Industry 4.0
အသေးစားနှငြ့ အလတစြား လုပငြနြးစုမွား

Industry 4.0 ကို ကှိုဆိုခှငြး

5 မိနစြ

Industry 4.0 က စကရြုံမွား၏လိုအပခြကွနြှငြ့အညီလိုကလြွောညီထှဖှစေအြောငဆြောငရြှကပြေးနိုငသြလိုတခွိနတြညြးမှာပငမြိမိဘာသာလေ့လာနိုငစြမညေဖြှစပြါသညြ။ Bosch ရဲ့အဓိကသော့ခကြွ မှာကွှမြးကငွမြှု၊သတငြးအခကွအြလကနြှငြ့ စကမြွားကို စုစညြးလုပဆြောငနြခှငြေးဖှစပြါသညြ။Artificial Intelligence နှငြ့ Advanced algorithm မွားသညြ လုပငြနြးဆောငရြှကမြှုမွားကို ပိုမိုရိုးရှငြးစှာ၊ ပိုမိုထိရောကစြှာနှငြ့ ပိုပှီးလိုကလြွောညီထှဖှစေအြောငလြုပဆြောငပြေးနသလေို လူတှအနေဖှငြေ့လညြးအပှညြ့အဝထိနြးခွုပနြိုငမြညဖြှစပြါသညြ။

ထုတကြုနတြှအေားလုံးကတူညီနမညေမြဟုတပြါ။

လာမညြ့ စကမြှုလုပငြနြးဆိုငရြာတောလြှနရြေးနှငြ့ ပူးတှဲပါလာမညြ့ ဒစဂြစွတြယအြသှငပြှောငြးခှငြး လုပငြနြးစဉသြညြ လုပငြနြးစုမွားအား ပိုကောငြးမှနသြော မှနနြှုနြးမွားနှငြ့ ဝယယြူသူစိတတြိုငြးကလွုပဆြောငနြိုငစြပေါသညြ။Prototypes မွားမှာ စမြးသပရြနလြှယကြူပှီး ဝယယြူ၏သူတုနြ့ပှနခြကွအြား ခကွခြှငြး ရရှိနိုငကြာ ထုတလြုပရြေးဆိုငရြာတှေ့ရှိမှုမွားကိုလညြးလှယကြူစှာ ရရှိနိုငပြါသညြ။ကုနထြုတလြုပမြှုဆိုငရြာလုပငြနြးစဥမြွားကိုလဲ တိုတောငြးစပှေီး၊ customized products မွား၏ ဝယလြိုအားကို လဲမှှငြ့တငပြေးပါသညြ။ တစခြုခငြွး ထုတလြုပမြှုလုပငြနြးစဉမြွားတှငလြညြး ဆငတြူသောထုတကြုနမြွိုးမရှိစဘေဲလိုအပခြကွနြှငြ့ အံဝငခြှငကြဖွှစအြောငထြုတလြုပထြားကာမှငြ့မားသောထုတလြုပမြှုပမာဏကို ရရှိစပေါသညြ။

သမိုငြးကှောငြးအသေးစိတြ - စတုတျထမှောကြ စကမြှုတောလြှနရြေး

Industry 4.0 ကို ကှိုဆိုခှငြး

စကမြွားကိုအသုံးပှုမှု - ပထမမှောကြ စကမြှုတောလြှနရြေး
ရနှေေးငှေ့အငဂြငွမြွားဖှငြ့ စှမြးအငထြောကပြံ့ပေးထားသော ပထမဆုံး စကပြိုငြးဆိုငရြာထုတလြုပမြှုစကရြုံအား 19 ရာစုအစတှငြ တညထြောငလြုပဆြောငခြဲ့ပှီး ပုံစံတူပစျစညြးမွားကို ပို၍မှနဆြနစြှာ ပှုလုပနြိုငစြခေဲ့ပါသညြ။

အပိုငြးတစပြိုငြးစီအလိုကလြုပဆြောငမြှုနှငြ့ တပဆြငရြမညြ့စကပြစျစညြးမွားအလိုကလြုပဆြောငမြှု - ဒုတိယမှောကြ စကမြှုတောလြှနရြေး
လွှပစြစဓြါတအြားအသုံးပှုမှု ပိုမိုကယွပြှနြ့လာသလိုအလိုအလွောကထြုတလြုပမြှုလုပငြနြးစဉမြွား ဖှစလြာပှီး 19 ရာစုအဆုံးတှငြ ပိုမိုမှငြ့မားသညြ့စှမြးဆောငရြညမြွားကို ရရှိအောငမြှငခြဲ့ပါသညြ။

Microelectronics ပေါပြေါကလြာမှု - တတိယမှောကြ စကမြှုတောလြှနရြေး
ပထမဆုံးသော ကှီးမားသညြ့ကှနပြှူတာမွားအား 1970 ဝနြးကငွတြှငြ စကမြှုဆိုငရြာထုတလြုပရြေးအခနြးကဏျဍှတှငစြတငအြသုံးပှုခဲ့သညြ။ ထို့နောကတြှငြ လုပငြနြးလုပဆြောငမြှုမွားကို အလိုအလွောကထြိနြးခွုပနြိုငခြဲ့ပါသညြ။

အရာဝတျထုမွားနှငြ့ကှနယြကခြွိတဆြကသြုံးစှဲမှုမွား- စတုတျထမှောကြ စကမြှုတောလြှနရြေး
ထုတကြုနမြွားနှငြ့ ကုနစြညမြွားကိုကှနရြကခြွိတဆြကခြှငြးသညြ ထုတလြုပမြှုကို ပို၍လိုကလြွောညီထှဖှစေစြကော ပိုမိုမှနဆြနသြောပုံတူထုတကြုနမြွားကို ထုတလြုပနြိုငစြပေါသညြ။

Industry 4.0 သညြ အသေးစားနှငြ့ အလတစြားလုပငြနြးမွားအတှကဖြှစပြါသလား။

Industry 4.0 တှငြ ကွေးလကဒြသမွေားရှိ လူသနြးပေါငြးမွားစှာကိုလုပဆြောငနြိုငစြှမြးတကလြာစပှေီးပိုမိုခွိတဆြကမြှုမွားရရှိလာစပေါသညြ။ထုတလြုပရြေးစကရြုံမွားတှငြ အလိုအလွောကြ လုပဆြောငခြကွမြွားတိုးလာခှငြးကှောငြ့ Industry 4.0 ၏ အကွိုးကွေးဇူးကို အရှေ့တောငအြာရှတှငပြါခံစားရစပေါသညြ ။ ကမျဘာတစဝြှမြးလုံးတှငြ ဒတော အသုံးပှုမှုကိုခွိတဆြကလြုပဆြောငနြခွေိနတြှငြ အသေးစားနှငြ့ အလတစြား ထုတလြုပသြူမွား ပါ နိုငငြံတကာနှငြ့ခွိတဆြကဆြောငရြှကမြှုမွားလိုအပပြါသညြ။ အထူးသဖှငြ့ အလတစြား ထုတလြုပရြေး လုပငြနြးမွားသညြ နယမြှဒသေအေနှံ့ရှိ စကရြုံမွားစှာနှငြ့ ခွိတဆြကလြုပကြိုငခြှငြးအားဖှငြ့အလားအလာကောငြးမွား ရရှိနိုငပြါသညြ။ ထိုကဲ့သို့ပေါငြးစညြးလုပဆြောငမြှုမွားကIndustry 4.0 ကို ရောကရြှိရနြ အခှငြ့အလမြးကောငြးမွား ဖနတြီးပေးသညြ။

Digital Transformationက အဓိကကနွပေါသညြ။

SME မွားအတှကြ၊ ဒစဂြစွတြယကြူးပှောငြးခှငြးသညြ စတုတျထမှောကြ စကမြှုလုပငြနြး ပှောငြးလဲမှုကှီး၏ အကွိုးကွေးဇူးမွားကို အသုံးခခွှငြးနှငြ့ ပေါငြးစညြးခှငြးအား စတငရြနြ ပထမဆုံးခှလှမြေးဖှစသြညြ။လုပငြနြးပိုငရြှငမြွားသညြ ကုမျပဏီ မဟာဗွူဟာမွားတှငြ ဒစဂြစွတြယကြူးပှောငြးခှငြးကိုထညြ့သှငြးသငြ့သလို ဤနယပြယတြှငြ ကွှမြးကငွသြူမွားနှငြ့နညြးပညာမိတဖြကအြဖှစြ ပူးပေါငြးခှငြးဖှငြ့ အကွိုးကွေးဇူးရှိစမညြေ့နညြးလမြးအား ထညြ့သှငြးစဉြးစားရပါမညြ။

Industry 4.0 အတှကြ လိုအပသြညြ့နညြးပညာမွားလေ့ကငွ့ပြေးခှငြး

Industry 4.0 ဖှငြ့အလုပြ ပရိုဖိုငမြွားနှငြ့ အရညအြခငွမြွားကို ပှောငြးပေးပှီး အခှငြ့အလမြးအသစမြွားကို ဖနတြီးပေးသညြ။ လုပငြနြးပိုငရြှငမြွားအတှကြ၊ ဒစဂြစွတြယြ အသှငကြူးပှောငြးရေးလုပငြနြးစဥကြို အောငမြှငမြှုရရှိစရနေဝြနထြမြးမွားကို အာရုံစိုကဖြို့လိုအပသြလို သူတို့၏ယုံကှညမြှုရရှိရနလြဲ အထူး လိုအပပြါသညြ။နညြးပညာသစမြွားအား လကရြှိ ဝနထြမြးမွား ကိုငတြှယဆြောငရြှကနြိုငကြှောငြး သခွောစရနေအြတှကြ အရညအြခငြွး အသစြ လေ့ကငြွ့ပေးခှငြးမွားသညြ ကုမျပဏီ၏ မဟာဗွူဟာ၏ တစစြိတတြစပြိုငြးဖှစရြပါမညြ။

“Industry 4.0 ဖှရှငြေးနညြးမွားကို အသုံးပှုရနြ စရိတကြှီးပှီး ကုမျပဏီကှီးမွားတှငသြာ အသုံးပှုသညဟြု ကုမျပဏီမွားစှာက နားလညမြှုလှဲမှားနပေါသညြ၊ တကယတြော့၊ အလုံးစုံ ကုနကြစွရိတမြွားကို လွှော့ခပွှီး SME မွားအတှကြ ထုတလြုပနြိုငမြှုကို တိုးလာစရနြေ ရှုပထြှေးမှုပိုနညြးသော စရိတနြညြးသော Industry 4.0 လညြးရှိပါသညြ။ အဆိုပါ ဖှရှငြေးနညြးမွားအား ကုနထြုတလြုပမြှုအတှကသြာမကဘဲ ထုတလြုပမြှုလုပငြနြးစဥတြစခြုလုံးအတှကြ အသုံးပှုနိုငပြါသညြ။”

Seet Jacob မှနမြာနိုငငြံရှိ Bosch ၏ ဦးဆောငသြူ

သငြ့အနာဂတအြတှကြ ကွှနြုပတြို့၏ အခကွအြလကအြစုစု

Bosch သညြ ကမျဘာတစဝြှမြးလုံးရှိ စကရြုံပေါငြး 280 ကွောြ၌ ကွှနြုပတြို့၏ ကိုယပြိုငြ ကုနထြုတလြုပရြေး လုပဆြောငခြကွမြွားတှငြ Industry 4.0 ကို ဦးဆောငအြသုံးပှုနပေါသညြ။ ကွှနြုပတြို့သညြ ကုမျပဏီ ကနြ့သတဘြောငမြွားကို ကွောလြှနပြှီး တနဖြိုး တညဆြောကရြနနြှငြ့ Industry 4.0 အား လကတြှေ့အဖှစသြို့ ပှောငြးလဲရနြ ကွှနြုပတြို့၏ လကတြှဲလုပကြိုငသြူမွားနှငြ့ အတူတကှလုပကြိုငြ ကှိုးပမြးလကွရြှိပါသညြ။

သငြ့အနာဂတအြတှကြ ကွှနြုပတြို့၏ အခကွအြလကအြစုစု

ဆော့ဖဝြဲ‌ဖှရှငြေးနညြးမွား
ကွှနြုပတြို့၏ i4.0 ဆော့ဖဝြဲဖှရှငြေးနညြးမွားသညြ လုပဆြောငနြသေော အစိတအြပိုငြးအားလုံးသာမက လူတစြဦးစီနှငြ့ ပါဝငသြူမွားကိုပါ ခွိတဆြကပြေးပါသညြ။ ကွှနြုပတြို့၏ ပနြးတိုငြ- အလုံးစုံ ခွိတဆြကမြှု၊ ပှီးပှညြ့စုံသော ပှငြ့လငြးမှငသြာမှုနှငြ့ ရှုပထြှေးမှုပိုနညြးခှငြး။

ပိုမိုလေ့လာရနြ

ထောကပြံ့ပို့ဆောငရြေးနှငြ့ ထုတလြုပရြေး
ကွှနြုပတြို့၏ ဖနတြီးမှုကှနရြကမြွားတှငြ စကမြွားနှငြ့ ထုတလြုပမြှုလိုငြးတစခြုလုံးကို ခွိတဆြကပြါသညြ။ ကွှနြုပတြို့၏ဖှရှငြေးခကွဖြှငြ့ သငသြညြ သငြ့စကရြုံ၏အတှငြးနှငြ့အပှငရြှိ ထောကပြံ့ပို့ဆောငရြေးလုပဆြောငခြကွအြားလုံးနှငြ့ပတသြကြ၍ အလုံးစုံ ရှငြးရှငြးလငြးလငြးသိရှိနိုငပြါသညြ။

ပိုမိုလေ့လာရနြ

ဝနဆြောငမြှုနှငြ့ တိုငပြငဆြှေးနှေးခှငြး
Bosch သညြ လုပငြနြးမောဒြယအြသစမြွားကိုစမြးသပခြှငြး၊ Industry 4.0 နယပြယတြှငြ ကယွပြှနြ့သော ဝနဆြောငမြှုမွားနှငြ့ တိုငပြငဆြှေးနှေးခှငြးတို့ကို ဆောငရြှကပြေးနပေါသညြ။ သငြ တနဖြိုးထားရာလမြးကှောငြးတစလြွှောကြ အလားအလာသစမြွားကို စူးစမြးရှာဖှရနြေ ကွှနြုပတြို့ကူညီပေးပါမညြ။

ပိုမိုလေ့လာရနြ

Field level equipment
Components, modules, and systems for the optimal integration of the solutions of machine manufacturers into vertically and horizontally networked Industry 4.0 environments.

Bosch နဲ့အတူ ဒီနေ့ပဲ I4.0 ကို စတငလြိုကပြါ

Bosch နဲ့အတူ ဒီနေ့ပဲ I4.0 ကို စတငလြိုကပြါ

Bosch နဲ့အတူ ဒီနေ့ပဲ I4.0 ကို စတငလြိုကပြါ

PDF

Christian Hüttenhein

ကွှနြုပတြို့ထံဆကသြှယပြါ

Christian Hüttenhein
တယ်လီဖုန်း
အီးမေးလ်

နောကျထပျသတငျးမြား