အေရွ႔ေတာင္အာရွရွိ Bosch ၏အမ်ိဳးသမီးမ်ား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္မွအမ်ိဳးသမီးမ်ား

Bosch မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

Clock ၇မိနစ္

မတူကြဲၿပားမႈနွင္႔တန္းတူအခြင္႔အေရးရရွိမႈတို႔သည္Bosch မွ အေၿခခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားၿဖစ္သည္။ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈကို ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားၿဖင္႔သာမက မတူကြဲၿပားသည္႔စိတ္ကူးမ်ား ၊အၿမင္မ်ား နွင္႔ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို တန္ဖိုးထားေလးစားသည္႔အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္မွရရွိၿပီး ကမာၻ႔ဦးေနွာက္အင္အား၏၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈထား၍မရပါ။

ယခုအခ်ိန္ Bosch တြင္ မတူ ထူးၿခားသည္႔ အမ်ိဳးသမီး ၁၁၁,၀၀၀ ခန္႔အလုပ္လုပေနၾကသည္။ကြ်န္ုပ္တို႕အတြက္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသၿပစရာမလိုတဲ႔ အခ်က္တစ္ခုသည္ စီးပြားေရးကဏၰေပါင္းစံုတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။ အလိုေလ်ာက္ကားထုတ္လုပ္ေရးမွစၿပီး အနာဂတ္၏စြမ္းအင္အရင္းအၿမစ္မ်ားသုေတသနလုပ္ၿခင္းနွင္႔သက္ဆိုင္ရာ အၿခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားလဲပါသည္။ဒီလိုလုပ္ငန္းမ်ားပဲအၿမဲလုပ္ကိုင္ေနၿခင္းေတာ႕မဟုတ္ပါ ။

1970 ခုနွစ္တြင္ Mrs Ursula Blaich သည္ Bosch တြင္ Corporate ႒ာန၏အုပ္ခ်ဳပ္သူတစ္ေယာက္ၿဖစ္လာခဲ႔သည္။
1970 ခုနွစ္တြင္ Mrs Ursula Blaich သည္ Bosch တြင္ Corporate ႒ာန၏အုပ္ခ်ဳပ္သူတစ္ေယာက္ၿဖစ္လာခဲ႔သည္။

Bosch သည္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုေပၚတြင္ အခ်ိန္အၾကာၾကီးလွမ္းလာခဲ႔ၿပီး ေရွ႕ဆက္ၿပီးလမ္းေၾကာင္းအရွည္ကုိ ေလ်ွာက္ရဦးမည္ၿဖစ္သည္။၁၉၀၅ ခုနွစ္အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားထုကိုယ္စားၿပဳၿခင္း နွင္႔တန္းတူအခြင္႔အေရးစသည္တို႕မထြန္းကားခင္အခ်ိန္ကBosch တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီးသည္စာစီစာရိုက္စာေရးမတစ္ဦးအၿဖစ္အလုပ္လုပ္ခဲ႔သည္။ ၁၉၅၀ ခုနွစ္ Feuerbach တြင္ပတမဆံုး အၿဖစ္ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သင္၆ဦး စတင္အလုပ္လုပ္ခဲ႔သည္ ။ ထိုအထဲမွ တေယာက္သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ Bosch ၏ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီး ႒ာနမႈးၿဖစ္လာခဲ႔ေသာ Mrs Ursula Blaich ၿဖစ္သည္။ထိုကဲ႔သို႔ ထူးၿခားလွေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအားအလုပ္ခြင္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ားကို ေပးအပ္ထားသူသည္ ကြ်န္ုပ္တို႔ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးၿဖစ္ေသာ Mr Robert Bosch ကိုယ္တိုင္ပင္ၿဖစ္သည္။

ကြ်န္ုပ္တို႔ရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းကို ပိုၿပီးေလ႔လာနိုင္ပါပီ

အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ၄၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတဲ႔ Bosch မွာ မတူကြဲၿပားၿခားနားမႈကဘာလဲဆိုတာ ရွာေဖြလိုက္ပါ။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အဆိုပါ မတူကြဲၿပားမႈကို နားလည္အသိအမွတ္ၿပဳနိုင္ၿခင္းသည္ ကုမၸဏီေအာင္ၿမင္မႈ၏အဓိကေသာ႔ခ်က္တစ္ခုၿဖစ္သည္။ Mr Robert Bosch သည္ ေလးစားမႈကိုအေၿခခံကာ လက္တြဲလုပ္ကိုင္သူစီးပြားဖက္တိုင္းကို တန္ဖိုးထားၿပီး သူတို႔၏တူညီမႈကိုသာမကပဲ မတူကြဲၿပားၿခားနားမႈမ်ားကိုပါ တန္ဖိုးထားတတ္ေအာင္ Bosch ၏ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုအၿဖစ္ သတိၾကီးၾကီးၿဖင္႔ ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ႔သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ဦးေဆာင္လမ္းၿပၿခင္း

Bosch ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ ၁၆.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၿဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀တြင္၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးၿမွင္႔ေစလိုၿပီးေနာင္တြင္ ဒီထက္ပိုတိုးသြားေစဖို႔ ေမ်ွာ္မွန္းထားပါသည္။ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရတိုးပြားလာခ်ိန္တြင္ ဒီထက္ပိုတိုးေအာင္လုပ္နိုင္ေၾကာင္းသိနားလည္လာသည္။အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအားေဖးမနိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္ေသာ အေစာပိုင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ Women@Bosch ၿဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ ခုနွစ္ကစတင္မိတ္ဆက္ခဲ႔ေသာ Women@Bosch လႈပ္ရွားမႈက လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ား၊အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊စံုညီေဆြးေႏြးပြဲမ်ားနွင္႔ ပညာရပ္ဆိုင္ရာအၾကံၿပဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားၿဖင္႔ Boschတြင္ လက္ရွိတာ၀န္ယူေနေသာအမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားလုပ္ပိုင္ခြင္႔ရရွိေစရန္အေထာက္အကူၿပဳခဲ႔သည္။အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္နွင္႔ အသက္ေမြးပညာရပ္ဆိုင္ရာရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္တြန္းအားေပးကူညီနိုင္မည္႔ စကား၀ိုင္းတစ္ခုအၿဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ႔ပါသည္။

အလုပ္နွင္႔ဘ၀ညီမ်ွစြာလုပ္ကိုင္နိုင္တဲ႔စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုၿဖစ္ေစတဲ႔ ညိႏႈိင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ၿခင္းပံုစံ

Bosch မွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ အမ်ိဳးသား နွင္႔ အမ်ိဳးသမီးပင္ၿဖစ္ေစ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ား အၿပည္႔အ၀ဖန္တီးနိုင္ရန္ နွင္႔ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တတ္ကြ်မ္းမႈမ်ား ရရွိရန္ အခြင္႔အေရးတူညီစြာရွိပါသည္။ထို႔အတြက္အဖြဲ႔အစည္းအေနၿဖင္႔ ကုမၸဏီ၏လိုအပ္ခ်က္နွင္႔ ၀န္ထမ္းမ်ား၏လုပ္ေဆာင္နုိင္စြမ္းညီမွ်ေစဖို႔ အထူး အေရးၾကီးလွသည္။ အထူးသၿဖင္႔ မိသားစုတာ၀န္နွင္႔ ညီမွ်ေစဖို႔ၿဖစ္သည္။မိမိကေလးကို ေစာင္႔ေရွာက္ရသည္႔အရည္အခ်င္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပ်မ္းမွ်အားၿဖင္႔၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သည္ယာယီအေနၿဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိကေလးအတြက္ အလုပ္မွထြက္ခြာသြားၾကသည္။ ထို႔အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေနရာနွင္႔လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းေအာင္ၿမင္တိုးတက္ေရးအတြက္ ေ၀းကြာသြားၾကသည္။Boschအေနၿဖင္႔ လုပ္ငန္းခြင္တြင္းေအာင္ၿမင္တိုးတက္ေရးသာမက ကိုယ္ပိုင္ဘ၀တည္ေဆာက္နိုင္ရန္စတဲ႔ အေရးၾကီးတဲ႔ စိန္ေခၚမႈနွစ္ခုလံုးအတြက္ တခုနွင္႕တခုမထိခိုက္ေစပဲဖန္တီးနိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။

ပန္းၿခံတြင္း မိသားစုမ်ားအတူတကြကစားရင္း အခ်ိန္ ကို အသံုးခ်ၾကသည္။
ပန္းၿခံတြင္း မိသားစုမ်ားအတူတကြကစားရင္း အခ်ိန္ ကို အသံုးခ်ၾကသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္ငန္းခြင္သို႔၀င္ေရာက္နိုင္ရန္နွင္႔ မိခင္တာ၀န္ကိုပါ မ်ွေ၀ထမ္းေဆာင္နိုင္ရန္ Bosch မွ အက်ိဳးခံစားခြင္႔မ်ားစြာေပးထားၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ မိခင္မ်ားကို အဆင္ေၿပစြာလုပ္ကိုင္ေစပါသည္။

ညိႏိႈင္းအလုပ္လုပ္နိုင္ၿခင္းအစီအစဥ္တစ္ခုအၿဖစ္ အိမ္မွအလုပ္လုပ္နိုင္ၿခင္း ၊ ဘယ္ေနရာ ဘယ္လိုအေၿခအေန ဘယ္ အခ်ိန္ၿဖစ္ၿဖစ္လုပ္ကိုင္နိုင္ေစၿခင္းၿဖင္႔ မိဘတာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိုပါ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ကုမၸဏီမွ ပ႔ံပိုးေပးထားသည္႔ နည္းပညာပိုင္းနွင္႔ကိရိယာမ်ားၿဖင္႔ အဖြဲ႔အစည္း၏ လက္တြဲေဖာ္၀န္ထမ္းမ်ားကို အဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႔စြာလုပ္ကိုင္နိုင္ေစပါသည္။ညိႏႈိင္းအလုပ္လုပ္နိုင္ၿခင္း၏ရလဒ္အေနၿဖင္႔ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ နွင္႔ထုတ္လုပ္မႈတို႔ သိသိသာသာၿမင္႔တက္လာသည္ကို ကြ်န္ုပ္တို႔ေတြ႔ၿမင္ရပါသည္။ယေန႔အခါ Bosch ၏လက္တြဲေဖာ္၀န္ထမ္းမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္း၏ အလုပ္အကိုင္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအၿပင္လူေနမႈဘ၀ပံုစံနွင္႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ားကိုပါ ၿပည္႔၀ေစဖို႔ ပံ႔ပိုးေပးနိုင္သည္႔ ညိႏိႈင္းအလုပ္လုပ္နိုင္ၿခင္းနွင္႔အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္အကိုင္ အခြင္႔အလမ္းမ်ားေပးၿခင္းစသည္႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈပံုစံမ်ိဳးစံုကိုဖန္တီးေပးထားပါသည္။

အေတြ႔အၾကံဳဖလွယ္ေသာစကား၀ိုင္းမ်ားစီစဥ္ၿခင္း

အနာဂတ္၏လုပ္ငန္းခြင္သည္အၿမဲတိုးတက္ေၿပာင္းလဲေနပါသည္။Bosch သည္ အခ်ိန္နွင္႔အမွ်ဆန္းသစ္တီထြင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုဖန္တီးနိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ထိုအခ်က္ကိုၿပည္႔စံုေစဖို႔ ၀န္ထမ္းမ်ားနွင္႔ ဆက္ဆံေရးကိုအေလးထားေဆာင္ရြက္ၿပီးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုၿဖည္႔ဆည္းေပးၿခင္းနွင္႔ စိတ္အားတက္ၾကြေစရန္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ၀နထမ္းမ်ားနွင္႔ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿခင္းက ကုမၸဏီ၏လက္တြဲေဖာ္၀န္ထမ္းမ်ားကို အေလးထားၿခင္းကို ၿပသနိုင္ၿခင္းနွင္႔အတူ လိုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလဲ ပြင္႔လင္းၿမင္သာစြာ ရရွိနိုင္ပါသည္။လက္တြဲေဖာ္၀န္ထမ္းမ်ား၏အေတြးအေခၚသစ္မ်ားကေၿပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္အေထာက္အပံ႔ၿဖစ္နိုင္သလို လိုအပ္ေသာပံ႔ပိုးမႈမ်ားကိုလည္းကုမၸဏီမွၿဖည္႔ဆည္းေပးနိုင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ုပ္တို႕ဘက္မွ ရည္မွန္းခ်က္နွင္႔ကိုက္ညီေသာ အလုပ္အကိုင္ေနရာေကာင္းမ်ားကိုဖန္တီးေပးၿခင္းၿဖင္႔ လက္တြဲေဖာ္၀န္ထမ္းမ်ား၏လူေနမႈဘ၀မ်ားတိုးတက္ၿမင္႔မားေစဖို႔ကူညီပံ႔ပိုးေပးပါသည္။

ဤအရာကို မွ်ေဝရမည့္ေနရာ :

Liên hệ với Bosch

Liên hệ với Bosch

Wutt Yi Aung
ကော်ပိုရိတ်ဆက်သွယ်ရေးများ
တယ္လီဖုန္း
အီးေမးလ္

Send us a message