျခင္းအတြက္ ဆန္းသစ္ေသာ ဖန္တီးမႈမ်ားႏွင့္အတူ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အသစ္မ်ားကိုု ေဘာ႔ရွ္ မွာ ျပဳလုုပ္ထားပါသည္။ လမ္းေႀကာင္း အတိမ္အနက္ ကိုု ခ်ိန္ညွိဘီးကိုု အသံုုးျပဳ၍ ျမန္ဆန္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုုင္ျခင္း ၊ နဂိုုရွိျပီးသားပံုုစံမ်ားကိုု အသံုုးျပဳ၍ ဗဟိုုခ်က္ကိုု တိက်စြာ ျဖတ္ေတာက္ႏုုိင္ျခင္း တိုု႕ကိုု ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ပါသည္။


လႊသြားမ်ား

လႊမ်ား

တိက်ေသာျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ၊ ေထာင့္ခ်ိဳးျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ၊ ေဘာင္က်ဥ္း ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ပံုုမွန္ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း အေကာင္းမြန္ဆံုုးေရြးခ်ယ္ႏိုုင္သည့္ လႊသြားမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။


စားပြဲတင္ကိရိယာမ်ား

စားပြဲတင္ကိရိယာမ်ား

ေဘာ႔ရွ္စားပြဲတင္ကိရိယာမ်ားသည္ သစ္ျပား ၊ ပ်ဥ္ျပား ၊ ဘုုတ္ျပား မည္သည့္ အရြယ္အစားကိုုမဆိုု အတိက်ဆံုုး လႊတိုုက္ ျဖတ္ေတာက္ေပးႏိုုင္ပါသည္။ ေဘာ႔ရွ္၏ စားပြဲတင္ကိရိယာမ်ားသည္ တည့္ျဖတ္ျခင္း ၊ အနားေစာင္းျဖတ္ျခင္း ၊ ေထာင့္ခ်ိဳးျဖတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရေသာ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုုး အေျဖျဖစ္ပါသည္။


တိုုင္းထြာကိရိယာမ်ား

တိုုင္းထြာကိရိယာမ်ား

ေဘာ႔ရွ္၏ တိုုင္းထြာေရး ကိရိယာမ်ားသည္ တိက်မႈကိုုေပးစြမ္းႏိုုင္သကဲ့သိုု႕ အသံုုးရာတြင္ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕မႈရွိပါသည္။ အႀကမ္းခံသကဲ့သိုု႕ ေန႕စဥ္ ေဆာက္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္လည္း ဤဒီဂ်စ္တယ္ တိုုင္းထြာေရး ကိရိယာမ်ားသည္ အတိက်ဆံုုးအေျဖမ်ားကိုု ထုုတ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ေရခ်ိန္ခ်ိန္ျခင္း ၊ အကြာအေဝး တိုုင္းတာျခင္း


ပစၥည္းအမ်ိဳမ်ိဳးျဖတ္စက္မ်ား

ပစၥည္းအမ်ိဳမ်ိဳးျဖတ္စက္မ်ား

ေဘာ႔ရွ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖတ္စက္မ်ားသည္ တိက်စြာ ျဖတ္ေတာက္ႏိုုင္ရန္ ၊ လိုုအပ္ေသာ ခ်ိန္ညွိမႈမ်ားကို ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္ ၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္ အသံုုးျပဳႏိုုင္ပါသည္။ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ ေရြးခ်ယ္စရာ ပစၥည္းမ်ိဳးစံုု ရွိပါသည္။


ေႀကြျပားကပ္ျခင္း

ေႀကြျပားကပ္ျခင္း

ေႀကြျပားကပ္ျခင္းအလုုပ္ကိုုလြယ္ကူစြာလုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္ပါသည္။


ဖုုန္ႏွင့္အညစ္အေႀကးစုုပ္စက္

ဖုုန္ႏွင့္အညစ္အေႀကးစုုပ္စက္

လုုပ္ငန္းခြင္ေရွ႕မဆက္မွီ အညစ္အေႀကးအစိုုမ်ား ၊ ႀကမ္းတမ္းေသာ အမႈိုက္အႀကြင္းအက်န္္မ်ား သန္႕စင္ ရွင္းလင္းေနေစရန္ ေဘာ႔ရွ္ ၏ ဖုုန္စုုပ္စက္မ်ားမွ လုုပ္ေဆာင္ေပးႏုုိုု္င္ပါသည္။ လုုပ္ငန္းစံုု အသံုုးျပဳႏိုု္င္ေသာ ဖုုန္စုုပ္စက္မ်ား ၊ အထူး ဖုုန္စုုပ္စက္မ်ားကိုု ေဘာ႔ရွ္တြင္ ရရွိႏိုုင္ပါသည္။


အပူေပးစက္ ႏွင့္ ေကာ္ကပ္စက္

အပူေပးစက္ ႏွင့္ ေကာ္ကပ္စက္

ေကာ္ကပ္ျခင္းအလုုပ္ကိုုပိုုမိုုျမန္ဆန္ေစရန္လည္းေကာင္း ၊ ပံုုစံသြင္းျခင္း ၊ ေဆးခၽြတ္ျခင္း ၊ ေကာ္ကပ္ျခင္း လုုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အေကာင္းဆံုုး လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဘာ႔ရွ္တြင္ အျမင့္မားဆံုုး စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေသာ ကိရိယာမ်ားရွိပါသည္။


ေလဖိအားသံုုးသံရိုုက္စက္

ေလဖိအားသံုုးသံရိုုက္စက္

စြမ္းအားျမင့္မႈ ၊ တိက်မႈ ၊ အႀကမ္းခံမႈမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ ဘလူးေလဖိအားျမင့္သံရိုုက္စက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေဘာင္ရိုုက္သည့္အလုုပ္ကိုု လုုပ္ကိုုင္သည္ ျဖစ္ေစ ၊ အိမ္တြင္းအလွဆင္မႈကိုု အေခ်ာကိုုင္သည္ ျဖစ္ေစ ၊ ပရိေဘာဂ လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု လုုပ္ကိုုင္သည္ျဖစ္ေစ အေကာင္းဆံုုး အေဖာ္မြန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိရိယာမ်ားသည္ သင္႔လုပ္ငန္းၿမန္ဆန္တိက်ေစနိုင္ရံုသာမကေဘာ႔ရွ္၏ ဆန္းသစ္ေသာနည္းပညာနွင္႔အရည္အေသြးၿမင္႔မားမႈကုိ အသိအမွတ္ၿပဳေစၿခင္း (သို႔) သစ္အမာထည္မ်ား၏အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစရန္ကူညီပံ႔ပိုးေပးပါသည္။


စနစ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

စနစ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

ေဘာ႔ရွ္စနစ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဆိုုလွ်င္ အျမင့္ဆံုုးစြမ္းေဆာင္ရည္ျဖင့္ အလုုပ္လုုပ္ႏိုုင္မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ဖုုန္စုုပ္စက္ ၊ လႊစက္တင္စင္ သိုု႕မဟုုတ္ သတ္မွတ္လမ္းေႀကာင္းမ်ားက သင့္အသံုုးျပဳလ်က္ရွိေသာ အိမ္ေဆာက္ ႏွင့္ လက္သံုုးပစၥည္းမ်ားအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုုးေသာ ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။