သူ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားၾကားတြင္ ရပ္တည္ေနေသာ Robert Bosch။
ကြ်န္ုပ္တို႔၏သမိုင္းေၾကာင္း

ေအာင္ၿမင္မႈ၏ေနာက္ကြယ္

1886 ခုနွစ္တြင္ Robert Bosch သည္ “မွန္ကန္တိက်ေသာ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာအလုပ္ရုံ” ကို စတုဂတ္ၿမိဳ႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔သည္။ ယေန႕ေခတ္ တကမာၻလံုးတြင္ လည္ပတ္ေနသည္႔ BOSCH ကုမၸဏီကို ေမြးဖြားမႈအစပင္ၿဖစ္သည္ ။ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္ကတည္းက တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈ နွင္႔ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ယူမႈတို႔ၿဖင္႔ ပံုေဖာ္ထုဆစ္ခဲ႔ပါသည္။

Robert Bosch

မည္သူနွင္႕မဆိုဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တဦးနွင္႔တဦးလူ႕က်င္႕၀တ္ကိုေလးစားၿပီး လူသားၿခင္းစာနာမႈကိုမေမ႕ေလ်ာ႕သင္႔ပါ ။

Robert Bosch, 1920
Bosch ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ

Bosch ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ

သင္တို႔၏စံုစမ္းမႈကိုေၿဖဆိုနိုင္ရန္ အသင္႕ပါပဲ ။

ကြ်န္ုပ္တို႕ထံ မက္ေဆ႔ခ်္ေပးပို႕ရန္