Boschမွ ႀကိဳဆိုလိုက္ပါသည္

ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာသင္႔ရဲ႕စိတ္ကူးအိမ္မက္ မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္ပါ။ Bosch မွသင္႔အားၾကိဳဆိုေနပါတယ္။

Bosch အသက္ေမြးအလုပ္မ်ား

Let’s make a difference.

Imagine a world where cars drive autonomously, machines speak to each other, and houses become smarter. At Bosch, we’re turning these visions into reality to improve the quality of life for people all over the world.
Join a team of forward thinkers where you can create something remarkable, something Invented for life.

ဤအရာသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္

Bosch အတြက္ဘာေၾကာင္႔အလုပ္လုပ္သင္႔ပါလဲ ၊ အေၾကာင္းအရင္းကဒီမွာပါ ။ အနာဂတ္၏စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို လူေနမႈဘ၀မ်ားအတြက္ ကူညီပံ႔ပိုးေပးနိုင္သည္႔ နည္းပညာမ်ားအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲ မႈတြင ္ကြ်န္ုပ္တို႔နွင္႕အတူ ပါ၀င္လိုက္ပါ ။

အဓိက မက္ေဆ့ခ်္မ်ား
သင့္အမွတ္အသားကုိ ျပဳလုပ္ပါ
သင့္အလုပ္အကိုင္အတြက္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုကို ေပးပါ။ "ဘဝအတြက္ တီထြင္ထားသည့္" ေျဖရွင္းနည္းမ်ားျဖင့္။
အေျပာႏွင့္ အလုပ္ညီပါေစ
သင္မည္သည့္ေနရာေရာက္ေနသည္ျဖစ္ေစ — ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ အသင္းအဖြဲ႔ စိတ္ဓာတ္သည္ သင္ႏွင့္အတူရွိပါသည္။
ဦးတည္ခ်က္အသစ္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာပါ
သင္၏ လမ္းေၾကာင္းသည္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္ — ကြၽႏု္ပ္တို႔က သင့္ေဘးတြင္ ရွိေနပါမည္။
သင့္ဘဝကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ခ်ိန္ညႇိပါ
သင့္အလုပ္အကိုင္ကို သင့္လူေနမႈဘဝပုံစံႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္လုပ္ပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔က တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
မနက္ျဖန္အတြက္ ေလာကႀကီးကို ပုံေဖာ္ပါ
အနာဂတ္က အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို ကမ္းလွမ္းေပးပါသည္။ ၎တို႔ကို ပထမဆုံး အခြင့္ေကာင္းယူသည့္ သူမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေနပါေစ။
သင့္ေနရာကို ရွာေဖြလိုက္ပါ
သင္ဘယ္လိုအေကာင္းဆုံးလုပ္ႏိုင္မည္ကို သင္သိပါသည္။ လိုအပ္သည့္အေျခအေနမ်ားကို သင့္အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
သင္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ပါေစ
သင္၏ ကြဲျပားမႈက ကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိ အထူးေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖန္တီးေပးပါသည္။ သင္၏ မတူကြဲျပားေသာ ပင္ကိုအရည္အေသြးျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အား တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။
ၾကင္နာမႈကုိ လက္ဆင့္ကမ္းလုိက္ပါ
ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါသည္။ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ၎တို႔ႏွစ္ခုစလုံးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၾကပါစို႔။
Close
သင့္အမွတ္အသားကုိ ျပဳလုပ္ပါ

သင့္အမွတ္အသားကုိ ျပဳလုပ္ပါ

သင့္အလုပ္အကိုင္အတြက္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုကို ေပးပါ။ "ဘဝအတြက္ တီထြင္ထားသည့္" ေျဖရွင္းနည္းမ်ားျဖင့္။

Bosch ၌ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ၊ အက်ိဳးအျမတ္ရွိၿပီး စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဖန္တီးရန္အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အာမခံေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ လူေနမႈဘဝအရည္အေသြးကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူတကြ ျမႇင့္တင္ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ထာဝရတည္တ့ံမည့္ အမွတ္အသားတစ္ခုကို ခ်န္ခ့ဲပါ။

အေျပာႏွင့္ အလုပ္ညီပါေစ

အေျပာႏွင့္ အလုပ္ညီပါေစ

သင္မည္သည့္ေနရာေရာက္ေနသည္ျဖစ္ေစ — ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ အသင္းအဖြဲ႔ စိတ္ဓာတ္သည္ သင္ႏွင့္အတူရွိပါသည္။

Robert Bosch က လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္ေပါင္း 130 ေက်ာ္က ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ခ့ဲၿပီး ယေန႔ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သူအေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲသည့္ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ရွင္သန္ေနထိုင္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ေလးစားမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈအေပၚအေျခခံသည့္ အေလ့အထတစ္ခုကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ၿပီး ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားပါ။

ဦးတည္ခ်က္အသစ္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာပါ

ဦးတည္ခ်က္အသစ္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာပါ

သင္၏ လမ္းေၾကာင္းသည္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္ — ကြၽႏု္ပ္တို႔က သင့္ေဘးတြင္ ရွိေနပါမည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ေျပာင္းလဲမႈကို လက္ခံႀကိဳဆိုၿပီး ရာထူးမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္သည့္နယ္ပယ္မ်ားအၾကား ေျပာင္းလဲဖို႔ သင့္အား တိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။ သင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိ ေျပာျပၿပီး လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ျပဳပါ။

သင့္ဘဝကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ခ်ိန္ညႇိပါ

သင့္ဘဝကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ခ်ိန္ညႇိပါ

သင့္အလုပ္အကိုင္ကို သင့္လူေနမႈဘဝပုံစံႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္လုပ္ပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔က တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

အလုပ္လုပ္ျခင္းအျပင္ ဘဝအတြက္ေနာက္ထပ္အရာမ်ားရွိေနေသးသည္ကို သင္သိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္၏ကိုယ္ပိုင္ဘဝႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ဘဝမ်ားၾကားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဟန္ခ်က္ကို ႐ွာေဖြရာတြင္ သင့္အားတက္ႂကြစြာ ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဘဝကို ဖန္တီးပုံေဖာ္ၾကပါစို႔။

မနက္ျဖန္အတြက္ ေလာကႀကီးကို ပုံေဖာ္ပါ

မနက္ျဖန္အတြက္ ေလာကႀကီးကို ပုံေဖာ္ပါ

အနာဂတ္က အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို ကမ္းလွမ္းေပးပါသည္။ ၎တို႔ကို ပထမဆုံး အခြင့္ေကာင္းယူသည့္ သူမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေနပါေစ။

ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမ်ားစြာႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအသစ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ဘဝတစ္ခုအတြက္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ဖန္တီးေပးေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အတြက္ ရယူဖို႔ အလားအလာမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ သင္၏ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူတကြဖန္တီးၿပီး သင့္အေတြးစိတ္ကူးမ်ားက မနက္ျဖန္အတြက္ကမၻာေလာကကို မည္သို႔ပုံေဖာ္ပုံအား လက္ေတြ႔ၾကည့္႐ႈလိုက္ပါ။

သင့္ေနရာကို ရွာေဖြလိုက္ပါ

သင့္ေနရာကို ရွာေဖြလိုက္ပါ

သင္ဘယ္လိုအေကာင္းဆုံးလုပ္ႏိုင္မည္ကို သင္သိပါသည္။ လိုအပ္သည့္အေျခအေနမ်ားကို သင့္အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္ : လုပ္ငန္း စတင္ခ်ိန္မွစ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးခ်ိန္အထိ အလုပ္လုပ္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာကို ကြၽႏု္ပ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ပူးေပါင္းၿပီး သင့္အတြက္ ေနရာမွန္ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လိုက္ပါ။

သင္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ပါေစ

သင္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ပါေစ

သင္၏ ကြဲျပားမႈက ကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိ အထူးေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖန္တီးေပးပါသည္။ သင္၏ မတူကြဲျပားေသာ ပင္ကိုအရည္အေသြးျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အား တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

လူတိုင္း ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ သင္၏ ပင္ကိုလကၡဏာကုိ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ကြဲျပားမႈသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီအတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာ အရည္အေသြးတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ သင္၏ စဥ္းစားေတြးေတာပုံကို ကြၽႏု္ပ္တို႔အား ျပသၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ ဖန္တီးဆန္းသစ္မႈမ်ားအား အတူတကြ ဖန္တီးခြင့္ျပဳပါ။

ၾကင္နာမႈကုိ လက္ဆင့္ကမ္းလုိက္ပါ

ၾကင္နာမႈကုိ လက္ဆင့္ကမ္းလုိက္ပါ

ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါသည္။ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ၎တို႔ႏွစ္ခုစလုံးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၾကပါစို႔။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ DNA ၏ အဓိကအခ်က္မွာ လူမႈေရးတာဝန္သိတတ္မႈျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ သင္သည္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈကို ရ႐ွိႏိုင္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပေရာ့ဂ်က္မ်ားတြင္ ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္ပါသည္။

သင့္အမွတ္အသားကုိ ျပဳလုပ္ပါ
သင့္အမွတ္အသားကုိ ျပဳလုပ္ပါ သင့္အလုပ္အကိုင္အတြက္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုကို ေပးပါ။ "ဘဝအတြက္ တီထြင္ထားသည့္" ေျဖရွင္းနည္းမ်ားျဖင့္။
အေျပာႏွင့္ အလုပ္ညီပါေစ
အေျပာႏွင့္ အလုပ္ညီပါေစ သင္မည္သည့္ေနရာေရာက္ေနသည္ျဖစ္ေစ — ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ အသင္းအဖြဲ႔ စိတ္ဓာတ္သည္ သင္ႏွင့္အတူရွိပါသည္။
ဦးတည္ခ်က္အသစ္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာပါ
ဦးတည္ခ်က္အသစ္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာပါ သင္၏ လမ္းေၾကာင္းသည္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္ — ကြၽႏု္ပ္တို႔က သင့္ေဘးတြင္ ရွိေနပါမည္။
သင့္ဘဝကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ခ်ိန္ညႇိပါ
သင့္ဘဝကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ခ်ိန္ညႇိပါ သင့္အလုပ္အကိုင္ကို သင့္လူေနမႈဘဝပုံစံႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္လုပ္ပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔က တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
မနက္ျဖန္အတြက္ ေလာကႀကီးကို ပုံေဖာ္ပါ
မနက္ျဖန္အတြက္ ေလာကႀကီးကို ပုံေဖာ္ပါ အနာဂတ္က အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို ကမ္းလွမ္းေပးပါသည္။ ၎တို႔ကို ပထမဆုံး အခြင့္ေကာင္းယူသည့္ သူမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေနပါေစ။
သင့္ေနရာကို ရွာေဖြလိုက္ပါ
သင့္ေနရာကို ရွာေဖြလိုက္ပါ သင္ဘယ္လိုအေကာင္းဆုံးလုပ္ႏိုင္မည္ကို သင္သိပါသည္။ လိုအပ္သည့္အေျခအေနမ်ားကို သင့္အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
သင္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ပါေစ
သင္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ပါေစ သင္၏ ကြဲျပားမႈက ကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိ အထူးေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖန္တီးေပးပါသည္။ သင္၏ မတူကြဲျပားေသာ ပင္ကိုအရည္အေသြးျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အား တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။
ၾကင္နာမႈကုိ လက္ဆင့္ကမ္းလုိက္ပါ
ၾကင္နာမႈကုိ လက္ဆင့္ကမ္းလုိက္ပါ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါသည္။ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ၎တို႔ႏွစ္ခုစလုံးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၾကပါစို႔။

လူမႈမီဒီယာေပၚ႐ွိ Bosch

Bosch ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ

Bosch ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ

သင္တို႔၏စံုစမ္းမႈကိုေၿဖဆိုနိုင္ရန္ အသင္႕ပါပဲ ။

ကြ်န္ုပ္တို႕ထံ မက္ေဆ႔ခ်္ေပးပို႕ရန္

Our worldwide job markets

Our worldwide job markets

Since Bosch is a global brand, you can make your career plans with us come true anywhere in the world. Discover our job openings worldwide and find the job that perfectly fits you.

ဤအရာကို မွ်ေဝရမည့္ေနရာ :