ဘ၀တစ္သက္တာစက္မႈနည္းပညာ

ၿမန္မာနိုင္ငံရွိေဘာ႔ရွ္

လက္ရွိျမန္မာနုိင္ငံရွိ BOSCH ကုမၼဏီကုိ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ႏုိ၀င္ဘာ (၇) ရက္ မွစ၍ အေရွ.ေတာင္အာရွ ကုမၼဏီလီမိတက္မွRobert Boschက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံစီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ Thermotechnology(အပူစြမ္းအင္သံုးနည္းပညာ) ,Security Systems (လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာနည္းစနစ္) , Power Tools (စြမ္းအင္သံုးကိရိယာမ်ား) ,Automotive Aftermarket (ေမာ္ေတာ္ကားဆ္ုင္ရာေရာင္းခ် ၿပီးဆင္႔ပြားေစ်းကြက္ ႏွင္႕ Drive and Control Technology (ယာဥ္ ၊ ယႏၱရားၾကီးမ်ားဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းနွင္သံုးနည္းပညာမ်ားပါ၀င္ပါသည္။Robert Bosch(SEA) Pte Ltd., သည္ စကာၤပူႏိုင္ငံတြင္ တည္ရွိခဲ့ျပီး Bosch လုပ္ငန္းစု၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳလုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ ေဒသခံ ကုမၼဏီ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ASEAN နိုင္ငံ( 10 )ႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားမွ Robert Bosch (SEA)Pte Ltd.,သို႔ အစီရင္ခံစာမ်ား ေပးပို႔ရသည္။

စိတ္အားထက္သန္မႈကုိ ျဖစ္တည္ေစသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

သင့္ကား၊ အိမ္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္တြင္ — Bosch နည္းပညာသည္ ဘဝ၏ နယ္ပယ္မ်ားစြာကုိ ပံုေဖာ္ေပးသည္။

Bosch ၏ ေရြ႕လ်ားႏုိင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေျဖ႐ွင္းနည္းမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ကား

ေရြ႕လ်ားမႈစြမ္းရည္

ေရြ႕လ်ားမႈစြမ္းရည္ဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား

နည္းပညာပုိင္းတြင္ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ကြ်မ္းက်င္မႈျဖင့္ Bosch သည္ ဟာ့ဒ္ဝဲ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈပုိင္းတြင္ အဆင့္ျမင့္ေသာ ေရြ႕လ်ားႏုိင္မႈစြမ္းရည္ဆုိင္ရာ ေျဖ႐ွင္းနည္းမ်ားကုိ တီထြင္ထားပါသည္။

Bosch ၏ ေရြ႕လ်ားႏုိင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေျဖ႐ွင္းနည္းမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ကား
စံုတြဲတစ္တြဲသည္ ၎တုိ႔၏ အိမ္ရွိ Bosch Smart Hime နည္းပညာသံုး အိပ္ယာထက္တြင္ သက္ေသာင့္သက္သာ လဲေလ်ာင္းေနသည္။

အိမ္တြင္

အိမ္တြင္

Bosch သည္ သင့္ဘဝကုိ ေန႔စဥ္ ပုိမုိလြယ္ကူေစရန္ သင့္အိမ္အတြက္ တစ္ခုခ်င္း ေျဖ႐ွင္းနည္းမ်ားကုိ ကမ္းလွမ္းေပးသည္။

စံုတြဲတစ္တြဲသည္ ၎တုိ႔၏ အိမ္ရွိ Bosch Smart Hime နည္းပညာသံုး အိပ္ယာထက္တြင္ သက္ေသာင့္သက္သာ လဲေလ်ာင္းေနသည္။
ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္သည္ တက္ဘလက္ႏွင့္ Bosch လုပ္ငန္း၏ 4.0 တူးလ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳၿပီး စက္ရံုထဲ႐ွိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲေနသည္။

လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား

လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား

Bosch သည္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ကမ္းလွမ္းေပးသည္။

ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္သည္ တက္ဘလက္ႏွင့္ Bosch လုပ္ငန္း၏ 4.0 တူးလ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳၿပီး စက္ရံုထဲ႐ွိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲေနသည္။
Robert Bosch ၏ ပံုတူပန္းခ်ီ

ကြ်န္ုပ္တို႕၏သမိုင္းေၾကာင္း

1886 ခုနွစ္တြင္ ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူ Robert Bosch သည္ “မွန္ကန္တိက်ေသာ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာအလုပ္ရုံ” ကို စတုဂတ္ၿမိဳ႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔သည္။ ယေန႕ေခတ္ တကမာၻလံုးတြင္ လည္ပတ္ေနသည္႔ ကုမၸဏီကို ေမြးဖြားမႈအစပင္ၿဖစ္သည္ ။ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္ကတည္းက တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈ နွင္႔ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ယူမႈတို႔ၿဖင္႔ ပံုေဖာ္ထုဆစ္ခဲ႔ပါသည္။

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ ဘလုိင္းခတ္႐ွိ Bosch ၏ တည္ေနရာအနီးမွ စမ္းေခ်ာင္း။

ကြ်န္ုပ္တို႔၏တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မႈ

ကြ်န္ုပ္တို႔အတြက္ေရရွည္တည္တံ႔မႈဆိုသည္မွာ ကုမၸဏီ၏ေရရွည္ေအာင္ၿမင္မႈကို ထိန္းသိမ္းၿခင္းနွင္႔အတူ ယခုလက္ရွိနွင္႔ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား မွီခိုေနရသည္႔ သဘာ၀ရင္းၿမစ္မ်ားေရရွည္တည္တံ႔ေစရန္ ကာကြယ္ေပးၿခင္းၿဖစ္သည္ ။ ထို႔အၿပင္ -ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ ကုမၸဏီတြင္းသာမက ၿပင္ပအတြက္ပါ - စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနၿဖင္႔ လူမႈေရးရာတာ၀န္ယူမႈကို အထူးသၿဖင္႔ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ပါသည္ ။

Dr. Volkmar Denner

ေလးစားလိုက္နာမႈ

ေလးစားလုိက္နာမႈသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ကုမၸဏီ၏ စံႏႈန္းမ်ားတြင္ ခြဲထုတ္၍မရေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးတြင္ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီအျပင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားကိုပါ ကာကြယ္သြားရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။

Bosch ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ

Bosch ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ

သင္တို႔၏စံုစမ္းမႈကိုေၿဖဆိုနိုင္ရန္ အသင္႕ပါပဲ ။

ကြ်န္ုပ္တို႕ထံ မက္ေဆ႔ခ်္ေပးပို႕ရန္