လုပ္ငန္းသမုိင္းေၾကာင္း

ကားမ်ားႏွင့္ 1926-1945 အလြန္

10 မိနစ္စာ ဖတ္႐ႈရန္

Bosch သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈႀကီးမ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာသည္အထိ အ႐ွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ စီးပြားေရးကပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဆုိရွယ္လစ္အဖြဲ႔မွ ခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔မ်ားကုိ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ အားသာခ်က္ႏွင့္ ခံႏုိင္စြမ္းတုိ႔ကုိ အသံုးျပဳ၍ နည္းလမ္းရွာေဖြ ေျဖရွင္းခဲ့ရသည္။

ေရခဲေသတၱာ၏ ပံု၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ Bosch ၏ ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္

ဒီဇယ္ဆီျဖည့္ပန္႔ — ဒုတိယ အခရာ

ထုတ္လုပ္သည့္အပုိင္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ 1927 ခုႏွစ္တြင္ ယေန႔ထိတုိင္ အသီးအပြင့္ခံစားေနရေသာ — ဒီဇယ္ဆီျဖည့္ပန္႔သည္ အေကာင္အထည္ ေပၚလာခဲ့သည္။ ယင္းသည္ မဂၢနက္တုိ လွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာျဖင့္ အင္ဂ်င္မီးေပးရန္မလိုေသာ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္မ်ားႏွင့္ သိသာစြာကြဲျပားေနေသာ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္မ်ား ေနာက္ထပ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈအေပၚ Bocsch ၏ တံု႔ျပန္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အစပိုင္းတြင္ ကုန္တင္ကားမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ၊ ပထမဆံုး ကားမ်ားအတြက္ ဒီဇယ္ဆီျဖည့္ပန္႔ကို 1936 ခုႏွစ္တြင္ ေဈးကြက္တြင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

ကုန္တင္ကားမ်ားအတြက္ ဒီဇယ္ဆီျဖည့္ပန္႔ တစ္ခု
ကုန္တင္ကားမ်ားအတြက္ ဒီဇယ္ဆီျဖည့္ပန္႔ တစ္ခု
Feuerbach စက္ရံုသည္ လက္႐ွိအခ်ိန္အထိ ဒီဇယ္နည္းပညာဖန္တီးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ပင္မအေဆာက္အအံုအျဖစ္ တည္႐ွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ပံုတြင္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ဆီထိုးပိုက္အံုတစ္ခုကို လြန္ျဖင့္ေဖာက္ေနသည္ကို ျပသထားသည္ 1935။
Feuerbach စက္ရံုသည္ လက္႐ွိအခ်ိန္အထိ ဒီဇယ္နည္းပညာဖန္တီးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ပင္မအေဆာက္အအံုအျဖစ္ တည္႐ွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ပံုတြင္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ဆီထိုးပိုက္အံုတစ္ခုကို လြန္ျဖင့္ေဖာက္ေနသည္ကို ျပသထားသည္ 1935။

ကြၽမ္းက်င္မႈနယ္ပယ္မ်ားစြာ — လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား

ဂ်ာမန္ေမာ္ေတာ္ကားလုပ္ငန္းတြင္ ႀကီးမားေသာေဘးက်ပ္နံက်ပ္ကာလတစ္ခုက ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္သူ Bosch အား 1926 ခုႏွစ္မွစ၍ ၎၏ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစား အရပ္ရပ္အေၾကာင္းကို ျပန္လည္စဥ္းစားလာေစခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ဟိုယခင္က ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းသက္ေသျပခဲ့ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးခဲ့သည္ — လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာသံုး ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားႏွင့္ အပူစြမ္းအင္နည္းပညာကုိသံုးၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ကို အေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းကဲ့သို႔၊ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားနည္းပညာကဲ့သို႔ လံုးဝအသစ္ျဖစ္ေသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခုတို႔ကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

1933 ခုႏွစ္တြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ Bosch ေရခဲေသတၱာသည္ မ်ားစြာေသာအိမ္ေထာင္မိသားစုမ်ား ဝယ္ယူရန္ လက္လွမ္းမီေစဖို႔ ရည္႐ြယ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။
1933 ခုႏွစ္တြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ Bosch ေရခဲေသတၱာသည္ မ်ားစြာေသာအိမ္ေထာင္မိသားစုမ်ား ဝယ္ယူရန္ လက္လွမ္းမီေစဖို႔ ရည္႐ြယ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။
Bosch ႏွင့္ Blaupunkt အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ 1932 ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပ၏ ပထမဆံုးကားေရဒီယိုကို မ်ားစြာထုတ္လုပ္လိုက္သည့္အခါတြင္ လမ္းမေပၚတြင္ လြင့္ပ်ံ႕ေနေသာ ေတးဂီတသံမ်ားသည္ ဖမ္းဆုပ္ရန္ခက္ခဲေသာ အိပ္မက္တစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ပါ။
Bosch ႏွင့္ Blaupunkt အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ 1932 ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပ၏ ပထမဆံုးကားေရဒီယိုကို မ်ားစြာထုတ္လုပ္လိုက္သည့္အခါတြင္ လမ္းမေပၚတြင္ လြင့္ပ်ံ႕ေနေသာ ေတးဂီတသံမ်ားသည္ ဖမ္းဆုပ္ရန္ခက္ခဲေသာ အိပ္မက္တစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ပါ။
Bosch သည္ 1932 ခုႏွစ္တြင္ Hugo Junkers ၏ အပူစြမ္းအင္က႑ကို ဝယ္ယူမႈႏွင့္အတူ လက္႐ွိဌာနႀကီးကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
Bosch သည္ 1932 ခုႏွစ္တြင္ Hugo Junkers ၏ အပူစြမ္းအင္က႑ကို ဝယ္ယူမႈႏွင့္အတူ လက္႐ွိဌာနႀကီးကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာသံုး ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

အသံုးျပဳေနေသာ Bosch လြန္ပူတစ္ခု (1936)

ဆံသစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ လြန္ပူမ်ား

Bosch အင္ဂ်င္နီယာ Hermann Steinhart သည္ 1927 ခုႏွစ္ သူ၏စမ္းသပ္အလုပ္႐ံုတြင္ သူ႔ကိုခ်က္ခ်င္းပင္ ဆြဲေဆာင္လိုက္ေသာ ကိရိယာတစ္ခုကို ေတြ႕ခဲ့သည္။ "Forfex" သည္ ၎အား ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳရန္ ဘက္စံုေပါင္းစည္းထားေသာ ေမာ္တာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းက ျဖစ္ႏိုင္ေျခ လမ္းသစ္မ်ားစြာကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ Steinhart ၏ ဌာနသည္ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ပထမဆံုးလြန္ပူမ်ားကို ဖန္တီးရန္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ကို အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ ကနဦးပိုင္းတြင္ Forfexကို အေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႔သည္ စမ္းသပ္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ Bosch ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။

ဓာတ္ပုံ : အသံုးျပဳေနေသာ Bosch လြန္ပူတစ္ခု (1936)

ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ မိတ္ဖက္ျပဳျခင္း — အားေကာင္းေသာ မိတ္ဖက္တစ္ဦးႏွင့္အတူ ထုတ္လုပ္ျခင္း

စစ္ႀကီးၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ဆယ္ႏွစ္နီးပါးအၾကာ ျပည္ပရွိ ေရာင္းအားမ်ားသည္ စုစုေပါင္း 34 ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျပန္တက္လာခဲ့သည္။ ျမင့္မားေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္မ်ားႏွင့္ အေကာက္ခြန္အတားအဆီးမ်ားက Bosch အား အစားထိုးနည္းလမ္းမ်ားကို စမ္းသပ္အသံုးျပဳၾကည့္ရန္ တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံမ်ားတြင္၊ ေဒသတြင္းကုန္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားကို စတင္႐ွာေဖြခဲ့ၿပီး ၾသစေတးလ်ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ႐ွိ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားသည္ Bosch ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္ေအာက္တြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ 1932 ခုႏွစ္အေရာက္တြင္၊ ျပည္ပေရာင္းအားမ်ားသည္ 55 ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

1931 ခုႏွစ္တြင္၊ Bosch သည္ ေဒသခံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပံ့ပိုးတင္သြင္းသည့္ကုမၸဏီ C.A. ႏွင့္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီတစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ U.K. ေဈးကြက္တြင္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ရန္ လန္ဒန္႐ွိ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအေျခစိုက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Vandervell စက္႐ံု။
1931 ခုႏွစ္တြင္၊ Bosch သည္ ေဒသခံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပံ့ပိုးတင္သြင္းသည့္ကုမၸဏီ C.A. ႏွင့္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီတစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ U.K. ေဈးကြက္တြင္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ရန္ လန္ဒန္႐ွိ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအေျခစိုက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Vandervell စက္႐ံု။
မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕႐ွိ Robert Bosch Supply and Service Pty Ltd.၏ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ August Hoette သည္ Bosch၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္ေအာက္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌ မီးပြားကူးပလပ္မ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။
မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕႐ွိ Robert Bosch Supply and Service Pty Ltd.၏ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ August Hoette သည္ Bosch၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္ေအာက္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌ မီးပြားကူးပလပ္မ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

FESE

FESE ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လိုင္းဖမ္းယူစက္ (1938)

စြန္႔ဦးတီထြင္ေသာ နည္းပညာ

စေကာ့လူမ်ိဳး ႐ုပ္ျမင္သံၾကား တီထြင္သူ John Logie Baird ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ Zeiss Ikon ႏွင့္ Loewe တို႔ႏွင့္အတူ Bosch သည္ 1929 ခုႏွစ္တြင္ Fernseh AG (FESE) ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ရမႈမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကနဦးႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈအက်ိဳးကို ခံစားႏိုင္ခဲ့သည္။ FESE သည္ 1936 ခုႏွစ္ ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ အိုလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ပထမဆံုး အီလက္ထေရာနစ္႐ုပ္သံ႐ိုက္ကူးသည့္ ကိရိယာမ်ားကို ထုတ္လုပ္ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၿပီး၊ တစ္ႏွစ္တည္းမွာပင္ ပထမဆံုး "႐ုပ္ျမင္သံၾကား လိုင္းဖမ္းယူစက္" ကို ျပသခဲ့သည္။ စစ္ပြဲအတြင္းတြင္၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားပံုရိပ္မွတစ္ဆင့္ အေဝးမွထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ ကင္မရာထည့္သြင္းတပ္ဆင္ထားသည္ ဗံုးတစ္လံုးကို တီထြင္ဖန္တီးရာတြင္ ကူညီရန္ FESE ကို အမိန္႔ေပးၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ စစ္ႀကီးၿပီးဆံုးသြားမႈက အဆိုပါပေရာ့ဂ်က္ကို စမ္းသပ္ေနဆဲအဆင့္တြင္ပင္ ရပ္တန္႔သြားေစခဲ့သည္။

ဓာတ္ပုံ : FESE ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လိုင္းဖမ္းယူစက္ (1938)

စက္တစ္ခုနားတြင္ ရပ္ေနေသာအလုပ္သမားတစ္ဦး၏ပံု။

ေလယာဥ္အင္ဂ်င္မ်ားအတြက္ ေလာင္စာဆီျဖည့္သြင္းသည့္စနစ္ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားနည္းပညာ

အမ်ိဳးသားဆို႐ွယ္လစ္ပါတီ (နာဇီပါတီ) က အာဏာရလာခ်ိန္တြင္၊ ယင္းသည္ Bosch အတြက္လည္း ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ ေလယာဥ္အင္ဂ်င္မ်ားအတြက္ ေလာင္စာဆီျဖည့္သြင္းသည့္ နည္းပညာကို သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး စက္႐ံုသစ္မ်ားကို စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားနည္းပညာသည္ စစ္တပ္၏အေရးေပးအာ႐ံုစိုက္မႈကို ခံလာရသည္။ ကုမၸဏီ၏ ျပည္ပေရာင္းအားမ်ားသည္ 1939 ခုႏွစ္တြင္ ကိုးရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ပါတီ (နာဇီပါတီ) သည္ တံခါးပိတ္ေဈးကြက္ စီးပြားေရးမူဝါဒကို လက္ကိုင္ျပဳက်င့္သံုးခဲ့ေသာ္လည္း၊ Bosch သည္ ဤေနရာတြင္ ပံုျပထားေသာ (1938 ခုႏွစ္) တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ထန္က်င္းၿမိဳ႕ကဲ့သို႔ ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင္ ၎၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။
အမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ပါတီ (နာဇီပါတီ) သည္ တံခါးပိတ္ေဈးကြက္ စီးပြားေရးမူဝါဒကို လက္ကိုင္ျပဳက်င့္သံုးခဲ့ေသာ္လည္း၊ Bosch သည္ ဤေနရာတြင္ ပံုျပထားေသာ (1938 ခုႏွစ္) တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ထန္က်င္းၿမိဳ႕ကဲ့သို႔ ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင္ ၎၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။
ေလယာဥ္အင္ဂ်င္တစ္ခုတြင္ Bosch ၏ ေလာင္စာဆီျဖည့္သည့္ပန္႔ တစ္ခု (1941)
ေလယာဥ္အင္ဂ်င္တစ္ခုတြင္ Bosch ၏ ေလာင္စာဆီျဖည့္သည့္ပန္႔ တစ္ခု (1941)

အေျမာက္၊ တင့္ကားစသည့္ လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဓမၼလုပ္အား

ဒုတိယကမ႓ာစစ္စတင္မႈႏွင့္အတူ Bosch သည္ ၎၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လက္နက္မ်ားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသို႔ တစ္ဖန္ျပန္လည္၍ ကူးေျပာင္းခဲ့သည္။ စစ္တပ္သည္ ထိုအခ်ိန္က စက္တပ္ယာဥ္မ်ားကို လြန္စြာအားကိုးေနရေသာေၾကာင့္၊ ကုမၸဏီ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥသည္ ဂ်ာမန္စက္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးတြင္ သက္ေရာက္မႈ႐ွိေသာေၾကာင့္ စစ္မႈထမ္းရန္ ဆင့္ေခၚထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ေနရာတြင္ သိမ္းပိုက္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားမွ ေခြ်းတပ္ဆြဲထားေသာ လုပ္သားမ်ားကို အစားထိုးခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္မွ တစ္ခ်ဳိ႕သည္ လူမဆန္ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ရန္ အတင္းအဓမၼဖိအားေပးခိုင္းေစျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းကို 1909 ခုႏွစ္တြင္ Feuerbach သတၱဳစက္႐ံု၌ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤပံုတြင္ 1942 ခုႏွစ္၌ ဝန္ထမ္းမ်ားက သိပ္သည္းဆနည္းေသာသတၱဳကုိ ထြင္းေနသည့္ပံုကုိ ျပသထားသည္။
ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းကို 1909 ခုႏွစ္တြင္ Feuerbach သတၱဳစက္႐ံု၌ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤပံုတြင္ 1942 ခုႏွစ္၌ ဝန္ထမ္းမ်ားက သိပ္သည္းဆနည္းေသာသတၱဳကုိ ထြင္းေနသည့္ပံုကုိ ျပသထားသည္။
Stuttgart စက္ရံုတြင္ မီးကူးကြိဳင္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ား (1944)
Stuttgart စက္ရံုတြင္ မီးကူးကြိဳင္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ား (1944)

ေတာ္လွန္ျခင္းႏွင့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္း

အျခားတစ္ဖက္တြင္၊ Bosch ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ အမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ပါတီ အစိုးရအား ေတာ္လွန္ရာတြင္ တက္ႂကြစြာ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည္။ ၎၏ အဓိကပံ့ပိုးသူမွာ ကုမၸဏီ၏အတိုင္ပင္ခံတစ္ဦးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရေသာ Carl Friedrich Goerdeler ပင္ျဖစ္သည္။ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း စစ္အက်ဥ္းစခန္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ခံရျခင္းမွ ကယ္တင္ရန္ အလုပ္မ်ားခန္႔အပ္၍ ျဖစ္ေစ ၎တို႔၏ အျခားႏိုင္ငံသို႔ စြန္႔ခြာမႈမ်ားတြင္ ကူညီရန္ ေငြေၾကးမ်ားပံ့ပိုးျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။

1970 ခုႏွစ္တြင္၊ အစၥေရးသံတမန္ Idan Avner (အလယ္) သည္ Bosch မန္ေနဂ်ာ Hans Walz (ဝဲ) အား နာဇီေခတ္အတြင္း ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းခံခဲ့ရေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအား ကူညီရန္ သူ၏ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ Yad Vashem အစၥေရးလူမ်ိဳး စစ္အတြင္း ဒုကၡသည္မ်ား၏ အမွတ္တရ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကိုယ္စား "လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ တရားမႈျမတ္ႏိုးသူ" ဘြဲ႔အား ဂုဏ္ျပဳေပးအပ္ခဲ့သည္။
1970 ခုႏွစ္တြင္၊ အစၥေရးသံတမန္ Idan Avner (အလယ္) သည္ Bosch မန္ေနဂ်ာ Hans Walz (ဝဲ) အား နာဇီေခတ္အတြင္း ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းခံခဲ့ရေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအား ကူညီရန္ သူ၏ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ Yad Vashem အစၥေရးလူမ်ိဳး စစ္အတြင္း ဒုကၡသည္မ်ား၏ အမွတ္တရ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကိုယ္စား "လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ တရားမႈျမတ္ႏိုးသူ" ဘြဲ႔အား ဂုဏ္ျပဳေပးအပ္ခဲ့သည္။

ၿပီးပါၿပီ

စစ္အတြင္းတြင္၊ မဟာမိတ္တပ္မ်ားသည္ Bosch ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး အေဆာက္အအံုမ်ားကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ဗံုးႀကဲခဲ့သည္။ Robert Boschသည္ 1942 ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ သူ၏စက္႐ံုတစ္ခ်ဳိ႕သည္ ေျမျပင္ေပၚသို႔ မည္သို႔လံုးလံုးလ်ားလ်ား ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားသည္ကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ႀကံဳရသည္အထိ ေနထိုင္သြားခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ သူသည္ သူ၏ဆက္ခံသူမ်ားအား သူ၏အမည္ကိုဂုဏ္ျပဳေပးထားေသာ စက္႐ံုကို မည္သို႔ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုသည့္အေပၚ ႐ွင္းလင္းေသာၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ခ်န္ထားရစ္ခဲ့သည္။

Feuerbach သတၱဳစက္႐ံု၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာသည္ 1944 ေလေၾကာင္း ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုအတြင္း ဖ်က္စီးခံခဲ့ရသည္။ ထုတ္လုပ္မႈအား ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။
Feuerbach သတၱဳစက္႐ံု၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာသည္ 1944 ေလေၾကာင္း ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုအတြင္း ဖ်က္စီးခံခဲ့ရသည္။ ထုတ္လုပ္မႈအား ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။
1944 ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဆိုးဝါးေသာ ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈသည္ သေကၤတျဖစ္ေသာ Bosch စက္႐ံုေမွ်ာ္စင္ကို ၿပိဳလဲပ်က္စီးေစခဲ့သည္။
1944 ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဆိုးဝါးေသာ ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈသည္ သေကၤတျဖစ္ေသာ Bosch စက္႐ံုေမွ်ာ္စင္ကို ၿပိဳလဲပ်က္စီးေစခဲ့သည္။