ဦးေဆာင္ေနေသာ IoT ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ Bosch သည္ သင္၏ အဆင့္ျမင့္မားေသာ အိမ္အတြက္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ေပးစြမ္းပါသည္။
ကမာၻတ၀န္းရွိ Bosch

Bosch ေၾကာင္းတေစ႔တေစာင္း ေလ႔လာၿခင္း

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္သည့္အရာ

Bosch လုပ္ငန္းစုသည္ ကမၻာလံုးဆိုုင္ရာ နည္းပညာႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ထိပ္တန္း အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻအႏွံ႔အျပားရွိ Bosch လုပ္ငန္းစုတြင္ ၀န္ထမ္းအေရအတြက္သည္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ၄၁၀,၀၀၀ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာ ၃၁အထိ) ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ကနဦး ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ကုမၼဏီ၏ေရာင္းအားပမာဏသည္ ယူရို ၇၈.၅ ဘီလီယမ္ ထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ကုမၼဏီက လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းခဲြ(၄) ခုရွိပါသည္။ Mobility Solutions (ေရြ႕လ်ားလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာေျဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ား), Industrial Technology (စက္မႈနည္းပညာ), Consumer Goods (လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား) ႏွင့္ Energy and Building Technology (စြမ္းအင္ႏွင့္တည္ေဆာက္ျခင္းနည္းပညာ) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးၿပဳနည္းပညာ ဦးေဆာင္သူၿဖစ္ေသာBosch လုပ္ငန္းစုအေနၿဖင္႔ ေခတ္မီေနအိမ္၊ၿမိဳ႔ေတာ္မ်ားၿဖစ္လာ ေစေရးအတြက္ေရြ႕လ်ားမႈဆိုင္ရာေပါင္းစပ္ဆက္သြယ္အသံုးခ်နည္းပညာ ၊ စက္မႈုလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဆက္သြယ္ အသံုးခ်ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကိုတီထြင္ထုတ္လုပ္ေနပါသည္။အထူးသၿဖင္႔ အာရံုခံစနစ္၊ IoT cloud စေသာ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာသံုးေၿဖရွင္းနည္းလမ္း၀န္ေဆာင္မႈၿဖင္႔သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လြယ္ကူလ်ွင္ၿမန္စြာေပါင္းကူးအသံုးခ်နိုင္ေစေရးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ Boschလုပ္ငန္းစုၾကီး ၏အဓိကမဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္မွာ နည္းပညာအသံုးၿပဳဆက္သြယ္ေၿဖရွင္းနည္းလမ္း မ်ား ၊ အားၾကိဳးမာန္တက္တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားေသာေခတ္မီကုန္ပစၥည္းမ်ားနွင္႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားၿဖင္႔ကမာၻတ၀န္းရွိလူေနမႈဘ၀မ်ားပိုမိုအဆင္ေၿပစြာေနထိုင္နိုင္ေရးၿဖစ္ပါသည္။အတိုခ်ဳပ္အေနၿဖင္႔ဆိုရလ်ွင္ “ဘ၀တစ္သက္တာ စက္မႈနည္းပညာ ”

Bosch အား တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ေလ့လာျခင္း

ေရာင္းအားဝင္ေငြမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ တည္ေနရာမ်ား — အဓိက ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ေလ့လာျခင္း

ေရာင္းအားဝင္ေငြမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ တည္ေနရာမ်ား — Bosch Group ၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ေလ့လာျခင္း။

ထုတ္ေဝျခင္းမ်ား

သင္သည္ Bosch ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚအခ်က္အလက္မ်ားကို PDF ဖိုင္မ်ားအျဖစ္ ဒီေနရာတြင္ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ႏိုင္သည္။

ယေန႔ Bosch 2019 ကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ရန္

ယေန႔ Bosch

Bosch ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္သိရန္လိုအပ္ေသာ အရာအားလံုးကို ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

2018 ခုႏွစ္ Bosch တစ္ႏွစ္စာ အစီရင္ခံစာကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ရန္

2018 တစ္ႏွစ္စာ အစီရင္ခံစာ

2018 အတြက္ ကုမၸဏီအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္စာ အစီရင္ခံစာ

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းက႑မ်ား

Bosch ၏ ျပသထားေသာ ကား

ရြ႕လ်ားသြားလာမႈဆိုင္ရာ

ရြ႕လ်ားသြားလာမႈဆိုင္ရာ

၎၏အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္နယ္ပယ္မ်ားမွာ စက္တြင္းေလာင္စာသံုးအင္ဂ်င္မ်ားအတြက္ ေလာင္စာဆီျဖည့္သြင္းမႈ နည္းပညာႏွင့္ အင္ဂ်င္အတြင္း ေလာင္စာဆီကုိ ေလာင္ကြ်မ္းေစၿပီး စြမ္းအားထုတ္ေပးသည့္ အရံပစၥည္းမ်ား၊ စြမ္းအားထုတ္ေပးသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစနစ္သုိ႔ ေျပာင္းရန္ မတူကြဲျပားသည့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္သည့္ စနစ္မ်ား၊ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းသူအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ စနစ္မ်ား၊ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးသည့္ နည္းပညာ၊ ယာဥ္တစ္ခုမွ အျခားယာဥ္သုိ႔ႏွင့္ ယာဥ္မွ အျခား အေျခခံအေဆာက္အဦသုိ႔ ဆက္သြယ္ေပးသည့္စနစ္၊ ျပဳျပင္ေပးသည့္ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ယူဆခ်က္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ ဝယ္ယူၿပီးေနာက္ လုိအပ္သည့္ နည္းပညာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါက႑သည္ ေရြ႕လ်ားမႈစြမ္းရည္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္သံုးခုျဖစ္ေသာ — လူအစားထိုးစက္အသံုးျပဳျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းတို႔တြင္ အုပ္စု၏ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားၿပီး ၎၏ေဖာက္သည္မ်ားအား ကားမ်ားႏွင့္ အျခားပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ စက္ဘီး၊ ရထားႏွင့္ ဘတ္စ္ကားမ်ားၾကား အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္ဆက္သြယ္မႈကို ခြင့္ျပဳေပးေသာ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ေရြ႕လ်ားမႈစြမ္းရည္ဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ေပးစြမ္းသည္။ Bosch သည္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သံုး အင္ဂ်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ESP® လမ္းမေခ်ာ္ရef ထိန္းေပးသည့္ စနစ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆက္သြယ္ပို႔ေဆာင္ေရး ရထားတြင္သံုးေသာ ဒီဇယ္နည္းပညာကဲ့သို႔ေသာ ေရြ႕လ်ားမႈဆိုင္ရာ အေရးႀကီးေသာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားကိုလည္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ဆင္ဆာနည္းပညာပုိင္းတြင္လည္း ၎သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုး အပလီေကးရွင္းမ်ားအတြက္ လက္ရွိ ကမၻာ့အေသးဆံုး စတီရီယုိဗီဒီယုိ ကင္မရာကုိလည္း ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။

Bosch ၏ ျပသထားေသာ ကား
စခရင္တစ္ခုေပၚတြင္ စက္မႈဆိုင္ရာ 4.0 လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

ေၿဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ား

ေၿဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ား

အဆိုပါက႑တြင္ ေမာင္းႏွင္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းပညာကို အထူးျပဳေသာ ေမာင္းႏွင္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ နည္းပညာဌာနတစ္ခု ပါဝင္ၿပီး ဤနယ္ပယ္တြင္ ကမၻာတြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ ပစၥည္းေပးသြင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ စက္ရံုတြင္း လူအစားထိုးစက္ကိရိယာအသံုးျပဳျခင္း၊ စနစ္မ်ားတည္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စက္မႈဆိုင္ရာ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ မိုဘိုင္းစက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ဆိုင္ရာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ထားေသာ ေမာင္းႏွင္မႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လံႈ႔ေဆာ္မႈ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ေပးစြမ္းသည္။ ထို႔အျပင္ ေမာင္းႏွင္၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ နည္းပညာသည္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးစြမ္းၿပီး အဓိကႏိုင္ငံတကာ ပေရာဂ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ကာ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ (စက္မႈလုပ္ငန္း 4.0) ကို ဦးတည္ထားေသာ အရွိန္အဟုန္ျမင့္တက္လာသည့္ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုပ္ပိုးမႈနည္းပညာဌာနသည္ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈ၊ စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ မုန္႔ပဲသေရစာမ်ားထုတ္လုပ္ေသာ စက္ရံုမ်ားအျပင္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္းက႑မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ထုပ္ပိုးမႈဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ေပးစြမ္းေသာ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ ေရွ႕ေဆာင္ပံ့ပိုးသူမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။

စခရင္တစ္ခုေပၚတြင္ စက္မႈဆိုင္ရာ 4.0 လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
Bosch မွထုတ္လုပ္ေသာ လြန္ပူ

လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား

လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား

၎တြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သံုး တန္ဆာပလာမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သံုး တန္ဆာပလာမ်ား၏ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အျပင္ တိုင္းတာမႈႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမလုပ္ငန္းသံုး တန္ဆာပလာမ်ားအား ထုတ္လုပ္ေသာ ကမၻာ႔ေရွ႕ေဆာင္ထုတ္လုပ္မႈကုမၸဏီမ်ားမွ တစ္ခုအပါအဝင္ေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သံုး တန္ဆာပလာမ်ား ထုတ္လုပ္ေရးဌာနတစ္ခု ပါဝင္သည္။ တီထြင္ဆန္းသစ္ရာတြင္ အဓိကအာရံုစိုက္မႈမ်ားမွာ စြမ္းအားျပည့္ဝေသာ ႀကိဳးမဲ့ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဝဘ္မွထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား လုပ္ငန္းက႑တြင္ BSH Hausegerate GmbH လည္းပါဝင္သည္။ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားကုိ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေရွ႕ေဆာင္ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ ၎သည္ ဝဘ္မွထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ေခတ္မီၿပီး စြမ္းအင္ျပည့္ဝေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား၊ ဥပမာ-မီးဖိုမ်ား၊ ေပါင္းအိုးမ်ား၊ ပန္းကန္ေဆးစက္မ်ား၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ား၊ ေရခဲေသတၱာမ်ား၊ အေအးခန္းမ်ားႏွင့္ ဖုန္စုပ္စက္ႏွင့္ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္ကဲ့သို႔ အေသးစား စက္ကိရိယာမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။

Bosch မွထုတ္လုပ္ေသာ လြန္ပူ
Bosch Smart Home ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

စြမ္းအင္နွင္႔တည္ေဆာက္ၿခင္း နည္းပညာ

စြမ္းအင္နွင္႔တည္ေဆာက္ၿခင္း နည္းပညာ

၎၏ လုံျခံဳေရးစနစ္မ်ားဌာနက ဗီဒီယိုမွတစ္ဆင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ က်ဴးေက်ာ္သူႏွင့္ မီးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ သတိေပးခ်က္မ်ား၊ အသံႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္သည့္ စနစ္မ်ားအတြက္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ အျခားအရာမ်ားအၾကား အေဝးမွ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ၎က ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ လုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ားတြင္ စီးပြားျဖစ္ေဖာက္သည္မ်ားအား စမတ္စြမ္းအင္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ေရး နည္းပညာနည္းတူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုပါ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ Bosch တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေျဖရွင္းနည္းမ်ား ဌာနခြဲအသစ္တြင္ ျပင္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ လုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ားအတြင္း ယခင္ကတည္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းကို က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ တာဝန္ရွိပါသည္။ Bosch တြင္ မွ်ေဝထားသည့္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အဂၤါရပ္မ်ားကိုလည္း ၎က ပ့ံပိုးပါမည္။ Bosch အပူထုတ္လုပ္သည့္နည္းပညာဆိုင္ရာ ဌာနခြဲက စြမ္းအင္ထိေရာက္ၿပီး ပို၍ ဝဘ္-အေထာက္အကူျပဳလာသည့္ အပူေပးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရပူ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ကုမၸဏီခြဲအသစ္ Robert Bosch Smart Home GmbH က ေခတ္မီအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

Bosch Smart Home ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ပိုင္ဆိုင္မႈ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း

1964 မွစ၍ Bosch ၏ ရွယ္ယာအမ်ားစုပိုင္ဆိုင္သည့္ အစုရွင္သည္ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Robert Bosch Stiftung GmbH ျဖစ္လာခ့ဲပါသည္။ Stiftung သည္ ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူ၏ ပရဟိတႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္ေသာပုံစံျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ လူမႈအသိုက္အဝန္းမွ ရင္ဆိုင္ရသည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အျခားသူမ်ားမွ အဆိုျပဳသည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပဏာမေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးျခင္းျဖင့္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုဟု မိမိကုိယ္မိမိ မွတ္ယူထားပါသည္။

Robert Bosch GmbH ၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ မဲေပးခြင့္မ်ား
Bosch ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ

Bosch ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ

သင္တို႔၏စံုစမ္းမႈကိုေၿဖဆိုနိုင္ရန္ အသင္႕ပါပဲ ။

ကြ်န္ုပ္တို႕ထံ မက္ေဆ႔ခ်္ေပးပို႕ရန္