ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အိမ္တြင္

သင္၏ေနအိမ္ႏွင့္ ပန္းဥယ်ာဥ္အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ နည္းပညာ။

ျမက္ရိတ္ျခင္းႏွင့္ လမ္းေဘးျမက္ခင္းမ်ားကို ရိတ္ျဖတ္ျခင္း — အားလံုးကို Bosch ျဖင့္ ျမန္ဆန္ေဘးကင္းစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ဥယ်ာဥ္ၿခံေၿမသံုးကိရိယာမ်ား

သင္သည္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္

လက္ဆိပ္ရွိသူတစ္ဦးဟုတ္သည္ၿဖစ္ေစ ၊

မဟုတ္သည္ၿဖစ္ေစ Bosch ၏ ဥယ်ာဥ္ၿခံ သံုး

ကိရိယာမ်ားၿဖင္႔ဆိုပါက သင္သည္

မည္သည္႕အပင္မဆို ၿဖစ္ထြန္းေအာင္

စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သူတစ္ဦးၿဖစ္လာနိုင္ပါသည္။

ၿခံစည္းရိုးနွင္႔လမ္းေဘးရွိၿခံဳႏြယ္မ်ားကို

အလွပံုေဖာ္ၿခင္း ၊ လမ္းေဘးရွိ ၿမက္ရိုင္းမ်ားကို

သက္ေတာင္႔သက္သာ တိၿဖတ္ၿခင္းနွင္ ညိွၿခင္း ၊

မာေက်ာေသာသစ္ကိုင္းမ်ားကို ခုတ္ထြင္ ၿခင္း

နွင္႔သစ္ရြက္မ်ား ကို ဖယ္ရွားၿခင္း တို႕ကို Bosch

၏ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ

ကိရိယာနွင္႕တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားကို သံုးၿပီး မိမိရဲ႕

စိတ္ကူးအိမ္မက္ထဲက ဥယ်ာဥ္ေလးကိုေပ်ာ္ရႊင္စြာ

ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ ။

ေရခဲေသတၱာ၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ သို႔မဟုတ္ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္ — Bosch အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားက ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝကို အနည္းငယ္ပိုမိုလြယ္ကူလာေစပါသည္။

အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား

လူေနမႈဘ၀အတြက္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္နိုင္ေသာ

ေၿဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ားအၿဖစ္ Bosch

အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားကိုတီထြင္ထုတ္လုပ္

ထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

သင္တို႕လိုအပ္သည္႔အခ်ိန္တိုင္း Bosch

ကုန္ပစၥည္းမ်ားက အသင္႔ရွိေနၿပီး

သင္တို႔ေနအိ္မ္တြင္မရွိခ်ိန္

အိမ္တြင္းပတ္၀န္းက်င္နွင္႔သဟဇာတၿဖစ္ေစရန္ နွင္႔

ကူညီပ႔ပိုးေပးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ဖန္တီးထားသည္႔Bosch

နည္းပညာၿဖစ္ပါသည္။

Bosch ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ

Bosch ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ

သင္တို႔၏စံုစမ္းမႈကိုေၿဖဆိုနိုင္ရန္ အသင္႕ပါပဲ ။

ကြ်န္ုပ္တို႕ထံ မက္ေဆ႔ခ်္ေပးပို႕ရန္