ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲမႈ၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလးစားလိုက္နာမႈ

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ တာဝန္ဝတၱရား

Bosch Group အတြက္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲမႈဆိုသည္မွာ ကုမၸဏီ၏ ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈကို လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျပင္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေနာက္လာမည့္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ အသစ္ျပန္လည္ျဖစ္တည္ႏုိင္ေသာ စြမ္းအင္ကို ပို၍ ခံႏိုင္စြမ္းရွိေစရန္ႏွင့္ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ကို ပိုေဘးကင္း၊ ပိုသန္႔ရွင္း၍ ပိုတြက္ေျခကိုက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား လူသားအားလံုးအတြက္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ေပးရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရည္ရြယ္ပါသည္။

လူမႈအသိုက္အ၀န္းမွရင္ဆိုင္ေနရသည္႔စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးကဏၰမွအဓိကအားၿဖည္႔ ကူညီေပးနိုင္သည္ဟု ကြ်န္ုပ္က အခိုင္အမာယံုၾကည္ ပါသည္။

Dr .Volkmar Denner စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ ဥကၠ႒

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား — ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အေျချပဳသည့္အရာ

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက ကြ်ႏု္ပ္တို႔လုပ္ငန္းအား ေဆာင္ရြက္သည့္ ပုံစံအေပၚ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္ : ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ရာတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က်င့္သုံးသည့္ ပညာရွင္ဆန္ေသာ က်င့္ဝတ္မ်ား။

အနာဂတ္ႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္ကို အထူးအသားေပးမႈ

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အက်ိဳးရလဒ္ကို အေလးေပးပါသည္။ ယင္းက ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အနာဂတ္ကို လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေစပါသည္။ ကုမၸဏီႏွင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခခံတစ္ခုကိုလည္း ၎က ဖန္တီးေပးပါသည္။

တာဝန္ဝတၱရားႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲမႈ

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနွင္႔ ပတ္၀န္းက်င္၏အက်ိဳးအတြက္ ကြ်န္ုပ္တို႔လုပ္ေဆာင္သမ်ွ အရာရာကို ခ်င္႔ခ်ိန္ၿပီး တာ၀န္ယူမႈအၿပည္႔နွင္႔လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ပဏာမေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ပဏာမေျခလွမ္းအတုိင္း ျပဳမူေဆာင္ရြက္၍ စြန္႔ဦးတီထြင္သူအျဖစ္ တာဝန္ယူထားၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္တကြ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ

အေရးႀကီးေသာ ကုမၸဏီကိစၥမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားပါသည္။ ဤသည္က ယုံၾကည္မႈႏွင့္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံး အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါသည္။

တရားမွ်တမႈ

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ မိတ္ေဆြမ်ား၊ စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ တရားမွ်တစြာ ဆက္ႏႊယ္ဆက္ဆံၿပီး ဤတရားမွ်တမႈကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အုတ္ျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္သုံးသပ္ပါသည္။

အားထားရမႈ၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မႈ၊ တရားဝင္မႈ

လုပ္ငန္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္လည္း စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုေလးစားလိုက္နာၿပီး စည္းကမ္းေဘာင္အတြင္း ကြ်န္ုပ္တို႕ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္သမ်ွကိုသာ ကတိေပးေဆာင္ရြက္ပါသည္။

မတူကြဲျပားမႈ

မတူကြဲျပားမႈမွ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသည့္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔က အေလးထားၿပီး ၎သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည္ဟု ရႈျမင္ထားသည့္အတြက္ မတူကြဲျပားမႈကုိ အားေပးပါသည္။

Robert Bosch ကုိ ေရးဆြဲထားသည့္ပုံ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခုေရရွည္တည္တံ႔ ရန္ ရိုးသားေၿဖာင္႔မွန္ၿပီးတရားမွ်တသည္႔ ေဆာင္ရြက္ၾကိဳးပမ္းမႈကသာ အထိေရာက္ဆံုးၿဖစ္ပါတယ္ ။

Robert Bosch, 1921
တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယကဲရွိတြင္ အေျခစိုက္ရပ္တည္ေနသည့္ Bosch ၏ "We Are Bosch" ဟူသည့္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသား။

We Are Bosch

Bosch ၏ရည္မွန္းခ်က္တြင္

ကြ်န္ုပ္တို႔၏ဦးတည္လႈပ္ရွားမႈ ၊

ကြ်န္ုပ္တို႔အားလံုးတြင္ရွိေနသည္႔အရာ ႏွင္႔

ကြ်န္ုပ္တို႔ရပ္တည္ေနသည္အရာကို

ရွင္းလင္းစြာသိေစသည္။ မည္သူနွင္႔မွမတူပဲ

တည္တံ႔မွန္ကန္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို

သမိုင္းတြင္က်န္ရစ္ေစလိုပါသည္။

ေလးစားလိုက္နာမႈ

Bosch ၌ ဥပေဒကုိ ေလးစားလိုက္နာျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္အဓိကက်ေသာက႑တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

Volkmar Denner

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ကမၻာလုံးအတြက္ အက်ဳံးဝင္ေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီနည္းတူ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားကိုပါ ကာကြယ္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

"We Are Bosch" ဟူေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း "ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ အရာကိုသာ ကတိေပး၍ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ပူးေပါင္းမႈအျဖစ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လက္ခံၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းကိစၥမွန္သမွ်၌ ဥပေဒကို အေလးထားၿပီး လိုက္နာပါသည္။" ဤမူဝါဒ၏ အေရးပါမႈကို ထင္ရွားေစရန္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာ လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းတြင္ တရားဝင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ရပ္တည္မႈကို အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းသည္ လုပ္ငန္းကုိ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္ကုိ လမ္းညႊန္ေပးသည့္ အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

Bosch စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာဘုတ္အဖြဲ႔သို႕ တိုက္ရိုက္အစီရင္ခံတင္ၿပရေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ အရာရွိမွ ခ်မွတ္ထားသည္႔ တကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စနစ္တစ္ခုရွိပါသည္။ ႒ာနခြဲမ်ားႏွင္႔ ေဒသအားလံုးတြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ ေစာင္႕ၾကည္႔တာ၀န္ယူသူမ်ားလည္းရွိေနပါသည္။ ကြ်န္ုပ္တို႔၏စံသတ္မွတ္မႈမ်ား အေၿခခံသည္႔စနစ္ကို ပံံ႔ပိုးေပးရန္ အေၿခခံသေဘာတရားတြင္ တားဆီးကာကြယ္ေရးနွင္႔ စစ္ေဆးၿခင္း ၊ အေရးၾကီးေသာေဒသမ်ားတြင္အလွည္႔က်ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား အၿပင္ ပံုမွန္စစ္ေဆးၿခင္းမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။မၿဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ား လည္းရွိပါသည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးမ်ား ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင္႔ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိမ်ားအၾကား စည္းကမ္းဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္နွင္႔ အေတြ႔အၾကံဳတို႕ကို ေဆြးေႏြးေစသည္႔ “ စည္းကမ္းဆိုင္ရာ စကား၀ိုင္း”တစ္ခုကိုလည္း စီစဥ္ေပးထားပါသည္။

ေလးစားလိုက္နာေရး စနစ္တြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မူမမွန္မႈမ်ားကို အခ်ိန္မေရြး အစီရင္ခံတင္ျပရန္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အစီရင္ခံတင္ျပေရး အေရးေပၚဖုန္းလုိင္းတစ္ခုလည္း ပါဝင္ပါသည္။ တာဝန္သိၿပီး တရားဥပေဒအား ေလးစားလိုက္နာသည့္ အမူအက်င့္က ကုမၸဏီအတြင္း၌ပင္ ရပ္တန္႔မသြားပါ။ ယင္းကို စိတ္ထဲတြင္ထား၍ Bosch ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းတစ္ခုကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သတ္မွတ္ထားရွိပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပစၥည္းေပးသြင္းသူ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဤမူဝါဒမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔က ပံုမွန္စစ္ေဆးေလ့ရွိပါသည္။ ထိုမွ် အျမန္ေရြ႕လ်ားတိုးတက္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္အသစ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားအလုိက္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လုိက္ဖက္ညီေအာင္ လ်င္ျမန္စြာ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေလးစားလိုက္နာေရး စနစ္ကို အဆက္မျပတ္ ေလ့လာသုံးသပ္ပါသည္။

ေဒါင္းလုဒ္မ်ား

လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္စည္းကမ္း

လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္စည္းကမ္း

ပစၥည္းေပးသြင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း

ပစၥည္းေပးသြင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း

ေမးျမန္းေလ့ရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား

ေလးစားလိုက္နာမႈဆုိသည္ကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ မည္သို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ပါသလဲ?

ေလးစားလိုက္နာမႈဆိုင္သည္မွာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ Bosch Group ႏွင့္ ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အားလုံးသည္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္အားလုံး၊ လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္ႏွင့္ အျခားအက်ဳံးဝင္ေသာ လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ မည္သည့္ပုံစံႏွင့္မဆို ဤေခါင္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္အားလုံး ("ေလးစားလိုက္နာေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ") ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

ခ်ိဳးေဖာက္ပါက လူတုိင္းအေပၚ — တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ — သက္ေရာက္မႈ ႐ွိေသာေၾကာင့္ ေလးစားလုိက္နာမႈဟူေသာ အေၾကာင္းအရာသည္ ဝန္ထမ္းအားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္သည္၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက အမႈ၏ ျပင္းထန္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားစြဲဆုိမႈ ခံရႏုိင္သည္အထိ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ေလးစားလုိက္နာမႈဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ကုမၸဏီကုိ ေငြေရးေၾကးေရးအရ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္အျပင္ ၎၏ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈကုိလည္း ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္။ ရလဒ္သည္ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္း အက်ိဳးထိေရာက္မႈကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစႏုိင္သည့္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈကုိပါ ထိခုိက္ႏုိင္ပါသည္။ ေလးစားလုိက္နာမႈသည္ Bosch ႏွင့္ ျပင္ပမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚတြင္လည္း သက္ဆုိင္မႈ ႐ွိပါသည္ : ေလးစားလုိက္နာမႈဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကုိ ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ခ်ိဳးေဖာက္ရာတြင္ Bosch က ပါဝင္လုိျခင္းမ႐ွိပါ။

ေလးစားလုိက္နာမႈဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသလဲ?

ေလးစားလုိက္နာမႈဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္ေျခ႐ွိသည့္ ကိစၥရပ္အားလံုးကုိ တုိင္ၾကားျခင္းသည္ ဝန္ထမ္းအားလံုးအေပၚ မူတည္ပါသည္၊ ဤနည္းအားျဖင့္ ထုိသုိ႔ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ အလားတူ မွားယြင္းသည့္ အျပဳအမူမ်ိဳး မျဖစ္ပြားေအာင္ တားဆီးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚသုိ႔လည္း သက္ေရာက္မႈ ႐ွိပါသည္။

ေလးစားလုိက္နာမႈဆုိင္ရာ အေျခခံမူကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေနပါက မည္သူက တုိင္ၾကားႏုိင္ပါသလဲ?

• အလုပ္သင္မ်ားႏွင့္ Ph.D ေက်ာင္းသားမ်ားအပါအဝင္ ဝန္ထမ္းအားလံုး

• တစ္ဆင့္ခံ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ အလုပ္သမားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပမွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ ျပင္ပမွ အလုပ္ခန္႔အပ္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား

• ပစၥည္းသြင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ား

• ျပင္ပမွ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမဆုိ

မည္သုိ႔ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ တုိင္ၾကားသင့္သလဲ?

ခုိးမႈ၊ လိမ္လည္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကဲ့သုိ႔ — ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားသည္ဟု ညႊန္ျပေသာ — သုိ႔မဟုတ္ အရည္အေသြး သုိ႔မဟုတ္ ေဘးကင္းေရးဆုိင္ရာ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကုိ တမင္ရည္ရြယ္ၿပီး အဆက္မျပတ္ ေလးစားလုိက္နာမႈ မရွိျခင္းကဲ့သုိ႔ ဥပေဒဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ ႐ံုးတြင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ စနစ္တက်ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ တုိင္ၾကားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

သက္ေသမ႐ွိေသာ္လည္း သံသယ႐ွိသည္ — ကိစၥရပ္ကုိ တုိင္ၾကားသင့္ပါသလား?

တုိင္ၾကားသင့္ပါသည္။ ေလးစားလုိက္နာမႈဆုိင္ရာ အရာ႐ွိမ်ားသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ တရားရံုးတြင္ ရင္ဆုိင္ရသည့္အခါ အကူအညီျဖစ္ေစမည့္ အေထာက္အထားမ်ားကုိ စုစည္းျခင္းႏွင့္ လုိအပ္ႏုိင္သည့္ မည္သည့္ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားကုိမဆုိ စတင္ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္႐ွိသည္။ ၎တုိ႔သည္ လုိအပ္သည့္အေလ်ာက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈရရွိထားၿပီး သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ႐ွိေသာ အထူးပညာရွင္ဌာနမ်ား႐ွိ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားထံမွ ပံ့ပုိးကူညီမႈကုိ ရ႐ွိၾကသည္။

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ တုိင္ၾကားသူသည္ ယင္းကိစၥရပ္၏ ဂယက္႐ုိက္မႈကုိ ခံရႏုိင္ပါသလား?

ေလးစားလုိက္နာမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာ႐ွိႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ မိမိ သိသေလာက္၊ စိတ္ရင္းမွန္ျဖင့္ တုိင္ၾကားသူသည္ မိမိ၏ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ကုမၸဏီမွ အႏၱရာယ္ေပးမည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ရန္ မလုိပါ။

မိမိ၏ အမည္ကုိ မေဖာ္ျပဘဲ တုိင္ၾကားစာမ်ား ပုိ႔ႏုိင္ပါသလား?

ပုိ႔ႏုိင္ပါသည္၊ Bosch ၏ ေလးစားလုိက္နာမႈဆုိင္ရာ အေရးေပၚဖုန္းလုိင္းမွတစ္ဆင့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားကုိ မိမိအမည္မေဖာ္ျပဘဲ ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။ တာဝန္႐ွိ ေလးစားလုိက္နာမႈဆုိင္ရာ အရာ႐ွိႏွင့္အတူ မိမိအမည္မေဖာ္ျပဘဲ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ရန္ အေရးေပၚဖုန္းလုိင္းအတြင္း စိတ္ခ်လံုျခံဳရသည့္ စာပံုးကုိ စီစဥ္သတ္မွတ္ထားႏုိင္ပါသည္။

တုိင္ၾကားစာကုိ အတိအက်အားျဖင့္ မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္မည္လဲ?

တုိင္ၾကားထားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အဆုိပါကိစၥရပ္ကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာ ေျဖ႐ွင္းေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေလးစားလုိက္နာမႈဆုိင္ရာ အရာ႐ွိတြင္ တာဝန္႐ွိသည္ (လုိအပ္ပါက Bosch အထူးပညာ႐ွင္ ဌာနမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပမွ အထူးပညာ႐ွင္မ်ား၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈကုိ ရယူရန္ လုိအပ္သည္)။

မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႐ွိျခင္း

ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ႏုိင္ေျခ႐ွိေၾကာင္း တုိင္ၾကားစာအျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာမႈဆုိင္ရာ အရာ႐ွိက မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။ ပါဝင္သူမ်ား၏ တရားဝင္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ ကိစၥရပ္ကုိ အစီရင္ခံသူသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအေျခအေနကုိ စံုစမ္းႏုိင္သည္။ သက္ဆုိင္ရာ မွားယြင္းသည့္အျပဳအမူကုိ မေတြ႕သည့္အတြက္ ကိစၥရပ္ကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအား စြန္႔လႊတ္လုိက္ရလွ်င္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မွတ္ခ်က္ေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္ ေတာင္းဆုိလ်က္ သက္ဆုိင္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာ အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဒတာ လံုျခံဳေရး

ေလးစားလုိက္နာမႈအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ တုိင္ၾကားရာတြင္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပံုမွန္အားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပေလ့႐ွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ေသာ တုိင္ၾကားစာမ်ားကုိ လက္ခံၿပီး စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုိင္ၾကားခ်က္ျပဳလုပ္သူမ်ားကုိ ေဒတာလံုျခံဳေရး ဥပေဒမ်ားေအာက္႐ွိ ၎တုိ႔၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေလးစားလုိက္နာမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳမည္ကုိ သေဘာတူရန္ လုိအပ္ပါသည္။ မည္သူမည္ဝါ မေဖာ္ျပဘဲ တုိင္ၾကားသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ဤအခ်က္က သက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ပါ။

Bosch ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ

Bosch ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ

သင္တို႔၏စံုစမ္းမႈကိုေၿဖဆိုနိုင္ရန္ အသင္႕ပါပဲ ။

ကြ်န္ုပ္တို႕ထံ မက္ေဆ႔ခ်္ေပးပို႕ရန္