ကုမၸဏီ၏ သမုိင္းေၾကာင္း

ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္း 1946-1959

10 မိနစ္စာ ဖတ္႐ႈရန္

ဒုတိယကမၻာစစ္ ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ Bosch သည္ ၎၏ ႏုိင္ငံတကာရွိ စက္႐ံုမ်ားကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆံုး႐ံႈးလုိက္ရသည္။ ၎၏ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံု အစိတ္အပုိင္းမ်ားစြာသည္ ပ်က္စီးမႈမ်ားၾကား လဲေလ်ာင္းခဲ့ရသည္။ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ရၿပီး ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအသစ္မ်ားအတြက္ ခက္ခဲသည့္အခ်ိန္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

အေဆာက္အဦးတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားတစ္ဦး၏ ပံု။

လွည္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္ျပားမ်ားျဖင့္ — Bosch တြင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း

1945 ခုႏွစ္အထိ ဂ်ာမဏီရွိ Bosch ၏ စက္႐ံု 50 ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ မဟာမိတ္တုိ႔၏ ဗံုးမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ စက္ဘက္သံုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ စစ္ပြဲသံုး ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ေပးသူအျဖစ္ ၎၏ အဓိကအခန္းက႑သည္ Bosch ကုိ ဗ်ဴဟာက်ေသာ ပစ္မွတ္တစ္ခု ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယခုအခါ ကုမၸဏီကုိ ရွင္းလင္းေရးျပဳလုပ္၍ တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အလုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးခဲ့ရပါသည္။

စစ္ပြဲၿပီးဆံုးသည္မွာ ၾကာျမင့္ေနသည့္တုိင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ျမင္ႏုိင္ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ Stuttgart ရွိ Bosch ၏ ပထမဆံုးစက္႐ံုျဖစ္ေသာ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦး ဆုိးရြားစြာ ပ်က္စီးေနမႈ (1945)
စစ္ပြဲၿပီးဆံုးသည္မွာ ၾကာျမင့္ေနသည့္တုိင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ျမင္ႏုိင္ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ Stuttgart ရွိ Bosch ၏ ပထမဆံုးစက္႐ံုျဖစ္ေသာ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦး ဆုိးရြားစြာ ပ်က္စီးေနမႈ (1945)
စစ္ပြဲၿပီး၍ တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ Stuttgart ရွိ ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖင့္ စက္႐ံုအမ်ားစုတြင္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ (1946)
စစ္ပြဲၿပီး၍ တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ Stuttgart ရွိ ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖင့္ စက္႐ံုအမ်ားစုတြင္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ (1946)
ဘန္းဘာ့စက္႐ံုတြင္ မီးပြားကူးပလပ္မ်ား၏ အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္မႈ (1950)။ 1902 ခုႏွစ္တြင္ Bosch မွ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ အစဥ္အလာထုတ္ကုန္သည္ 1945 ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာခဲ့ေစသည့္အရာမ်ားအနက္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။
ဘန္းဘာ့စက္႐ံုတြင္ မီးပြားကူးပလပ္မ်ား၏ အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္မႈ (1950)။ 1902 ခုႏွစ္တြင္ Bosch မွ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ အစဥ္အလာထုတ္ကုန္သည္ 1945 ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာခဲ့ေစသည့္အရာမ်ားအနက္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။
Bosch သည္ Feuerbach စက္႐ုံ၏ အဝင္ခန္းမတြင္ တစ္သန္းထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဒီဇယ္ထည့္သည့္ ဆီထုိးပုိက္ကုိ ျပသထထားသည္ (1950)။ ဤေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့ေသာ ထုတ္ကုန္ကုိ 1927 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္မွာလည္း ဤေနရာတြင္ပင္ ျဖစ္သည္။
Bosch သည္ Feuerbach စက္႐ုံ၏ အဝင္ခန္းမတြင္ တစ္သန္းထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဒီဇယ္ထည့္သည့္ ဆီထုိးပုိက္ကုိ ျပသထထားသည္ (1950)။ ဤေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့ေသာ ထုတ္ကုန္ကုိ 1927 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္မွာလည္း ဤေနရာတြင္ပင္ ျဖစ္သည္။

မီးပြားကူးပလပ္မ်ားႏွင့္ လက္ကုိင္ဒယ္အုိးမ်ား — စစ္အၿပီးကာာလတြင္ ႐ွင္သန္ျခင္း

ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ လခမ်ားကုိ ေပးေခ်ႏုိင္ရန္ Bosch သည္ စက္႐ံု အပ်က္အစီးမ်ားထဲရွိ စတီးေခါင္းေဆာင္းမ်ား၊ လွည္းမ်ားႏွင့္ ထီးမ်ားကုိသံုးၿပီး ဟင္းအုိးမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ထပ္မံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဤအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားကုိ မိမိကုိယ္တုိင္အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သလုိ အျခား မိမိလုိအပ္သည့္အရာမ်ားႏွင့္လည္း လဲလွယ္ႏုိင္သည္။ ပထမဆံုး ရႈပ္ေထြးေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ မဟာမိတ္ စစ္တပ္၏ ယာဥ္မ်ားအတြက္ — မီးပြားကူးပလပ္မ်ားျဖစ္သည္။

1949 ခုႏွစ္တြင္ ဤေနရာ၌ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ အခ်က္ျပမီးသီးမ်ာသည္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ အသစ္အဆန္းပံုစံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ 1927 ခုႏွစ္တြင္ Bosch မွ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုး အခ်က္ျပကိရိယာမ်ားေနရာတြင္ အစားထုိးခဲ့သည္။ (1950)
1949 ခုႏွစ္တြင္ ဤေနရာ၌ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ အခ်က္ျပမီးသီးမ်ာသည္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ အသစ္အဆန္းပံုစံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ 1927 ခုႏွစ္တြင္ Bosch မွ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုး အခ်က္ျပကိရိယာမ်ားေနရာတြင္ အစားထုိးခဲ့သည္။ (1950)
စစ္ပြဲၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ Bosch သည္ ၎၏ ယခင္အားသာခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ — သုေတတနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ၎တုိ႔မွ ဖန္တီးေပးသည့္ ထုတ္ကုန္တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္အာရံုစုိက္ခဲ့သည္။ Bosch ၏ သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ ပစၥည္းအတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ 1948 ခုႏွစ္တြင္ အီလက္ထရြန္အဏုၾကည့္မွန္ေျပာင္းတစ္ခုကုိ စတင္ တီထြင္ခဲ့သည္။ (1950)
စစ္ပြဲၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ Bosch သည္ ၎၏ ယခင္အားသာခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ — သုေတတနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ၎တုိ႔မွ ဖန္တီးေပးသည့္ ထုတ္ကုန္တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္အာရံုစုိက္ခဲ့သည္။ Bosch ၏ သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ ပစၥည္းအတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ 1948 ခုႏွစ္တြင္ အီလက္ထရြန္အဏုၾကည့္မွန္ေျပာင္းတစ္ခုကုိ စတင္ တီထြင္ခဲ့သည္။ (1950)
Bosch ရွိ အဓိက စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အရည္အေသြးသည္ အျမဲ အဓိက ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤေနရာရွိ ကားဟြန္း ထုတ္လုပ္မႈကဲ့သုိ႔ပင္ — အလ်ဥ္းသင့္သလုိ စမ္းသပ္ျခင္းကုိ — မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရန္သည္ တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ (1950)
Bosch ရွိ အဓိက စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အရည္အေသြးသည္ အျမဲ အဓိက ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤေနရာရွိ ကားဟြန္း ထုတ္လုပ္မႈကဲ့သုိ႔ပင္ — အလ်ဥ္းသင့္သလုိ စမ္းသပ္ျခင္းကုိ — မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရန္သည္ တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ (1950)

Robert Bosch ၏ ေသတမ္းစာကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးသူႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပုိင္းဆုိင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ႔ ဥကၠဌ

Robert Bosch သည္ 1942 ခုႏွစ္တြင္ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ၎လုပ္ငန္းကုိ စီမံေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ သူ၏ ေသတမ္းစာႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထားအရ 1945 ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကုမၸဏီကုိ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းမွ ပုိလွ်ံေနေသာ ေငြကုိ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ လမ္းေၾကာင္းေပးရန္လည္း ျဖစ္သည္။ Hans Walz သည္ ဤတည္ေထာင္သူ၏ အေမြဆက္ခံသူတစ္ဦးအျဖစ္ ကုမၸဏီကုိ 1963 ခုႏွစ္အထိ ဦးေဆာင္လည္ပတ္ခဲ့သည္။

1942 ခုႏွစ္ သူ မေသဆံုးမီ ေလးႏွစ္အလုိက ေရးသားခဲ့ေသာ သူ၏ ေသတမ္းစာတြင္ Robert Bosch သည္ ကုမၸဏီကုိ "အခုိင္အမာ" ျဖင့္ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစလုိခဲ့သည္။ တိက်ေသာ လမ္းေၾကာင္းကုိ သတ္္မွတ္မထားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအစား ဤေနရာတြင္ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ထားသည့္ ကုမၸဏီ၏ စီမံသူမ်ားကုိ ကူညီရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီကုိ စီမံခန္႔ခြဲရာ၌ ကူညီရန္ အဓိကအသားေပး အခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ (1954)
1942 ခုႏွစ္ သူ မေသဆံုးမီ ေလးႏွစ္အလုိက ေရးသားခဲ့ေသာ သူ၏ ေသတမ္းစာတြင္ Robert Bosch သည္ ကုမၸဏီကုိ "အခုိင္အမာ" ျဖင့္ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစလုိခဲ့သည္။ တိက်ေသာ လမ္းေၾကာင္းကုိ သတ္္မွတ္မထားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအစား ဤေနရာတြင္ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ထားသည့္ ကုမၸဏီ၏ စီမံသူမ်ားကုိ ကူညီရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီကုိ စီမံခန္႔ခြဲရာ၌ ကူညီရန္ အဓိကအသားေပး အခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ (1954)
Hans Walz သည္ ကုမၸဏီ၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ Robert Bosch ေနရာတြင္ ဆက္ခံခဲ့သည္ (1953)။
Hans Walz သည္ ကုမၸဏီ၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ Robert Bosch ေနရာတြင္ ဆက္ခံခဲ့သည္ (1953)။

လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအတြက္ တရားစြဲဆုိမႈမ်ား — အားလံုးကုိ ဆံုး႐ံႈးသြားရန္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ

တစ္ကမၻာလံုးတြင္ အာဏာရရွိရန္ဟူေသာ အမ်ိဳးသားဆုိရွယ္လစ္အဖြဲ႕၏ ျပင္းျပေသာဆႏၵသည္ အင္အားႀကီး စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္သာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ Bosch အပါအဝင္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၏ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ၿပိဳကြဲေစရန္ အားထုတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုမၸဏီသည္ ကုိယ္လက္အဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ားသဖြယ္ ႀကီးထြားလာျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ သီးျခားအစိတ္အပုိင္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုိယ္တုိင္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ Bosch ကုမၸဏီသည္ ၎၏ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားမွ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ၎၏ မူပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ရေသာ္လည္း နဂုိအတုိင္းနီးပါး ဆက္လက္က်န္ရွိေနခဲ့သည္။

1950 ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာ၌ အကူအညီေပးရန္ Bosch သည္ ကားေမာင္းၿပိဳင္ပြဲဘက္သုိ႔ ဦးတည္ခဲ့ၿပီး ကားမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ အပုိပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ရန္အတြက္ 1937 ခုႏွစ္တြင္ ၎၏ "ၿပိဳင္ပြဲ ဝန္ေဆာင္မႈ" ကုိ ကုိယ္ပိုင္ဟန္ျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အၾကမ္းတမ္းဆံုး အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ Bosch ၏ နည္းပညာကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အသံုးျပဳမႈသည္​ ၎၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ၾကာ႐ွည္ခံမႈအတြက္ ေၾကာ္ျငာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။
1950 ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာ၌ အကူအညီေပးရန္ Bosch သည္ ကားေမာင္းၿပိဳင္ပြဲဘက္သုိ႔ ဦးတည္ခဲ့ၿပီး ကားမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ အပုိပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ရန္အတြက္ 1937 ခုႏွစ္တြင္ ၎၏ "ၿပိဳင္ပြဲ ဝန္ေဆာင္မႈ" ကုိ ကုိယ္ပိုင္ဟန္ျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အၾကမ္းတမ္းဆံုး အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ Bosch ၏ နည္းပညာကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အသံုးျပဳမႈသည္​ ၎၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ၾကာ႐ွည္ခံမႈအတြက္ ေၾကာ္ျငာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။
Stuttgart ၏ Breitscheidstrasse ရွိ Bosch ႐ံုးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ညစဥ္ မီးမ်ားထိန္ထိန္လင္းေနခဲ့သည္ (1951)။ ဤေနရာသည္ လြတ္လပ္စြာယွဥ္ၿပိဳင္ေရးအတြက္ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ အနာဂတ္ကုိ Bosch ၏ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အျပင္းအထန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။
Stuttgart ၏ Breitscheidstrasse ရွိ Bosch ႐ံုးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ညစဥ္ မီးမ်ားထိန္ထိန္လင္းေနခဲ့သည္ (1951)။ ဤေနရာသည္ လြတ္လပ္စြာယွဥ္ၿပိဳင္ေရးအတြက္ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ အနာဂတ္ကုိ Bosch ၏ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အျပင္းအထန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံတကာရွိ ထင္ရွားေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၏ အထင္ကရေနရာမ်ားျဖင့္ ပံုစံတက် ေရးဆြဲထားေသာ ကမၻာလံုးပံု။

"ကမၻာတစ္လႊားတြင္ ျပဳလုပ္သည္" — ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီျဖစ္လာေစရန္ လမ္းေၾကာင္းအသစ္မ်ား

ဟစ္တလာ အာဏာမရမီ Bosch ၏ ေရာင္းအား 50 ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 1945 ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၎သည္ သုညနီးပါးအထိ ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီ၏ ႏုိင္ငံတကာ႐ွိ ပစၥည္းမ်ားသည္လည္း အသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ကာလၾကာရွည္စြာ အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ဘရာဇီးႏွင့္ အိႏၵိယတုိ႔ကဲ့သုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာေသာ ေဈးကြက္မ်ား၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္တစ္ခုသည္ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္လာခဲ့သည္။ အလားတူပင္ Bosch ရွိ ႏုိင္ငံတကာ ေရာင္းအားကို 20 ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သြားေစရန္ 1960 ခုႏွစ္အထိ အခ်ိန္ယူခဲ့ရသည္။

1950 ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံတြင္သာ အဓိက ထုတ္လုပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ကမၻာတစ္လႊားသုိ႔ ပစၥည္းမ်ား ေပးပုိ႔ရန္ ေခတ္မီေသာ ပစၥည္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ လုိအပ္ခဲ့သည္။ ဤအထုပ္သယ္ပုိးသည့္စနစ္သည္ ထုိအခ်ိန္က အဆင့္ျမင့္ဆံုး နည္းပညာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ (1951)
1950 ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံတြင္သာ အဓိက ထုတ္လုပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ကမၻာတစ္လႊားသုိ႔ ပစၥည္းမ်ား ေပးပုိ႔ရန္ ေခတ္မီေသာ ပစၥည္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ လုိအပ္ခဲ့သည္။ ဤအထုပ္သယ္ပုိးသည့္စနစ္သည္ ထုိအခ်ိန္က အဆင့္ျမင့္ဆံုး နည္းပညာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ (1951)
Bosch သည္ ကမၻာတစ္လႊားတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္မႈကုိ 1950 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ မဲလ္ဘံုးအနီး ကေလတြန္ရွိ Bosch ၏ တည္ေနရာတစ္ခုသည္ မီးေပးစနစ္မ်ား၊ ေလကာေရသုတ္တံစနစ္မ်ား၊ ကားဟြန္းမ်ား၊ ဂ်င္နေရတာမ်ား၊ စက္ႏိႈးစနစ္မ်ားႏွင့္ အလင္းေပးစနစ္မ်ားကဲ့သုိ႔ အီလက္ထရစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းကုိ ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။ (1960)
Bosch သည္ ကမၻာတစ္လႊားတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္မႈကုိ 1950 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ မဲလ္ဘံုးအနီး ကေလတြန္ရွိ Bosch ၏ တည္ေနရာတစ္ခုသည္ မီးေပးစနစ္မ်ား၊ ေလကာေရသုတ္တံစနစ္မ်ား၊ ကားဟြန္းမ်ား၊ ဂ်င္နေရတာမ်ား၊ စက္ႏိႈးစနစ္မ်ားႏွင့္ အလင္းေပးစနစ္မ်ားကဲ့သုိ႔ အီလက္ထရစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းကုိ ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။ (1960)
Stuttgart ရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထားရွိရာေနရာ၌ Bosch မွ သုေတသနျပဳလုပ္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တြင္ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုး၌ အသံုးျပဳေနသည့္ မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ အမ်ိဳးအစားကြဲျပားၾကသည့္ ေရွ႕မီးႀကီးမ်ားႏွင့္ ကားဟြန္းမ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။ ယင္းသည္ လမ္းမထက္တြင္ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ (1954)
Stuttgart ရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထားရွိရာေနရာ၌ Bosch မွ သုေတသနျပဳလုပ္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တြင္ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုး၌ အသံုးျပဳေနသည့္ မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ အမ်ိဳးအစားကြဲျပားၾကသည့္ ေရွ႕မီးႀကီးမ်ားႏွင့္ ကားဟြန္းမ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။ ယင္းသည္ လမ္းမထက္တြင္ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ (1954)

ၿပီးျပည့္စံုလွေသာ သပ္ရပ္ေက်ာ့ရွင္းမႈ — လူသံုးကုန္ပစၥည္း နည္းပညာ

1950 ခုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္ Bosch သည္ ဂ်ာမနီႏွင့္ ဥေရာပစီးပြားေရး အစြမ္းကုိ ထင္ဟပ္ျပသသည့္ ေဈးကြက္ထဲသုိ႔ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ယူေဆာင္လာခဲ့ၿပီး သံုးစြဲသူတုိ႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေက်နပ္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ခက္ခဲသည့္ အခ်ိန္မ်ား ၿပီးဆံုးခ်ိန္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ဥပမာမ်ားတြင္ ကုိယ္တုိင္လုပ္လုိသူမ်ားအတြက္ မီးဖုိေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာသံုး ေဖာက္စက္မ်ား ပါဝင္သည္။ ကားေရဒီယိုမ်ားကဲ့သုိ႔ Linchpin ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ သန္းခ်ီ၍ ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။

1950 ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအနက္ 1958 ခုႏွစ္ ေၾကာ္ျငာလက္ကမ္းစာေစာင္၏ မ်က္ႏွာဖံုးေပၚတြင္ ျပသထားသည့္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
1950 ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအနက္ 1958 ခုႏွစ္ ေၾကာ္ျငာလက္ကမ္းစာေစာင္၏ မ်က္ႏွာဖံုးေပၚတြင္ ျပသထားသည့္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
Bosch သည္ ၎၏ ပထမဆံုး ေရခဲေသတၱာကုိ 1933 ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ပြဲအၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြကုန္သက္သာစြာျဖင့္ အေျမာက္အျမားထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္အခါမွသာ ၎တုိ႔သည္ လူတုိင္း အမွန္တကယ္ ဝယ္ယူႏုိင္သည့္ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ (1958)
Bosch သည္ ၎၏ ပထမဆံုး ေရခဲေသတၱာကုိ 1933 ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ပြဲအၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြကုန္သက္သာစြာျဖင့္ အေျမာက္အျမားထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္အခါမွသာ ၎တုိ႔သည္ လူတုိင္း အမွန္တကယ္ ဝယ္ယူႏုိင္သည့္ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ (1958)

Bosch ၏ မီးဖုိေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား

Stuttgart အေရာင္းဆိုင္ခြဲရွိ အစားအစာစီမံေဆာင္ရြက္သည့္ကိရိယာအတြက္ အေရာင္းသင္တန္း (1962)

မီးဖုိေခ်ာင္ထဲတြင္ "ေခတ္သစ္တစ္ေခတ္" ေပၚထြန္းခဲ့သည္

Bosch ၏ အစားအစာစီမံေဆာင္ရြက္သည့္ကိရိယာကုိ စတင္ထုတ္လုပ္ခ်ိန္ကတည္းကပင္ ၎ကုိ အဓိက အရာႏွစ္ခုဟု ေခၚဆုိခဲ့သည္။ ဤပစၥည္းေမာ္ဒယ္၏ အမည္မွာ "Neuzeit" ျဖစ္ၿပီး ၎ကုိ "ေက်းလက္ေန အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အကူ" ဟု သမုတ္ခဲ့ၾကသည္။ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကုိ ပုိမုိရုိးရွင္းစြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစမည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ အိမ္သံုးပစၥည္း နည္းပညာ ေခတ္သစ္တစ္ခတ္ ေပၚထြန္းေစရမည္ဟု ၿမိဳ႕ျပရွိ ေဖာက္သည္မ်ားကုိ ကတိျပဳခဲ့သည္။

ေက်းလက္ေန အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အရာတစ္ခုမွာ အလြန္မ်ားျပားေသာ အစားအစာမ်ားကုိ ဤစက္ျဖင့္ မည္မွ်လြယ္ကူစြာ စီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္မလဲဆုိသည္ပင္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ကေလးမ်ားစြာရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စုႀကီးမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနမႈ ျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ခုမွာ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေအာင္ သစ္သီးမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာ ျပင္ဆင္ရိတ္သိမ္းရန္ လိုအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္ — ဥပမာ ထုတ္ကုန္အခ်ိဳ႕ကုိ အေအးခံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ယုိမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္း။

"Neuzeit" သည္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ နယ္ျခင္း၊ ျခစ္ျခင္း၊ ဖိျခင္းႏွင့္ အာလူးခြာျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစသည့္ မ်ိဳးစံုသံုးကိရိယာတစ္္ခု ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပုံ : Stuttgart အေရာင္းဆိုင္ခြဲရွိ အစားအစာစီမံေဆာင္ရြက္သည့္ကိရိယာအတြက္ အေရာင္းသင္တန္း (1962)

အႀကိဳက္ေဟာင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း — ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားထဲသုိ႔ ေလာင္စာဆီ ထည့္ျခင္း

Bosch ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားစြာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ နည္းပညာသည္ စစ္မျဖစ္မီ ကာလမွ ျမစ္ဖ်ားခံလာျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယႇဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေစရန္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ဖုိ႔ လုိသည္။ ေလယာဥ္အင္ဂ်င္မ်ားအတြက္ Bosch မွ တီထြင္ခဲ့ေသာ ေလာင္စာဆီျဖည့္စနစ္သည္ အေျခခံစံႏႈန္းတစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္ရန္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အခ်ိန္ယူခဲ့ေသာ္လည္း 1950 ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

Gutbrod Superior သည္ Bosch ၏ ေလာင္ဆီျဖည့္စနစ္ကုိ တပ္ဆင္ခဲ့သည့္ ပထမဆံုး အိမ္စီးကားတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ကာဗရက္တာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ေလာင္စာဆီသံုးစြဲမႈကုိ 20 ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိလည္း ပုိမုိျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။ (1952)
Gutbrod Superior သည္ Bosch ၏ ေလာင္ဆီျဖည့္စနစ္ကုိ တပ္ဆင္ခဲ့သည့္ ပထမဆံုး အိမ္စီးကားတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ကာဗရက္တာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ေလာင္စာဆီသံုးစြဲမႈကုိ 20 ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိလည္း ပုိမုိျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။ (1952)

Bosch Combi

လက္ေတြ႔က်က် သယ္ေဆာင္သြားႏုိင္ေသာ အိတ္ျဖင့္ — ကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္လုိသူမ်ားအတြက္ "Bosch Combi" (1952)

အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာျဖင့္ ကိရိယာ

ေခတ္ထေနေသာ ကုိယ္တုိင္လုပ္ပစၥည္းသည္ Bosch အတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 1952 ခုႏွစ္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ "Bosch Combi" လွ်ပ္စစ္သံုး ေမာ္တာကိရိယာကုိ ေဖာက္စက္၊ ဝက္အူလွည့္၊ ေကာ္ဖတ္စားစက္ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ံဳျဖတ္စက္ကဲ့သုိ႔ — မိမိေရြးခ်ယ္ေသာ တပ္ဆင္သည့္ပစၥည္းေပၚမူတည္ၿပီး နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ဤကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ အဓိက အမ်ိဳးသား ဝယ္လုိအားျဖစ္ေနခဲ့ေသာ ဥေရာပရွိ လုပ္ငန္းအသစ္စက္စက္ က႑တြင္ စတင္ေပါက္ပြားလာခဲ့သည္ — ေျမေအာက္ခန္းမ်ားႏွင့္ ကား႐ံုမ်ားတြင္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည့္ "ကုိယ္တုိင္လုပ္" လုိသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။

အေျခခံ ပူးတြဲတပ္ဆင္သည့္ပစၥည္းမ်ားပါဝင္ေသာ ကိရိယာအစံုအလင္ကုိ ဘူး သုိ႔မဟုတ္ နံရံကပ္ တပ္ဆင္ႏုိင္ေသာ သစ္သားဗီ႐ုိထဲတြင္ ထည့္၍ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ Bosch သည္ လြန္ပူမ်ားေဖာက္ျခင္းအပါအဝင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္သံုး လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာသံုး ကိရိယာမ်ားစြာကုိ အားျဖည့္ေပးရန္ ဤနည္းျဖင့္ ဒုတိယ ပါဝါကိရိယာမ်ိဳးစံုကုိ တီထြင္ခဲ့သည္။

ဓာတ္ပုံ : လက္ေတြ႔က်က် သယ္ေဆာင္သြားႏုိင္ေသာ အိတ္ျဖင့္- ကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္လုိသူမ်ားအတြက္ "Bosch Combi" (1952)

အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား — ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားစြာျဖင့္ လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု

Bosch သည္ 1950 ခုႏွစ္အလယ္ပုိင္းတြင္ အီလက္ထေရာနစ္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ပထမဆံုး ပစၥည္းမွာ 1958 ခုႏွစ္တြင္ Bosch မွ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ "variode" ျဖစ္သည္။ ထရန္စစၥတာမ်ားၿပီးေနာက္ 1970 ခုႏွစ္တြင္ ဘက္စံုေပါင္းစည္းထားေသာ ဆားကစ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့သူမ်ားက ေဝဖန္မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္အားထက္သန္စြာ တီထြင္ခဲ့ၾကသည္၊ ၎တုိ႔သည္ ယေန႔ေခတ္ Bosch အတြက္ အဓိက လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း နယ္ပယ္တြင္ ပထမဆံုးမ်ိဳးေစ့ကုိ စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ခဲ့သည္။

တခမ္းတနား မဟုတ္သည့္ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည္ — ပဲေစ့အရြယ္အစားမွ်ပင္မရွိသည့္အျပင္ ဂ်င္နေရတာ ထိန္းညႇိကိရိယာတစ္လံုး၏ ဓာတ္ပံုထဲတြင္ ယင္းကုိ ခြဲျခားျပသႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 1958 ခုႏွစ္တြင္ ေျမာက္မ်ားစြာထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဤဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ တစ္ပုိင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္း အစိတ္အပုိင္းသည္ ဂ်င္နေရတာမွ ဘတ္ထရီကုိ အားသြင္းသည့္ နည္းကုိ တုိးတက္ေစခဲ့သည္ — အထူးသျဖင့္ ရပ္ေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္းတြင္ ယာယီရပ္တန္႔သည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။
တခမ္းတနား မဟုတ္သည့္ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည္ — ပဲေစ့အရြယ္အစားမွ်ပင္မရွိသည့္အျပင္ ဂ်င္နေရတာ ထိန္းညႇိကိရိယာတစ္လံုး၏ ဓာတ္ပံုထဲတြင္ ယင္းကုိ ခြဲျခားျပသႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 1958 ခုႏွစ္တြင္ ေျမာက္မ်ားစြာထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဤဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ တစ္ပုိင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္း အစိတ္အပုိင္းသည္ ဂ်င္နေရတာမွ ဘတ္ထရီကုိ အားသြင္းသည့္ နည္းကုိ တုိးတက္ေစခဲ့သည္ — အထူးသျဖင့္ ရပ္ေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္းတြင္ ယာယီရပ္တန္႔သည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။
Bosch ဆီမွ အေစာပုိင္းထုတ္လုပ္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ကနဦးပုိင္း၌ ဂ်ာေမနီယမ္ေပၚတြင္ အေျခခံခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဆီလီကြန္၊ ခရစၥတယ္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံခဲ့သည္။ ဤပံုတြင္ ဂ်ာေမနီယမ္ခရစၥတယ္ကုိ ထုတ္လုပ္သည့္ပံုကုိ ျပသထားသည္။ (1961)
Bosch ဆီမွ အေစာပုိင္းထုတ္လုပ္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ကနဦးပုိင္း၌ ဂ်ာေမနီယမ္ေပၚတြင္ အေျခခံခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဆီလီကြန္၊ ခရစၥတယ္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံခဲ့သည္။ ဤပံုတြင္ ဂ်ာေမနီယမ္ခရစၥတယ္ကုိ ထုတ္လုပ္သည့္ပံုကုိ ျပသထားသည္။ (1961)