လုပ္ငန္းသမုိင္းေၾကာင္း

အစပ်ိဳးျခင္း 1886-1905

10 မိနစ္စာ ဖတ္႐ႈရန္

Bosch ၏ သမိုင္းေၾကာင္းသည္ ကနဦးေျခလွမ္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ စတင္ပါသည္။ သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္မႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားေဈးကြက္သို႔ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံျပင္ပမွ ေဈးကြက္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္ အဓိကကုန္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ စက္႐ံုမ်ားတည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း။

အေပၚသို႔ေထာင္တက္သြားသည့္ မ်ဥ္းေကြးမ်ား၊ ၎တို႔အေပၚမွေန၍ ထိပ္ဆုံးသို႔ လွမ္းတက္သြားသည့္ လူတစ္ေယာက္ (Robert Bosch)။

"ကေမာက္ကမ" ျဖင့္ — အစပ်ိဳးျခင္း

၎၏ အလုပ္သင္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္အလုပ္သမားအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရသည့္ႏွစ္မ်ားက Robert Bosch အား ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆႏၵတစ္ခု ေစာစီးစြာေပၚေပါက္ေစခ့ဲပါသည္။ 1886 ခုႏွစ္တြင္ Stuttgart ၌ သူသည္ အႏုစိတ္ စက္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာစက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ဝပ္ေ႐ွာ့တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ခ့ဲပါသည္။ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းအတက္အက်မ်ားျဖင့္ သံသရာလည္ေနခ့ဲၿပီး 1890 ခုႏွစ္မ်ား၏ အလယ္ပိုင္းသို႔ ေရာက္လာေသာအခါမွသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ မရပ္မနား အေရာင္းသြက္တိုးတက္လာခ့ဲပါသည္။

1886 ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ Robert Bosch သည္ ကြၽမ္းက်င္အလုပ္သမားတစ္ဦးႏွင့္ လက္တိုလက္ေတာင္းေကာင္ေလးတစ္ဦးတို႔ျဖင့္ အေနာက္ပိုင္း Stuttgart ရွိ သူ၏ပထမဆုံး ဝပ္ေ႐ွာ့ကို စတင္ခ့ဲပါသည္။
1886 ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ Robert Bosch သည္ ကြၽမ္းက်င္အလုပ္သမားတစ္ဦးႏွင့္ လက္တိုလက္ေတာင္းေကာင္ေလးတစ္ဦးတို႔ျဖင့္ အေနာက္ပိုင္း Stuttgart ရွိ သူ၏ပထမဆုံး ဝပ္ေ႐ွာ့ကို စတင္ခ့ဲပါသည္။
ၿခံဝင္း၏အေနာက္ဘက္က်ေသာ အပုိင္း႐ွိ ဝပ္ေ႐ွာ့ကို ေဖာက္သည္မ်ား ျမင္သာေစရန္ 1890 တြင္ Bosch သည္ ကုမၸဏီဆိုင္းဘုတ္တစ္ခုကို တပ္ဆင္ခဲ့ပါသည္။
ၿခံဝင္း၏အေနာက္ဘက္က်ေသာ အပုိင္း႐ွိ ဝပ္ေ႐ွာ့ကို ေဖာက္သည္မ်ား ျမင္သာေစရန္ 1890 တြင္ Bosch သည္ ကုမၸဏီဆိုင္းဘုတ္တစ္ခုကို တပ္ဆင္ခဲ့ပါသည္။

ပထမဆံုး ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Bosch သည္ တယ္လီဖုန္းစနစ္မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ေခါင္းေလာင္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းက့ဲသို႔ ၎၏ လမ္းေၾကာင္းတြင္ေပၚေပါက္လာသည့္ အႏုစိတ္စက္ပုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းအားလုံးကို ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ အထိုင္ခ်ထားေသာအင္ဂ်င္တစ္ခုအတြက္ သံလိုက္သုံးလွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာ မီးစက္တစ္ခုကို ရွိၿပီးသားဒီဇုိင္းတစ္ခုႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီစြာ ဖန္တီးေပးရန္ေတာင္းဆိုသည့္အခါ သူက ၎ကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲၿပီး ဤနည္းအားျဖင့္ သံလိုက္သုံးလွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာ မီးစက္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ လမ္းေၾကာင္းကို ဖြင့္လွစ္ခ့ဲပါသည္။

1896 တြင္ Bosch သည္ ေဖာက္သည္တစ္ဦးအတြက္ ေရပမာဏကို အေဝးမွညႊန္ျပသည့္ ကိရိယာတစ္ခုကို တပ္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲပါသည္။
1896 တြင္ Bosch သည္ ေဖာက္သည္တစ္ဦးအတြက္ ေရပမာဏကို အေဝးမွညႊန္ျပသည့္ ကိရိယာတစ္ခုကို တပ္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲပါသည္။
ေရပမာဏအဆင့္ကို အေဝးမွညႊန္ျပသည့္ကိရိယာရွိ ဆက္သြယ္ေရးစက္ယႏၱရားက အေတာ္အသင့္အလွမ္းေဝးသည့္ေနရာမွ ေရပမာဏအဆင့္ကို အေျခစိုက္စခန္းသို႔ အစီရင္ခံရန္အတြက္ စက္ကိရိယာတစ္ခုအား အႏုစိတ္ထုတ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ေရပမာဏအဆင့္ကို အေဝးမွညႊန္ျပသည့္ကိရိယာရွိ ဆက္သြယ္ေရးစက္ယႏၱရားက အေတာ္အသင့္အလွမ္းေဝးသည့္ေနရာမွ ေရပမာဏအဆင့္ကို အေျခစိုက္စခန္းသို႔ အစီရင္ခံရန္အတြက္ စက္ကိရိယာတစ္ခုအား အႏုစိတ္ထုတ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အေတာ္ထူးဆန္းသည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ပထမဆုံး ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း မ်က္မျမင္မ်ားအတြက္ စာစီစာ႐ိုက္ကိရိယာအခ်ိဳ႕ကိုလည္း Bosch ဝပ္ေ႐ွာ့မ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္ခ့ဲပါသည္။
အေတာ္ထူးဆန္းသည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ပထမဆုံး ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း မ်က္မျမင္မ်ားအတြက္ စာစီစာ႐ိုက္ကိရိယာအခ်ိဳ႕ကိုလည္း Bosch ဝပ္ေ႐ွာ့မ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္ခ့ဲပါသည္။
မဂၢနက္တုိ လွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာ မီးေပးစနစ္ကုိ တီထြင္ထားမႈကုိ ျပသသည့္ပုံ။

မဂၢနက္တုိ လွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာ — ယင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးပြား

1897 မွစ၍ Bosch သည္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားတြင္ ဒီဇိုင္းပိုမိုေကာင္းမြန္စြာဖန္တီးထားသည့္ မဂၢနက္တုိ လွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာထည့္သြင္းတပ္ဆင္ျခင္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး လုံးဝယုံၾကည္အားထားႏိုင္သည့္ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီသံုး အင္ဂ်င္တြင္ မီးေပးသည့္အပိုင္းအတြက္ တစ္ဦးတည္းေသာ ပံ့ပိုးသူျဖစ္လာခ့ဲပါသည္။ 1902 ခုႏွစ္တြင္ Bosch ရွိ ေခါင္းေဆာင္အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္သူ Gottlob Honold က ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာေျဖရွင္းနည္း — မီးပြားကူးပလပ္ျဖင့္ ဗုိ႔အားျမင့္မားေသာ သံလိုက္သုံးလွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာျဖင့္ အင္ဂ်င္ကုိ မီးေပးသည့္စနစ္ကို ပြဲထုတ္ခ့ဲပါသည္။ ဤထုတ္ကုန္ပစၥည္းသည္ Bosch အတြက္ ကမၻာ့ေရွ႕ေျပး ေမာ္ေတာ္ကားပံ့ပိုးသူတစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ လမ္းေၾကာင္းကို ဖြင့္ေပးခ့ဲပါသည္။

1887 ခုႏွစ္တြင္ ဗို႔အားနိမ့္ေသာ မဂၢနက္တုိ လွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာျဖင့္ မီးေပးသည့္ စက္ပစၥည္းတစ္ခုကုိ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္းက Bosch အား ေလာင္စာဆီေရာေႏွာ၍ အပူေပးျခင္းကို စူးစမ္းေလ့လာရန္ စတင္ေစခ့ဲပါသည္။
1887 ခုႏွစ္တြင္ ဗို႔အားနိမ့္ေသာ မဂၢနက္တုိ လွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာျဖင့္ မီးေပးသည့္ စက္ပစၥည္းတစ္ခုကုိ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္းက Bosch အား ေလာင္စာဆီေရာေႏွာ၍ အပူေပးျခင္းကို စူးစမ္းေလ့လာရန္ စတင္ေစခ့ဲပါသည္။
1897 ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ကားအတြက္ မဂၢနက္တုိ လွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာျဖင့္ အင္ဂ်င္ကုိ မီးေပးသည့္အပိုင္းကို de Dion Bouton သုံးဘီးကားတစ္စီးတြင္ ပထမဆုံးအသုံးျပဳခ့ဲပါသည္။ ထိုထုတ္ကုန္ ၿပီးျပည့္စုံစြာ အလုပ္မလုပ္မီက စမ္းသပ္မႈမ်ားစြာကို ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရပါသည္။
1897 ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ကားအတြက္ မဂၢနက္တုိ လွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာျဖင့္ အင္ဂ်င္ကုိ မီးေပးသည့္အပိုင္းကို de Dion Bouton သုံးဘီးကားတစ္စီးတြင္ ပထမဆုံးအသုံးျပဳခ့ဲပါသည္။ ထိုထုတ္ကုန္ ၿပီးျပည့္စုံစြာ အလုပ္မလုပ္မီက စမ္းသပ္မႈမ်ားစြာကို ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရပါသည္။
ေမာ္ေတာ္ကားပံ့ပိုးသူတစ္ဦးအျဖစ္ အဆုံးစြန္ထိ ထိုးေဖာက္ေက်ာ္ၾကားလာမႈသည္ 1902 ခုႏွစ္တြင္ Bosch မွ မူပိုင္ခြင့္အတြက္ မွတ္ပုံတင္ခ့ဲသည့္ ဗို႔အားျမင့္ မဂၢနက္တုိလွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာျဖင့္ အင္ဂ်င္မီးေပးသည့္စနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ေမာ္ေတာ္ကားပံ့ပိုးသူတစ္ဦးအျဖစ္ အဆုံးစြန္ထိ ထိုးေဖာက္ေက်ာ္ၾကားလာမႈသည္ 1902 ခုႏွစ္တြင္ Bosch မွ မူပိုင္ခြင့္အတြက္ မွတ္ပုံတင္ခ့ဲသည့္ ဗို႔အားျမင့္ မဂၢနက္တုိလွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာျဖင့္ အင္ဂ်င္မီးေပးသည့္စနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
မီးပြားကူးပလပ္ႏွင့္ Hdh အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ Bosch ၏ ပထမဆုံး ဗို႔အားျမင့္ မဂၢနက္တုိလွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာျဖင့္ အင္ဂ်င္မီးေပးသည့္စနစ္ (1902)
မီးပြားကူးပလပ္ႏွင့္ Hdh အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ Bosch ၏ ပထမဆုံး ဗို႔အားျမင့္ မဂၢနက္တုိလွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာျဖင့္ အင္ဂ်င္မီးေပးသည့္စနစ္ (1902)

Gottlob Honold

ဓာတ္ပုံ : Gottlob Honold (1901)

ေျဖာင့္မွန္သည့္ ပင္ကိုစ႐ိုက္မ်ားသာရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္တီထြင္သူ

“Honold က ပစၥည္းအသစ္တစ္ခုကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၎ကို ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္အခါ Bosch ေဖာက္သည္မ်ားက ၿပီးေျမာက္ထားသည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအား ပြက္ေလာ႐ိုက္ စတင္ေတာင္းဆိုခ့ဲၾကပါသည္။”

ဤသည္က Robert Bosch မွ အလုပ္သင္တစ္ဦးအျဖစ္ ၎အတြက္ပထမဆုံး အလုပ္လုပ္ေပးခ့ဲသည့္ ၎အတြက္ ေရရွည္ရပ္တည္ေပးေသာ အင္ဂ်င္နီယာေခါင္းေဆာင္အတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပုံပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗို႔အားျမင့္ မဂၢနက္တုိ လွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာျဖင့္ မီးေပးသည့္စနစ္ အျပင္ 1923 ခုႏွစ္၌ ၎ေနာက္ဆုံးမကြယ္လြန္ခင္အထိ Bosch ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အင္ဂ်င္မီးေပးသည့္စနစ္မ်ား၊ စက္ႏိႈးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ကားဟြန္းမ်ား၏ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာ ဖန္တီးသူလည္း ျဖစ္ခ့ဲပါသည္။

ဓာတ္ပုံ : Gottlob Honold (1901)

အိမ္ပုိင္႐ွင္ — ပထမဆံုး စက္႐ံု

Bosch သည္ စက္႐ံုတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္မည္ဟု မဆံုးျဖတ္မီ ေနရာမ်ားစြာသုိ႔ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည္။ ကနဦးပုိင္းတြင္ အလႊာ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ယင္းထက္မကကုိ ငွားရမ္းမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းသည္ အဓိကျပႆနာ မဟုတ္ခဲ့ေပ။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ — 1901 တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ Bosch စက္႐ံုကုိ ပတ္ဝန္းက်င္႐ွိ အေဆာက္အဦးမ်ားဆီသုိ႔ပါ ဆက္လက္ ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ရသည္။

ေတာင့္တင္းခုိင္မာေသာ ကြန္ကရစ္ကုိသာသံုး၍ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ပထမဆံုး စက္႐ံုသည္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ေခတ္စားလာသည့္ အေဆာက္အဦးဥပစာပံုစံ ႐ွိခဲ့သည့္တုိင္ 1900 အတြက္ အလြန္အဆင့္ျမင့္ေသာ အေဆာက္အဦးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။
ေတာင့္တင္းခုိင္မာေသာ ကြန္ကရစ္ကုိသာသံုး၍ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ပထမဆံုး စက္႐ံုသည္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ေခတ္စားလာသည့္ အေဆာက္အဦးဥပစာပံုစံ ႐ွိခဲ့သည့္တုိင္ 1900 အတြက္ အလြန္အဆင့္ျမင့္ေသာ အေဆာက္အဦးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။
Bosch ၏ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕သည္ 1901 ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႔လုိက္ဓာတ္ပံု႐ုိက္ရန္ စက္႐ံုအသစ္၏ ဝင္းထဲ႐ွိ ေလွကားမ်ားတြင္ စုေဝးေနၾကသည္။
Bosch ၏ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕သည္ 1901 ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႔လုိက္ဓာတ္ပံု႐ုိက္ရန္ စက္႐ံုအသစ္၏ ဝင္းထဲ႐ွိ ေလွကားမ်ားတြင္ စုေဝးေနၾကသည္။
Bosch ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အာေမခ်ာအေခြပတ္ c. 1900 ေပၚတြင္ မဂၢနက္တုိလွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာ မီးကူးကိရိယာမ်ား၏ မီးကူးကြိဳင္ကုိ လက္ျဖင့္ ပတ္ေခြေနသည္။
Bosch ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အာေမခ်ာအေခြပတ္ c. 1900 ေပၚတြင္ မဂၢနက္တုိလွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာ မီးကူးကိရိယာမ်ား၏ မီးကူးကြိဳင္ကုိ လက္ျဖင့္ ပတ္ေခြေနသည္။
Bosch စက္႐ံုသည္ တစ္ခုတည္းေသာ စက္႐ံုအေဆာက္အဦးအျဖစ္မွ အေတာ္အတန္ႀကီးမာေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအျဖစ္ (1905) ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။
Bosch စက္႐ံုသည္ တစ္ခုတည္းေသာ စက္႐ံုအေဆာက္အဦးအျဖစ္မွ အေတာ္အတန္ႀကီးမာေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအျဖစ္ (1905) ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။
"လန္ဒန္" ဟုေရးထားေသာ လမ္းသေကၤတႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားပါဝင္ေသာ သမုိင္းဝင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး၏ ပံု။

ကမၻာႀကီးဆီသုိ႔ စတင္ေျခခ်ျခင္း — ပထဆံုး အေရာင္း႐ံုးခြဲမ်ား

“…ဂရိတ္ၿဗိတိန္တြင္ ေျခကုပ္ယူျခင္း…” — ယင္းသည္ Robert Bosch ၏ ဆႏၵတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ 1898 ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ ပထမဆံုး Bosch ကုမၸဏီကုိ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံျပင္ပရွိ လန္ဒါန္ၿမိဳ႕တြင္ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး Frederic Simms ႏွင့္အတူ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ကမၻာ့ေဈးကြက္သုိ႔ ပထမဆံုး ေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ အေရာင္း႐ံုးခြဲမ်ားကုိ အျခားဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အခ်ိန္တုိအတြင္း၌ပင္ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

Magnetos Simms Bosch သည္ ၎၏ ပထမဆံုး အေရာင္း႐ံုးခြဲကုိ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ စတုိးလမ္းတြင္ 1898 ခုႏွစ္၌ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ႏွစ္တြင္ ေနာက္ထပ္အေရာင္း႐ံုးခြဲတစ္ခုကုိ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ရွိ တုိက္ခန္းတစ္ခုတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
Magnetos Simms Bosch သည္ ၎၏ ပထမဆံုး အေရာင္း႐ံုးခြဲကုိ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ စတုိးလမ္းတြင္ 1898 ခုႏွစ္၌ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ႏွစ္တြင္ ေနာက္ထပ္အေရာင္း႐ံုးခြဲတစ္ခုကုိ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ရွိ တုိက္ခန္းတစ္ခုတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ပဲရစ္ၿမိဳ႕မွ မဂၢနက္တုိလွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာမ်ား — ႏုိင္ငံျခားတြင္ ပထမဆံုး ထုတ္လုပ္မႈ

ယူႏုိက္တုိက္ကင္းဒမ္းၿပီးလွ်င္ ျပင္သစ္သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ရန္ ဥေရာပႏုိင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးေဈးကြက္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ Bosch သည္ ျပင္သစ္တြင္ 1899 ခုႏွစ္၌ ႐ံုးခြဲတစ္ခုကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ျပင္သစ္႐ံုးခြဲရွိ လုပ္ငန္းသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္လာခဲ့ၿပီး အီဖဲလ္ေမွ်ာ္စင္မွ ၾကည့္လွ်င္ ျမင္ႏုိင္သည့္ ၎၏ ကုိယ္ပုိင္စက္႐ံုတြင္ မဂၢနက္တုိ လွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာ မီးေပးစနစ္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ရင္း ေဈးကြက္၏ဝယ္လုိအားကုိ 1905 ခုႏွစ္မွစ၍ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

အေကာက္ခြန္မ်ားႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ရွည္လ်ားလြန္းမႈေၾကာင့္ Bosch အား 1905 ခုႏွစ္တြင္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုး စတင္ထုတ္လုပ္ေစခဲ့သည္။
အေကာက္ခြန္မ်ားႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ရွည္လ်ားလြန္းမႈေၾကာင့္ Bosch အား 1905 ခုႏွစ္တြင္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုး စတင္ထုတ္လုပ္ေစခဲ့သည္။

ကားေမာင္းၿပိဳင္ပြဲ — ပထမဆံုး ေၾကာ္ျငာ

ရာစုႏွစ္တစ္ခု ကုန္လြန္သြားၿပီးေနာက္ — ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ ကြ်မ္းက်င္မႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္္ခုျဖစ္ေသာ ပထမဆံုး ႏုိင္ငံတကာ အႀကီးစားေမာ္ေတာ္ကားၿပိဳင္ပြဲႀကီးကုိ က်င္းပခဲ့သည္။ Belgian Camille Jenatzy သည္ Mercedes ကားကုိ ေမာင္းခဲ့ၿပီး 1903 ခုႏွစ္တြင္ အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံရွိ Gordon Bennett ဆုဖလားကုိ ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့သည္ — အၾကမ္းတမ္းဆံုး အေျခအေနမ်ားတြင္ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏုိင္ခဲ့သည့္ Bosch ၏ ယံုၾကည္အားထားရေသာ မီးေပးစနစ္ကုိလည္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ရေပမည္။

Belgian Camille Jenatzy သည္ Bosch ၏ မီးေပးစနစ္ကုိ အသံုးျပဳ၍ တပ္ဆင္ထားေသာ Mercedes ကားကုိ ေမာင္းႏွင္ကာ 1903 ခုႏွစ္တြင္ အုိင္ယာႏုိင္ငံရွိ Gordon Bennett ဆုဖလားကုိ ဆြတ္ခူးခဲ့သည္။
Belgian Camille Jenatzy သည္ Bosch ၏ မီးေပးစနစ္ကုိ အသံုးျပဳ၍ တပ္ဆင္ထားေသာ Mercedes ကားကုိ ေမာင္းႏွင္ကာ 1903 ခုႏွစ္တြင္ အုိင္ယာႏုိင္ငံရွိ Gordon Bennett ဆုဖလားကုိ ဆြတ္ခူးခဲ့သည္။
အနီေရာင္ မုတ္ဆိတ္ေမြး၊ အနီေရာင္ဆံပင္ႏွင့္ တလူလူလြင့္ေနသည့္ အနီေရာင္ ကုတ္အက်ႌကုိ ဝတ္ဆင္ထားေသာ Jenatzy သည္ ေၾကာ္ျငာျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူက Bosch ၏ မီးေပးစနစ္ကုိ "Red Devil (အနီေရာင္ နတ္ဆုိး)" ဟု 1918 ခုႏွစ္အထိ ေၾကာ္ျငာေပးခဲ့သည္။
အနီေရာင္ မုတ္ဆိတ္ေမြး၊ အနီေရာင္ဆံပင္ႏွင့္ တလူလူလြင့္ေနသည့္ အနီေရာင္ ကုတ္အက်ႌကုိ ဝတ္ဆင္ထားေသာ Jenatzy သည္ ေၾကာ္ျငာျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူက Bosch ၏ မီးေပးစနစ္ကုိ "Red Devil (အနီေရာင္ နတ္ဆုိး)" ဟု 1918 ခုႏွစ္အထိ ေၾကာ္ျငာေပးခဲ့သည္။