ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

သင္႔ကား ၊ အိမ္ (သို႔) အလုပ္ - Bosch နည္းပညာၿဖင္႔ ဘ၀နယ္ပယ္မ်ားစြာအတြက္ ပံပိုးေပးနိုင္သည္ ။

ကားေမာင္းသူတစ္ဦးသည္ ကားရပ္နားရန္ ေနရာတစ္ခုကို ႐ွာေဖြေနသည္။ Bosch ၏ ေဒသတြင္း တည္ေနရာအခ်က္အလက္မ်ားသံုး၍ ကားရပ္နားႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားကို ႐ွာေဖြစနစ္ျဖင့္၊ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ကားရပ္နားႏိုင္ေသာ ကားရပ္နားရန္ေနရာလြတ္မ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိႏိုင္ပါသည္။

ေရြ႕လ်ားမႈဆိုင္ရာေၿဖရွင္းနည္းလမ္း

Bosch သည္ေရြ႔လ်ားမႈဆိုင္ရာ ေၿဖရွင္းနည္းလမ္း

သစ္မ်ာကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ားအတြက္သာမက လုပ္ငန္းသံုးကားမ်ားအတြက္ပါ ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ နွင္႔အဆင္႔ၿမင္႔ အေၿခခံေၿဖရွင္းနည္းမ်ားအတြက္ နည္းပညာ ၊ Data Cloud နွင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၿဖင္႔ေပါငးစပ္ၿဖည္႔ဆည္းေပးထားပါသည္။

စံုတြဲတစ္တြဲသည္ ၎တုိ႔၏ အိမ္ရွိ Bosch Smart Hime နည္းပညာသံုး အိပ္ယာထက္တြင္ သက္ေသာင့္သက္သာ လဲေလ်ာင္းေနသည္။

အိမ္တြင္

Bosch သည္သင္႕အိမ္တြင္ သက္ေတာင္႔

သက္သာၿဖစ္ရန္ နည္းပညာၿမင္႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားၿဖင္႕

ပံ႔ပိုးေပးေနသည္။

ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္သည္ တက္ဘလက္ႏွင့္ Bosch လုပ္ငန္း၏ 4.0 တူးလ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳၿပီး စက္ရံုထဲ႐ွိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲေနသည္။

လုပ္ငန္းနွင္႔ ကုန္သြယ္မႈမ်ား

Bosch သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ နွင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားၿဖင္႔ ပံ႔ပိုးေပးေနသည္။

Bosch ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ

Bosch ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ

သင္တို႔၏စံုစမ္းမႈကိုေၿဖဆိုနိုင္ရန္ အသင္႕ပါပဲ ။

ကြ်န္ုပ္တို႕ထံ မက္ေဆ႔ခ်္ေပးပို႕ရန္