ကြၽႏ္ုပ္တို႔က သင့္ကို ဘယ္လိုကူညီႏိုင္သလဲ?

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္ရန္

Get in touch with Bosch

Which division would you like to contact?

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစိတ္အပိုုင္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

Robert Bosch (SEA)Pte.Ltd
ၿမန္မာကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲ
အမွတ္ ၁၉၆ ေအ ၊ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ ၅ လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Mimosa Office Building / မီမိုစာရံုး
(Denko ဆီဆိုင္ အေနာက္ ဦး၀ိစာရမီးပြိဳင္႔အနီး)

ဖုန္း - ၀၁ ၂၅၃၉၆၃

အီးေမးေပးပိုု႕

ယာဥ္ကားဆိုင္ရာၿပင္ဆင္ေရး အလုပ္ရံုမ်ား

Robert Bosch (SEA)Pte.Ltd
ၿမန္မာကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲ
အမွတ္ ၁၉၆ ေအ ၊ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ ၅ လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Mimosa Office Building / မီမိုစာရံုး
(Denko ဆီဆိုင္ အေနာက္ ဦး၀ိစာရမီးပြိဳင္႔အနီး)

ဖုန္း - ၀၁ ၂၅၃၉၆၃

အီးေမးေပးပိုု႕

ေဘာ႔ရွ္ကား၀န္ေဆာင္မႈ

Robert Bosch (SEA)Pte.Ltd
ၿမန္မာကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲ
အမွတ္ ၁၉၆ ေအ ၊ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ ၅ လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Mimosa Office Building / မီမိုစာရံုး
(Denko ဆီဆိုင္ အေနာက္ ဦး၀ိစာရမီးပြိဳင္႔အနီး)

ဖုန္း - ၀၁ ၂၅၃၉၆၃

အီးေမးေပးပိုု႕

ေဘာ႔ရွ္ ဒီဇယ္၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ

Robert Bosch (SEA)Pte.Ltd
ၿမန္မာကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲ
အမွတ္ ၁၉၆ ေအ ၊ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ ၅ လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Mimosa Office Building / မီမိုစာရံုး
(Denko ဆီဆိုင္ အေနာက္ ဦး၀ိစာရမီးပြိဳင္႔အနီး)

ဖုန္း - ၀၁ ၂၅၃၉၆၃

အီးေမးေပးပိုု႕

ေဘာ႔ရွ္ ဒီဇယ္စင္တာ

Robert Bosch (SEA)Pte.Ltd
ၿမန္မာကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲ
အမွတ္ ၁၉၆ ေအ ၊ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ ၅ လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Mimosa Office Building / မီမိုစာရံုး
(Denko ဆီဆိုင္ အေနာက္ ဦး၀ိစာရမီးပြိဳင္႔အနီး)

ဖုန္း - ၀၁ ၂၅၃၉၆၃

အီးေမးေပးပိုု႕

ဥယ်ာဥ္ျခံသံုုးပစၥည္းမ်ား

Robert Bosch (SEA)Pte.Ltd
ၿမန္မာကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲ
အမွတ္ ၁၉၆ ေအ ၊ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ ၅ လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Mimosa Office Building / မီမိုစာရံုး
(Denko ဆီဆိုင္ အေနာက္ ဦး၀ိစာရမီးပြိဳင္႔အနီး)

ဖုန္း - ၀၁ ၂၅၃၉၆၃
မိုဘိုင္း - ၀၉ ၉၆၄ ၀၅၆ ၄၅၅

အီးေမးေပးပိုု႕

I.E.M Co.,Ltd.
အမွတ္ ၂၈ ၊
အေရွ႕ၿမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း ၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ၿမန္မာ

ဖုန္း‎+95-1-546-064
+95-1-543-037

အီးေမးေပးပိုု႕ရန္
အီးေမးေပးပိုု႕

San Chain Oo (စံခ်ိန္ဦး) Co. Ltd
အမွတ္ ၅၅ ၊ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း ၊လသာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ၿမန္မာ ။

ဖုန္း‎+95-9-523-1300
+95-9-785-231-300

အီးေမးေပးပိုု႕

လွ်ပ္စစ္အားသံုး ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင္႔ လုပ္ငန္းခြင္သံုးကိရိယာမ်ား

Robert Bosch (SEA)Pte.Ltd
ၿမန္မာကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲ
အမွတ္ ၁၉၆ ေအ ၊ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ ၅ လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Mimosa Office Building / မီမိုစာရံုး
(Denko ဆီဆိုင္ အေနာက္ ဦး၀ိစာရမီးပြိဳင္႔အနီး)

ဖုန္း - ၀၁ ၂၅၃၉၆၃
မိုဘိုင္း - ၀၉ ၉၆၄ ၀၅၆ ၄၅၅

အီးေမးေပးပိုု႕

I.E.M Co.,Ltd.
အမွတ္ ၂၈ ၊
အေရွ႕ၿမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း ၊
တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ၿမန္မာ

ဖုန္း‎+95-1-546-064
+95-1-543-037

အီးေမးေပးပိုု႕
အီးေမးေပးပိုု႕

San Chain Oo (စံခ်ိန္ဦး) Co. Ltd
အမွတ္ ၅၅ ၊ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း ၊လသာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ၿမန္မာ ။

ဖုန္း‎+95-9-523-1300
+95-9-785-231-300

အီးေမးေပးပိုု႕ရန္

အပူစြမ္းအင္သံုးနည္းပညာႏွင္႔စနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာေထာက္ပ႔ံေပးမႈမ်ား

Robert Bosch (SEA)Pte.Ltd
ၿမန္မာကိုယ္စားလွယ္ရံုးခြဲ
အမွတ္ ၁၉၆ ေအ ၊ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ ၅ လမ္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Mimosa Office Building / မီမိုစာရံုး
(Denko ဆီဆိုင္ အေနာက္ ဦး၀ိစာရမီးပြိဳင္႔အနီး)

ဖုန္း - ၀၁ ၂၅၃၉၆၃

အီးေမးေပးပိုု႕ရန္

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ႐ွာေဖြရန္

ကမ႓ာတစ္ဝန္းရွိ ဝဘ္ဆိုက္မ်ား

ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ Bosch

ကမ႓ာတစ္ဝန္း႐ွိ Bosch

ႏိုင္ငံေပါင္း 60 ေက်ာ္႐ွိ ကုမၸဏီခြဲမ်ားႏွင့္ ေဒသခံကုမၸဏီေပါင္း 460 — ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း 150 ခန္႔႐ွိ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ား။