ကုမၸဏီ၏ သမုိင္းေၾကာင္း

1990 ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ေသာ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇး႐ွင္း

10 မိနစ္စာ ဖတ္႐ႈရန္

အတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္ ကန္႔လန္႔ကာတစ္ခု ျပဳတ္က်သြားခဲ့ၿပီး အာရွသည္ ေဈးကြက္အသစ္ ျဖစ္လာကာ ေဆာ့ဖ္ဝဲပုိင္းသည္ Bosch အတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကုိ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္အတြင္း စီးပြားေရးအေျခအေန အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲခဲ့မႈကုိ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ရေတာ့သည္။

ဥေရာပအေရွ႕ပုိင္းတြင္ လမ္းပြင့္သြားေၾကာင္း သေကၤတျပဳ ေဖာ္ျပသည့္ ပြင့္ေနေသာ လက္တံဂိတ္တစ္ခု၏ပံု။

ဝါေဆာစာခ်ဳပ္ ပ်က္ျပားျခင္းႏွင့္ ဥေရာပအေရွ႕ပုိင္း လမ္းပြင့္လာျခင္း

အတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္ ကန္႔လန္႔ကာတစ္ခု ျပဳတ္က်သြားေသာေၾကာင့္ Bosch အတြက္ ေခတ္သစ္တစ္ေခတ္ကုိ ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္။ 1994 ခုႏွစ္တြင္ ၎သည္ ယခင္ Eastern Bloc နယ္ေျမရွိ ႏုိင္ငံေပါင္း 13 ႏုိင္ငံတြင္ ၎၏ ကုိယ္ပုိင္ကုမၸဏီမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ Bosch သည္ ခ်က္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံရွိ Jihlava ႏွင့္ České Budějovice၊ ပုိလန္ႏုိင္ငံရွိ Wrocław၊ ဟန္ေဂရီရွိ Miskolc ႏွင့္ Hatvan ႏွင့္ ႐ု႐ွျပည္ေထာင္စုရွိ Engels ႏွင့္ Samara တုိ႔တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံုမ်ားကုိ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သည့္ ေရာင္းအားပမာဏသည္ 1990 ခုႏွစ္တြင္ 51 ရာခုိင္ႏႈန္းမွ 2000 ခုႏွစ္တြင္ 72 ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။

Brandenburg Bosch Car Service ကားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း၏ ကားဝပ္ေ႐ွာ့ထဲရွိ IFA Trabant 601 (1992)။ Trabant သည္ ဆုိရွယ္လစ္ အေရွ႕ဂ်ာမနီတြင္ 1989 အထိ သာမန္အိမ္စီးကား ျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ Bosch သည္ ဤလူႀကိဳက္မ်ားလွသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္အတူ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ Bosch ၏ နည္းပညာကုိ စမ္းသပ္ရန္ လုိအပ္ခဲ့သည္။
Brandenburg Bosch Car Service ကားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း၏ ကားဝပ္ေ႐ွာ့ထဲရွိ IFA Trabant 601 (1992)။ Trabant သည္ ဆုိရွယ္လစ္ အေရွ႕ဂ်ာမနီတြင္ 1989 အထိ သာမန္အိမ္စီးကား ျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ Bosch သည္ ဤလူႀကိဳက္မ်ားလွသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္အတူ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ Bosch ၏ နည္းပညာကုိ စမ္းသပ္ရန္ လုိအပ္ခဲ့သည္။
1991 ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဟန္ေဂးရီးယားေဒသအဖြဲ႕အစည္းရွိ အေရးအႀကီးဆံုး ေနရာမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ Hatvan ျဖစ္ၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ အာ႐ံုခံဆင္ဆာမ်ားကဲ့သုိ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုး အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ထိုေနရာတြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ (1998)
1991 ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဟန္ေဂးရီးယားေဒသအဖြဲ႕အစည္းရွိ အေရးအႀကီးဆံုး ေနရာမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ Hatvan ျဖစ္ၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ အာ႐ံုခံဆင္ဆာမ်ားကဲ့သုိ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုး အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ထိုေနရာတြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ (1998)

အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြျခင္း — အာ႐ွအေပၚ သတ္မွတ္လုိက္သည့္ အျမင္သစ္မ်ား

အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ Bosch မွ ေျခကုပ္ရယူထားသည္မွာ အေတာ္ၾကာၿပီျဖစ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ထြန္းသစ္စ ေဈးကြက္မ်ားတြင္ ေျခကုပ္ရယူၿပီး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဓိကမွာ နည္းဗ်ဴဟာပုိင္းဆုိင္ရာ အႀကီးမားဆံုး အက်ိဳးအျမတ္တစ္ခုကုိ ရရွိေစခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ေဈးကြက္မွာ တျဖည္းျဖည္း ပြင့္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 1989 ခုႏွစ္တြင္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕၌ ကုိယ္စားလွယ္႐ံုးတစ္ခုကုိ အေျခစုိက္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ Bosch သည္ 1994 ခုႏွစ္အထိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ လုိင္စင္ရရွိထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္သာ တည္ရွိေနခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ Bosch သည္ ဤေဈးကြက္တြင္လည္း ေဒသတြင္း ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ခုိင္မာသည့္ ေနရာတစ္ခုကုိလည္း ေျခကုပ္ယူႏုိင္ခဲ့သည္။

႐ွန္ဟုိင္း လမ္းမမ်ားထက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အဆင့္ျမင့္ စြမ္းအင္သံုး ကိရိယာမ်ားအေၾကာင္း စုိက္ထူလႊင့္တင္ထားသည့္ ေၾကာ္ျငာ။ (1996)
႐ွန္ဟုိင္း လမ္းမမ်ားထက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အဆင့္ျမင့္ စြမ္းအင္သံုး ကိရိယာမ်ားအေၾကာင္း စုိက္ထူလႊင့္တင္ထားသည့္ ေၾကာ္ျငာ။ (1996)
ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕လယ္ေခါင္႐ွိ ေၾကာ္ျငာပုိစတာ။ မီးပြားကူးပလပ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ Bosch မွ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ပထမဆံုး ထုတ္ကုန္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။ (1998)
ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕လယ္ေခါင္႐ွိ ေၾကာ္ျငာပုိစတာ။ မီးပြားကူးပလပ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ Bosch မွ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ပထမဆံုး ထုတ္ကုန္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။ (1998)

အလြန္ေသးငယ္ေသာ အာ႐ံုခံဆင္ဆာမ်ား

အရြယ္အစားကုိ ညႊန္ျပရန္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အာ႐ံုခံဆင္ဆာ (MEMS) ေပၚရွိ ပုိးေကာင္တစ္ေကာင္ (1995)

အေသးစား ေစာင့္ၾကည့္ကိရိယာမ်ား

Bosch သည္ 1990 ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အာ႐ံုခံဆင္ဆာမ်ားကုိ တီထြင္ခဲ့သည္၊ ယင္းသည္ အရွိန္၊ လွည့္ပတ္မႈ၊ ဖိအားႏွင့္ အသံတုိ႔ကုိ တုိင္းတာရန္အတြက္ အာ႐ံုခံေသာအဂၤါမ်ားကဲ့သုိ႔ အလုပ္လုပ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ အီလက္ထေရာနစ္သံုး ထိန္းခ်ဳပ္စက္မ်ားသုိ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထပ္ဆင့္လႊင့္ေပးၿပီးေနာက္ ဥပမာအားျဖင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားပါက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေလအိတ္ပြင့္ရမည္ကုိ အတိအက် အသိေပးသည္။ 2005 ခုႏွစ္တြင္ Bosch သည္ စမတ္ဖုန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဂိမ္းကစားသည့္စက္မ်ားကဲ့သုိ႔ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အာ႐ံုခံကိရိယာမ်ားကုိလည္း စတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ အေသးဆံုး MEMS မ်ားသည္ 1.5 မီလီမီတာသာ အက်ယ္ရွိသည္။ Bosch သုေတသနအဖြဲ႔သည္ ဤအေသးစားအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ "ပလာစမာသံုး၍ ပစၥည္းဖယ္ရွားသည့္" လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ တီထြင္ခဲ့သည္။ Bosch သည္ 1995 ခုႏွစ္ကတည္းက MEMS ေပါင္း 5 ဘီလီယံခန္႔ကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ တစ္ေန႔လွ်င္ 4 သန္းထုတ္လုပ္ေနသည့္ ေဈးကြက္တြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ဓာတ္ပုံ : အရြယ္အစားကုိ ညႊန္ျပရန္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အာ႐ံုခံဆင္ဆာ (MEMS) ေပၚရွိ ပုိးေကာင္တစ္ေကာင္ (1995)

ကားအတြင္း႐ွိ မီးလံုးတစ္ခု၏ ပံု။

ESP မွသည္ ACC အထိ — တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားအေပၚ ပိုမိုအေလးထား အာ႐ံုစိုက္မႈ

1995 ခုႏွစ္တြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ ESP® အီလက္ထေရာနစ္ တည္ၿငိမ္မႈဆိုင္ရာ ပ႐ိုဂရမ္သည္ နည္းပညာဆိုင္ရာ မွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ဘီးေခ်ာ္မႈမျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ တစ္ႏွစ္တည္းမွာပင္ Bosch သည္ လမ္းေၾကာင္းညႊန္ျပမႈႏွင့္ အသံထြက္ေျပာဆိုမႈတို႔ျဖင့္ ၎၏ TravelPilot လမ္းညႊန္စနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ 1997 ခုႏွစ္တြင္ အင္ဂ်င္မ်ားအတြင္းသို႔ ဖိအားျပင္းဒီဇယ္ဆီ ျဖည့္သြင္းသည့္စနစ္သည္ 2000 ခုႏွစ္တြင္ DI Motronic ဓာတ္ဆီအားတိုက္႐ိုက္ျဖည့္သြင္းမႈစနစ္ကဲ့သို႔ပင္ ေလာင္စာဆီသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳျပင္ေပးေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ညဘက္ျမင္ကြင္းတို႔ကဲ့သို႔ ေမာင္းႏွင္သူအေထာက္အကူျပဳ စနစ္မ်ားကလည္း ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကို တိုးျမႇင့္ေပးပါသည္။

တီထြင္ဖန္တီးမႈလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္လာသည့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာဝန္းက်င္တြင္၊ TravelPilot ဟုေခၚေသာ ပထမဆံုး Bosch လမ္းညႊန္စနစ္ကို 1989 ခုႏွစ္တြင္ ေဈးကြက္၌ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ လမ္းေၾကာင္းညႊန္ျပမႈႏွင့္ အသံထြက္ေျပာဆိုမႈတို႔ကို 1995 ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ခဲ့သည္။
တီထြင္ဖန္တီးမႈလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္လာသည့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာဝန္းက်င္တြင္၊ TravelPilot ဟုေခၚေသာ ပထမဆံုး Bosch လမ္းညႊန္စနစ္ကို 1989 ခုႏွစ္တြင္ ေဈးကြက္၌ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ လမ္းေၾကာင္းညႊန္ျပမႈႏွင့္ အသံထြက္ေျပာဆိုမႈတို႔ကို 1995 ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ခဲ့သည္။
ဆြီဒင္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ESP စမ္းသပ္မႈမ်ား (1995)။ TV အစီအစဥ္တစ္ခုအတြက္ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ရဟတ္ယာဥ္ေပၚမွ ႐ိုက္ကူးေနပါသည္။
ဆြီဒင္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ESP စမ္းသပ္မႈမ်ား (1995)။ TV အစီအစဥ္တစ္ခုအတြက္ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ရဟတ္ယာဥ္ေပၚမွ ႐ိုက္ကူးေနပါသည္။
အင္ဂ်င္တြင္းသို႔ ဖိအားျပင္းဒီဇယ္ဆီျဖည့္သြင္းသည့္ စနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား (1997)။ ျဖည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အမ်ားဆံုး ဘားေပါင္း 2,500 ႐ွိ ပိုက္လိုင္းတြင္ ေလာင္စာဆီကို သိုေလွာင္ထားပါသည္။
အင္ဂ်င္တြင္းသို႔ ဖိအားျပင္းဒီဇယ္ဆီျဖည့္သြင္းသည့္ စနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား (1997)။ ျဖည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အမ်ားဆံုး ဘားေပါင္း 2,500 ႐ွိ ပိုက္လိုင္းတြင္ ေလာင္စာဆီကို သိုေလွာင္ထားပါသည္။

ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသစ္မ်ားတြင္ — ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေတြ႔ႀကံဳလာရသည္

တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ဌာနစိတ္အား ေရာင္းခ်မႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္၊ Bosch သည္ 2001 ခုႏွစ္တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ Mannesmann Rexroth ကို ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ယင္းက စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ နည္းပညာက႑ကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစၿပီး ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို ဟန္ခ်က္ညီေစခဲ့သည္။ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ဌာနစိတ္၏ က်န္႐ွိေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို လံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားဆိုင္ရာ ဌာနအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ Bosch သည္ 2003 ခုႏွစ္တြင္ Buderus AG ကို ဝယ္ယူၿပီး ၎၏အပူစြမ္းအင္နည္းပညာ ဌာနစိတ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။ Bosch သည္ 2008 ခုႏွစ္တြင္ ၎တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္က႑ကဲ့သို႔ အျခားနယ္ပယ္သစ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

Reutlingen စက္႐ံု႐ွိ 6 လက္မအ႐ြယ္ ပါးလႊာေသာဆီလီကြန္ျပားတစ္ခု၏ ႐ုပ္ပံု (1999)။ ယေန႔ေခတ္တြင္၊ ဆားကစ္မ်ားႏွင့္ ဆင္ဆာမ်ားအတြက္ မိုက္ခ႐ိုက္ခ်စ္ပ္ေပါင္း 1,000 ေက်ာ္ကို လြန္စြာပါးလႊာေသာ ဆီလီကြန္ျပားတစ္ခုေပၚတြင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။
Reutlingen စက္႐ံု႐ွိ 6 လက္မအ႐ြယ္ ပါးလႊာေသာဆီလီကြန္ျပားတစ္ခု၏ ႐ုပ္ပံု (1999)။ ယေန႔ေခတ္တြင္၊ ဆားကစ္မ်ားႏွင့္ ဆင္ဆာမ်ားအတြက္ မိုက္ခ႐ိုက္ခ်စ္ပ္ေပါင္း 1,000 ေက်ာ္ကို လြန္စြာပါးလႊာေသာ ဆီလီကြန္ျပားတစ္ခုေပၚတြင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။
အိမ္သံုးအပူေပးစနစ္အတြက္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဂ်န္ကာဂတ္စ္ဘြိဳင္လာအိုးတစ္ခု။ Bosch သည္ Buderus AG ကို ဝယ္ယူၿပီး ၎၏အပူစြမ္းအင္နည္းပညာက႑ကို သိသာစြာ ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။ (2015)
အိမ္သံုးအပူေပးစနစ္အတြက္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဂ်န္ကာဂတ္စ္ဘြိဳင္လာအိုးတစ္ခု။ Bosch သည္ Buderus AG ကို ဝယ္ယူၿပီး ၎၏အပူစြမ္းအင္နည္းပညာက႑ကို သိသာစြာ ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။ (2015)
Bosch Rexroth မွ ဟိုက္ဒေရာလစ္စက္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားပါဝင္ေသာ လိႈဏ္ေခါင္းေဖာက္ရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ စက္ကိရိယာႀကီးမ်ားကို ႐ွည္လ်ားေသာ ေတာင္ကိုျဖတ္ေဆာက္ထားေသာ လိႈဏ္ေခါင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ရာတြင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ (2015)
Bosch Rexroth မွ ဟိုက္ဒေရာလစ္စက္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားပါဝင္ေသာ လိႈဏ္ေခါင္းေဖာက္ရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ စက္ကိရိယာႀကီးမ်ားကို ႐ွည္လ်ားေသာ ေတာင္ကိုျဖတ္ေဆာက္ထားေသာ လိႈဏ္ေခါင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ရာတြင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ (2015)
Bosch ႏွင့္ Darmstadt နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ကြၽမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာ Solar Decathlon House သည္ လိုအပ္ေသာစြမ္းအင္အားလံုးကို ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သည္။ ၎သည္ 2007 ခုႏွစ္တြင္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ U.S "Solar Decathlon" ဆုကို ရ႐ွိခဲ့သည္။
Bosch ႏွင့္ Darmstadt နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ကြၽမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာ Solar Decathlon House သည္ လိုအပ္ေသာစြမ္းအင္အားလံုးကို ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သည္။ ၎သည္ 2007 ခုႏွစ္တြင္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ U.S "Solar Decathlon" ဆုကို ရ႐ွိခဲ့သည္။
စက္ဘီးစီး၍ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုေပၚ တက္ေနေသာအမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ ပံုႏွင့္ ပံုစံတက်ျပသမႈတစ္ခု။

အဆင့္ျမင့္ ဝက္အူလွည့္က်ပ္ျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္း၊ အေအးခံျခင္းႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္ျခင္း

ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ လ်င္ျမန္စြာ ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး လွ်ပ္စစ္ကိရိယာတန္ဆာပလာတစ္ခုျဖစ္လာေသာ IXO လွ်ပ္စစ္ဝက္အူလွည့္ျဖင့္၊ Bosch သည္ 2003 ခုႏွစ္တြင္ ႏူးညံ့ေပါ့ပါးေသာ လီသီယမ္ျဒပ္စင္ႏွင့္ အိုင္ယြန္ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ဘတ္ထရီမ်ားပါဝင္ေသာ ေသးငယ္၍ ေပါ့ပါးေသာ ကိရိယာမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သစ္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 2011 ခုႏွစ္တြင္ အီလက္ထေရာနစ္ စက္ဘီးမ်ားကဲ့သို႔ လံုးဝအသစ္အဆန္းျဖစ္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္၊ Bosch သည္ ၎၏လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္၊ ဥပမာ ဝဘ္ျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ေစခိုင္းႏိုင္ေသာ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကဲ့သို႔ အနာဂတ္စိတ္ကူးျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးေသာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ ZF Lenksysteme ႏွင့္ Bosch und Siemens Hausgeräte တို႔ကဲ့သို႔ ယခင္ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို ဝယ္ယူခဲ့သည္။

ႏူးညံ့ေပါ့ပါးေသာ လီသီယမ္ျဒပ္စင္ႏွင့္ အိုင္ယြန္းေပါင္းစပ္ထားသည့္ ဘတ္ထရီမ်ားသည္ 2003 ခုႏွစ္တြင္ မိတ္ဆက္ျပသခဲ့ေသာ လြန္စြာက်စ္လစ္၍ အသံုးျပဳရအဆင္ေျပေသာ IXO ဒီဇိုင္းကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
ႏူးညံ့ေပါ့ပါးေသာ လီသီယမ္ျဒပ္စင္ႏွင့္ အိုင္ယြန္းေပါင္းစပ္ထားသည့္ ဘတ္ထရီမ်ားသည္ 2003 ခုႏွစ္တြင္ မိတ္ဆက္ျပသခဲ့ေသာ လြန္စြာက်စ္လစ္၍ အသံုးျပဳရအဆင္ေျပေသာ IXO ဒီဇိုင္းကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ေမာင္းႏွင္ရန္ Bosch Hildesheim စက္႐ံုတြင္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာမ်ားထုတ္လုပ္မႈ (2015)။ ယင္းပစၥည္းမ်ားသည္ ပါဝါသံုး အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အင္ဗာတာမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္ျပန္လည္ျဖည့္တင္းသည့္နည္းပညာမ်ားႏွင့္အတူ အနာဂတ္အီလက္ထေရာနစ္ ေ႐ြ႕လ်ားမႈစြမ္းရည္၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ေမာင္းႏွင္ရန္ Bosch Hildesheim စက္႐ံုတြင္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာမ်ားထုတ္လုပ္မႈ (2015)။ ယင္းပစၥည္းမ်ားသည္ ပါဝါသံုး အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အင္ဗာတာမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္ျပန္လည္ျဖည့္တင္းသည့္နည္းပညာမ်ားႏွင့္အတူ အနာဂတ္အီလက္ထေရာနစ္ ေ႐ြ႕လ်ားမႈစြမ္းရည္၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း

360 ဒီဂရီလွည့္ပတ္ေပးႏုိင္သည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ကင္မရာတစ္ခုပါဝင္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းအတြက္ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (2015)

အလိုအေလ်ာက္ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္စနစ္ျဖင့္ ခရီးသြားျခင္း

နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းသည္ သိပၸံစိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လမ္း သက္သက္သာမဟုတ္ေတာ့ပါ။ Bosch သည္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားအတြင္းႏွင့္ ဂ်ာမနီေမာ္ေတာ္ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းကြန္ရက္ႏွင့္ ကယ္လီဖိုးနီယား အေဝးေျပးလမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ဤနည္းပညာကို သုေတသနျပဳလုပ္ၿပီး တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္ကာ စမ္းသပ္ေနပါသည္။ Bosch သည္ 2000 ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ အကြာအေဝးေရဒါတစ္ခုကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္စနစ္သည္ တန္းစီေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္းတြင္ အလိုအေလ်ာက္ ဘရိတ္အုပ္၍ ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီးကို ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ အ႐ွိန္တင္ရန္ တစ္လွည့္စီ ျပဳလုပ္လာႏိုင္သည္။ အာ႐ံုခံနည္းပညာႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားသည္ ထပ္မံ၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းးကို 2020 ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ အေဝးေျပးလမ္းမမ်ားတြင္ တျဖည္းျဖည္းျပဳလုပ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 2025 ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ေက်းလက္လမ္းမမ်ားႏွင့္ 2030 အေရာက္တြင္ ၿမိဳ႕ျပယာဥ္လမ္းေၾကာမ်ားတြင္ပါ ျပဳလုပ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဓာတ္ပုံ : 360 ဒီဂရီလွည့္ပတ္ေပးႏုိင္သည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ကင္မရာတစ္ခုပါဝင္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းအတြက္ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (2015)

နယ္နိမိတ္အသစ္မ်ားသို႔ စြန္႔စားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း — IoTႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း 4.0

အင္တာနက္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက Bosch အတြက္ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္သည္။ သမား႐ိုးက်ကုန္ပစၥည္းမ်ားအျပင္၊ ယင္းတြင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ အင္တာနက္အေျချပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံငယ္သစ္မ်ားႏွင့္ ေဒတာကာကြယ္ျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္။ ကုမၸဏီသည္ ေရ႐ွည္တြင္ ယင္းနယ္ပယ္ေလးမ်ဳိးကို ေပါင္းစပ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ထား႐ွိသည္။ ယင္းတြင္ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမွသည္ အဆင့္ျမင့္ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ စက္႐ံုသံုးစက္ယႏၲရားမ်ားတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အလိုအေလ်ာက္ဆက္သြယ္ျခင္းအထိ အရာအားလံုးပါဝင္သည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကုိ အားသြင္းေပးမည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ရန္ ေရွ႕ေျပး အစမ္းပေရာဂ်က္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေဖာက္သည္အတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ၿပီး ရင္းႏွီးေႏြးေထြးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးရန္ အားသြင္းရမည့္ေနရာ ႐ွာေဖြျခင္း၊ အားသြင္းျခင္းႏွင့္ က်သင့္ေငြေျပစာထုတ္ေပးျခင္းတို႔ကို ေပါင္းစပ္ဖန္တီးထားသည့္ ေကာင္းမြန္သင့္ျမတ္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ျဖစ္ပါသည္။ (2011)
စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကုိ အားသြင္းေပးမည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ရန္ ေရွ႕ေျပး အစမ္းပေရာဂ်က္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေဖာက္သည္အတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ၿပီး ရင္းႏွီးေႏြးေထြးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးရန္ အားသြင္းရမည့္ေနရာ ႐ွာေဖြျခင္း၊ အားသြင္းျခင္းႏွင့္ က်သင့္ေငြေျပစာထုတ္ေပးျခင္းတို႔ကို ေပါင္းစပ္ဖန္တီးထားသည့္ ေကာင္းမြန္သင့္ျမတ္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ျဖစ္ပါသည္။ (2011)
ထုတ္လုပ္မႈအား အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ။ ဤနည္းျဖင့္ စုေဆာင္းရယူထားေသာ ေဒတာမ်ားသည္ စက္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု လြတ္လပ္စြာဆက္သြယ္လာႏိုင္သည့္ စက္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရးဟူေသာ စက္မႈလုပ္ငန္း 4.0 ၏ ကြန္ရက္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ရ႐ွိရန္ကူညီေပးပါသည္၊ ဤသုိ႔ျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစပါသည္။
ထုတ္လုပ္မႈအား အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ။ ဤနည္းျဖင့္ စုေဆာင္းရယူထားေသာ ေဒတာမ်ားသည္ စက္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု လြတ္လပ္စြာဆက္သြယ္လာႏိုင္သည့္ စက္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရးဟူေသာ စက္မႈလုပ္ငန္း 4.0 ၏ ကြန္ရက္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ရ႐ွိရန္ကူညီေပးပါသည္၊ ဤသုိ႔ျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစပါသည္။
Stuttgart ေလဆိပ္အနီး Stuttgart ၿမိဳ႕မွ Munich ၿမိဳ႕အထိ ႐ႈပ္ေထြးေသာ အေဝးေျပးလမ္းမေပၚတြင္ – ညဘက္၌ Bosch ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသားႏွင့္ သေကၤတမ်ားကို မီးေရာင္ျဖင့္ ထြန္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္မွာ အေဝးမွပင္ လွမ္းျမင္ႏိုင္ပါသည္။ စာလံုးတစ္လံုးစီမွာ ႐ွစ္မီတာျမင့္ပါသည္။
Stuttgart ေလဆိပ္အနီး Stuttgart ၿမိဳ႕မွ Munich ၿမိဳ႕အထိ ႐ႈပ္ေထြးေသာ အေဝးေျပးလမ္းမေပၚတြင္ – ညဘက္၌ Bosch ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသားႏွင့္ သေကၤတမ်ားကို မီးေရာင္ျဖင့္ ထြန္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္မွာ အေဝးမွပင္ လွမ္းျမင္ႏိုင္ပါသည္။ စာလံုးတစ္လံုးစီမွာ ႐ွစ္မီတာျမင့္ပါသည္။