"Promoting innovation and creativity in the workplace."
အဖှဲ့အစညြးတှငြး တီထှငဖြနတြီးနိုငသြူမွား

တီထှငဆြနြးသစမြှုမွားနှငြ့ဦးဆောငြ‌နသေောလုပငြနြးခှငြ

Clock 5 မိနစအြဘို့ကိုဖတရြှု

တီထှငဆြနြးသစမြှုမွားဖှငြ့ လုပဆြောငရြသော လုပငြနြးခှငတြစခြု သညရြှုပထြှေးလှပါသညြ။ ရှုထောငြ့အမွိုးမွိုးဖှငြ့ ကှိုးစားဆောငရြှကရြာတှငြ ဆနြးသစသြောနညြးဗွူဟာမွား ဖှငြ့ ရရှညြေ ခံစရနြေ လေ့ကငွ့ခြှငြးနှငြ့ ခိုငမြာသော အစိတအြပိုငြးမွား၊ဈေးကှကပြုံစံနှငြ့ စီးပှားရေးပှောငြးလဲတိုးတကမြှုအတှကြ မှနကြနသြောလုပဆြောငမြှုတို့ ဖှစလြာစရနြေ အရေးကှီးလှပါသညြ ။

တီထှငဆြနြးသစမြှုမွားဆကလြကလြုပဆြောငနြိုငြ ပှီးအောငမြှငမြှုကိုရရှညြေ ထိနြးသိမြးထားနိုငရြနမြှာ မညသြညြ့အဖှဲ့အစညြးအတှကမြဆို အရေးကှီးသညြ။ စီးပှားရေးသမိုငြးကို ကှညြ့ခှငြးအားဖှငြ့ ယခငကြ ကမျဘာ့ထိပတြနြးအဖှဲ့ အစညြးကှီးအခွို့ သညြ ခတြနှေငြ့ အညီ လိုအပသြော တီထှငဆြနြးသစမြှုမွား မလုပဆြောငကြှသောကှောငြ့ လုပငြနြးတစခြုလုံးပပွောကသြှားကှသညြ။ အသေးစားတိုကခြနြးနှငြ့ ဂိုထောငတြှငြ စတငခြဲ့သော အခှားသော နာမညကြှီး ကုမျပဏီမွားသညြ အပှိုငအြဆိုငမြွားသော ဈေးကှကထြဲတှငြ ဆကလြကြ၍ ခေါငြးစီးပိုငြးတှငြ ရှိနဆေဲဖှစသြညြ။

ဆနြးသစတြီထှငမြှုနှငြ့ ဖနတြီးနိုငစြှမြးသညြ အဖှဲ့စညြး၏ အောငမြှငမြှုနှငြ့ ရှုံးနိမြ့မှုကို သတမြှတရြာတှငြ အရေးကှီးသော အခနြးကဏျဍ တှငြ ပါဝငကြှသညြ။ ထို့ကှောငြ့ အဖှဲ့အစညြးမွား၊အကှီးအကဲမွားနှငြ့ ခေါငြးဆောငမြွား သညြ လုပငြနြးခှငတြစခြုလုံးအတှကြ တီထှငဆြနြးသစမြှုမွားလုပဆြောငြ နိုငရြေး အတှကြ ကှိုးပမြးနကှသေညြ ။

လုပငြနြးခှငတြှငြး တီထှငဆြနြးသစမြှုမွား

တီထှငဆြနြးသစမြှု ဆိုသညမြှာ စိတကြူးသစမြွားသို့မဟုတြ ဖနတြီးနိုငစြှမြး ကို ဘာသာပှနြ၍ တနဖြိုးရှိသော လိုအပမြှုကို ဖနတြီးခှငြးဖှစသြညြ။ အဖှဲ့အစညြးမွားသညြ နညြးနှစနြညြးဖှငြ့ကှညြ့နိုငသြညြ။တစြ- တီထှငထြားပှီး ထုတကြုနနြှငြ့ နညြးပညာမွားကို လကရြှိသုံးစှဲနသေူမွားအတှကြ ပိုမိုကောငြးမှနအြောငြ ဝနဆြောငမြှုပေးရငြး သုံးစှဲသူအသစမြွား ကိုလညြး ဆှဲဆောငခြှငြး ၊နှစြ- ဝနထြမြးမွားနေ့စဉကြှုံတှေ့နရသေော ပှဿနာမွားအတှကလြိုအပခြကွမြွားနှငြ့ အခှားသော စီးပှားရေးနညြးဗွူဟာမွားတှငြ ပါ ပံ့ပိုးပေးနိုငသြော intra-enterprise ဆနြးသစတြီထှငမြှုကို ပှုလုပပြေးခှငြးတို့ ဖှစသြညြ။ စတငတြညထြောငကြာစ အဖှဲ့အစညြးမွားကို ငှကှေေးဆိုငရြာ KPIမွား တိုးတကအြောငြ ကူညီခဲ့ခှငြးကရှေ့ဆကပြှီး ရရှညေအြောငမြှငမြှုမွား ကိုဖနတြီးနိုငစြသညြေ ။

တီထှငဆြနြးသစမြှုနှငြ့ ဖနတြီးနိုငစြှမြးနှငြ့ပတသြကပြှီး Forbesဆောငြးပါးတှငြ တီထှငမြှုမွားစှာလုပဆြောငနြိုငသြောကုမျပဏီသညြ အလှယတြကူ တိုးတကနြိုငသြညဟြု ဖောပြှထားသညြ။ အောငမြှငပြှီးသော နညြးလမြးမွားသညြ ယုံကှညစြိတခြရွသောလြညြး အသစအြဆနြးမွားကို စမြးသပကြှညြ့ခှငြးသညလြညြး အဆကမြပှတြ လုပဆြောငသြငြ့သော လေ့လာမှုမွားပငဖြှစသြညြ။

BOSCH တှငြ တီထှငဆြနြးသစမြှုမွားသညြ ကွှနြုပတြို့၏ ပထမဦးစားပေးဖှစသြညြ။ ကွှနြုပတြို့သညြ အမွိုးမွိုးသော ဆနြးသစတြီထှငမြှုမွားတှငြ ရငြးနှီးမှှုပနြှံထားသညြ။ တစခြုထကမြကသော ပညာရပနြယပြယမြွားအတှကြ နိုငငြံတကာရှိ ကှနယြကနြှငြ့ ပူးတှဲဆောငရြှကရြနြ ရညမြှနြးသညြ။ ဆနြးသစတြီထှငမြှုသညြ ကွှနြုပြ တို့ ၏ နညြးပညာပိုငြးလုပဆြောငမြှု ကို ရှေ့တိုးနိုငရြနြ သော့ခကွဖြှစသြလို ကွှနြုပြ တို့နှငြ့ တှဲဖကလြုပကြိုငနြသေူမွားကိုလညြး အားပေးမှုတစခြုဖှစသြညြ။

စိတကြူးသစမြွားနှငြ့ အဖှဲ့အစညြးအတှငြးတီထှငဖြနတြီးနိုငစြှမြးကိုမှငြ့တငပြေးခှငြး

ရညမြှနြးခကွဖြှငြ့ အလုပလြုပခြှငြး

Bosch associate at work.

ရညမြှနြးခကွတြစခြုဖှငြ့အလုပလြုပခြှငြးသညြ ဆနြးသစတြီထှငမြှုကို ဖှစစြနေိုငသြညြ။ ကုမျပဏီ၏ ရညမြှနြးခကွကြိုအခှခေံပှီး ဝနထြမြးမွားလုပကြိုငရြသောအခါ စိတအြားထကသြနမြှုမွား ၊ ဖနတြီးနိုငစြှမြး မွားအတှကြ လိုအပသြောအခွိနနြှငြ့အငအြားကို ကောငြးစှာ အသုံးခနွိုငစြသညြေ။

တီထှငမြှု နှငြ့ဆကစြပသြော အရာမွားကို အားပေးခှငြး

စီးပှားရေးဆိုငရြာနေ့တဓူဝလုပဆြောငမြှုမွားတှငြ အသုံးစရိတနြှငြ့ ကိုကညြီသောနညြးဗွူဟာအစီအစဉမြွားဆှဲပှီး သတမြှတထြားသောနေ့ရကတြှငြ ပှီးမှောကအြောငလြုပဆြောငရြသညြ။ ထိုအရာမွားကိုသာနေ့စဥြ လုပဆြောငြ နရသေောဝနထြမြးမွားတှငြ တီထှငဆြနြးသစမြှုမွားအတှကြ အခွိနနြှငြ့အငအြားမရှိသောကှောငြ့ ဖနတြီးနိုငစြှမြးမွားတကမြလာတော့ပေ ။ အတိအကပွှောရလွှငြ Gallup မှပှုလုပသြော လေ့လာတှေ့ရှိခကွအြရ လုပငြနြးခှငတြှငြ အလုပရြှုပနြသေော ဝနထြမြးပေါငြး ကို တှနြးအားမပေးပဲ လှတလြပစြှာ လုပကြိုငြ စခှငြေးသညြ တီထှငဆြနြးသစမြှုမွားရှိလာစရနြေ အားပေးမှုဖှစသြညြ ။

ထို့ကှောငြ့ ဝနထြမြးမွားကို ပထမဦးစားပေးခှငြး မူဝါဒသညြ အလုပတြာဝနနြှငြ့မဆိုငသြော ပရောဂကွရြှိလာလွှငြ ပါဝငလြာစရနြေ လှုံ့ဆောပြေးနိုငသြညြ။ ဌာနမွားတှငြ ပှဿနာမွားကို ဖှရှငြေးရနနြှငြ့ လိုအပသြောအဖှကေိုရှာနိုငရြနြ ဝနထြမြးမွားကိုလုံလောကသြော အခွိနနြှငြ့နရောကို ဖနတြီးပေးပါ။ ဝနထြမြးရေးရာဆိုငရြာ ပရောဂကွအြဖှဲ့ သို့မဟုတြ အသငြးအဖှဲ့တစခြု ထားရှိခှငြး၊လုပငြနြးခှငပြှငပြတှငြ ဆှေးနှေးမှုမွား စီစဉပြေးခှငြး၊သငတြနြးမွားနှငြ့ creative workshop မွားဖနတြီးပေးခှငြးက ဝနထြမြးမွား၏ တီထှငဉြာဏစြှမြးရညအြတှကြ ပံ့ပိုးပေးနိုငသြညြ။

ဆနြးသစတြီထှငနြိုငသြူမွားကို အားပေးပါ

လူတိုငြးတှငြ စီးပှားရေးဆိုငရြာစီမံကိနြးအသစအြတှကသြာ စှမြးဆောငရြနြ အခွိနတြိုငြးစိတဝြငစြားမှု မရှိနိုငသြောကှောငြ့ အဖှဲ့အစညြးတိုငြးတှငြ အပှောငြးအလဲလုပရြနြ စိတအြားထကသြနပြှီး တကကြှှသော ဝနထြမြးမွားအတှကြ အသငြးအဖှဲ့ တစခြု ရှိတတသြညြ။ ထိုကဲ့သို့ ထူးခှားသော ဆနြးသစတြီထှငနြိုငသြူမွား သို့မဟုတြ ဖနတြီးနိုငစြှမြး ရှိသူမွားသညြ သူတို့ဆောငရြှကနြသေောနယပြယြ အတှငြးရှိ နညြးပညာပိုငြးဆိုငရြာတှငပြါ ရလဒကြောငြးမွားဖနတြီးပေးနိုငသြောအရညအြခငြွးရှိသညြ။

ဆနြးသစတြီထှငနြိုငသြူမွားပှားသော အဖှဲ့အစညြးမွားတှငြ တီထှငြ နိုငမြှုစှမြးရညြ ကို မှငြ့မားစသညြေ။ ပူးပေါငြးအဖှရှော အကှံဉာဏထြုတသြောအလေ့အကငွ့ကြို မိတဆြကပြေးခှငြး၊နညြးပညာပိုငြးဆိုငရြာ စတငတြညထြောငမြှုမွား ပှုလုပခြှငြး၊ကှနပြွူတာ

ပရိုဂရမပြှဲမွား ပှုလုပပြေးခှငြး၊လုပငြနြးအတှငြးနယပြယအြလိုကြ ပူးပေါငြးဆောငရြှကရြသောလှုပရြှားမှုမွားတှငြ ငှကှေေးထောကပြံ့ပေးခှငြးသညြ အဖှဲ့အစညြးမွားအတှငြး ဖနတြီးနိုငစြှမြးကို မှငြ့တငပြေးနိုငရြနြ ကုမျပဏီမွား လှမြးနိုငသြော ခှလှမြေးဖှစသြညြ။

စမြးသပမြှုမွားကို “လကခြံနိုငတြယြ”လို့ ပှောလိုကပြါ

Programmer writing code.

နညြးပေါငြးစုံဖှငြ့ စမြးသပအြောငမြှငခြှငြးသညြ သုတသနေလုပဆြောငမြှုမွားအတှကြ အခှခေံကပွှီး စစမြှနသြော တနဖြိုးဖှစသြညြ။ ဥပမာ-ဝနထြမြးတစယြောကမြှ ငှကှေေးဆိုငရြာဆော့ဖဝြဲအတှကြ အကှံဉာဏပြေးလွှငသြူ၏ စိတကြူးစိတသြနြးကို ပယခြမွညြ့အစား ဆော့ဖဝြဲကို ခွိနဆြရနြ အရငဆြုံး စမြးသပသြငြ့သညြ။ ဤသို့လုပဆြောငခြှငြးသညြ ဝနထြမြးမွား၏စိတကြူးစိတသြနြးအသစကြို အသိအမှတပြှုရာကပွှီး အဖှဲ့အစညြး၏ တီထှငဆြနြးသစမြှု ဆိုငရြာ ကဏျဍ အတှကြ တိုးတကစြရနြေ အထောကအြကူဖှစစြသညြေ။

Robert Bosch

ကွှနြုပတြို့သညြ လကရြှိအခှနတေစေခြုထကြ တိုးတကအြောငြ အမှဲ ကှံဆောငြ နသငြေ့သညြ။ မိမိတှငရြရှိပှီးသောအရာနှငြ့ ဘယတြော့မှ မတငြးတိမသြငြ့ပဲ ပိုမိုကောငြးမှနအြောငြ အမှဲကှိုးစားအားထုတသြငြ့သညြ။

Robert Bosch , ၁၉၄၀

သငြ့စိတကြူးစိတသြနြးမွားကိုဖောထြုတလြိုကပြါ ။

လူမှု ဆကဆြံရေးသညလြုပငြနြးခှငအြတှငြးအရေးကှီးသညြ။ ပရောဂကွအြသစြ၊စိတကြူးစိတသြနြးနှငြ့ အဖှဲ့အစညြးအတှငြး ပှောငြးလဲမှုမွားကို သငြ့ဝနထြမြးမွားနှငြ့အသငြးအဖှဲ့ မွားအား အသိပေးပါ။ စိတကြူးသစမြွားကို နားထောငပြေးခှငြးအားဖှငြ့ လုပငြနြးသစမြွားတှငြ ဝနထြမြးမွား၏ ပါဝငမြှုလဲ မှငြ့ တကလြာစပေါတယြ ။ ဌာနတှငြး ဆှေးနှေးပှဲမွား ဆောငရြှကပြေးခှငြးကလညြး အဖှဲ့အစညြး ၏ပရောဂကွအြသစအြတှကြ ဝနထြမြးမွားအနဖှငြေ့ မိမိတို့ ၏ အကှံ ဉာဏြ ကောငြးမွားကို မွှဝခှငြေ့ရရှိစသညြေ။ ထို့ကှောငြ့ လူမှုဆကဆြံရေးသညလြညြး ဆနြးသစတြီထှငမြှုမွားအတှကြ အရေးပါသော လေ့လာမှုဆိုငရြာနှငြ့ပူးတှဲဆောငရြှကခြှငြးကို ဖှစစြသညြေ။

အဖှဲ့ အစညြးတစခြု သညြ ရလဒကြို စဉြးစားပှီး မှနြးဆလို့ရနိုငသြောအခကအြခဲကို

ကိုသာအလေးထားနစေဥြ တီထှငဆြနြးသစြ မှုမွားကို အဓိကသော့ခကွအြဖှစဖြောဆြောငနြသေော အဖှဲ့ အစညြး သညြ ယနေ့ ခတြအေပှိုငြ အဆိုငမြွားလာ သော စီးပှားရေးနယပြယတြှငြ အောငမြှငနြိုငပြှီး အခကအြခဲမွားရငဆြိုငရြသောအခါတှငလြညြး ကှံ့ ကှံ့ ခံရငဆြိုငြ‌ဖှရှငြေး နိုငပြါမညြ။

Get in touch with Bosch

Get in touch with Bosch

Corporate Communications
တယ်လီဖုန်း

နောကျထပျသတငျးမြား