ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

စက္မႈလုပ္ငန္းနွင္႔ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ

Bosch သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းနွင္႔ကုန္သြယ္မႈ အတြက္ ဆန္းသစ္ေသာထုတ္ကုန္နွင္႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ေပးသည္။

စက္႐ံုတစ္ခုအတြင္း႐ွိ Bosch မွ ထုတ္လုပ္ေသာ အပူစြမ္းအင္မွ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးသည့္ ႀကီးမားေသာ စက္ကိရိယာမ်ား

အပူစြမ္းအင္ဆိုင္ရာစက္ၾကီးမ်ားနွင္႔ ေၿဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ား

အရည္အေသြးၿမင္႔မား၍အသံုး၀င္မႈ - Bosch သည္ အပူစြမ္းအင္ ၊ ေရေႏြးေငြ႔ႏွင္႔ ပင္မကြန္ရက္မွထုတ္လႊတ္ေသာ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာထိ္န္းခ်ဳပ္မႈအတြက္ သီးၿခားေၿဖရွင္းနည္းမ်ားကိုေပးစြမ္းပါသည္။ Bosch သည္စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး ဘြိဳင္လာအိုးမ်ား ၊ CHP စက္မ်ား ၊ စက္ရံုသံုးေလေအးေပးစက္မ်ား ၊ အိတ္ေဇာမွ အပူစြမ္းအင္ကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အၿဖစ္ ေၿပာင္းေပးသည္႔စနစ္မ်ား စသည္႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးႏွင္႔ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး ေနရာမ်ိဳးစံုအတြက္ အံ၀င္ခြင္က်ၿဖစ္ေစေသာ စနစ္မ်ားကို ပံံ႔ပိုးေပးထားပါသည္။

Bosch မွ ထုပ္ပိုးသည့္ စက္ပစၥည္းတစ္ခု

ထုတ္ပိုးမႈနည္းပညာ

Bosch ၏ထုတ္ပိုးမႈနည္းပညာသည္ နည္းစနစ္နွင္႔ထုတ္ပိုးမႈပိုင္းတြင္ ဦးေဆာင္ေထာက္ပံ႔ေပးေနသည္။ကမာၻတ၀ွမ္းရွိနိုင္ငံ ေပါင္း၁၅ နိုင္ငံေက်ာ္ရွိေနရာေပါင္း၃၀ေက်ာ္တြင္ ေဆး၀ါး ၊ အစားအစာနွင္႔ မုန္႕ပဲသေရစာ ထုတ္လုပ္သည္႔စက္ရံုမ်ားရွိလုပ္သားမ်ားအတြက္ လုပ္အားေထာက္ပံ႔ ေပးနိုင္ၿခင္းနွင္႔ ၿပည္႔စံုေသာ ေၿဖရွင္းနည္းမ်ားေထာက္ပံ႔ေပးေနသည္ ။ အေၿခခံေၿဖရွင္းနည္းမွ ၿပီးၿပည္႔စံုေသာေပါင္းစပ္စနစ္အထိ “ဘ၀တစ္သက္တာစက္မႈနည္းပညာ” ဆိုသည္႔ အဖြဲ႔အစည္း၏ေဆာင္ပုဒ္နွင္႔အညီေဆာင္ရြက္ေနပါ သည္။

Bosch မွထုတ္လုပ္ေသာ လြန္ပူ

လုပ္ငန္းခြင္သံုးကိရိယာမ်ား

လက္မႈနည္းပညာဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ကဲ႔သို႔ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အရည္အေသြးၿမင္႔မားၿပီးဆန္းသစ္ေသာလွ်ပ္စစ္အား သံုးကိရိယာမ်ားကိုထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ကြ်န္ုပ္တို႔၏ကိရိယာမ်ားသည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး အၾကမ္္းခံကာ သင္၏အလုပ္ကို ပိုမိုလြယ္ကူေစပါသည္။ Bosch ၾကိဳးမဲ႔ကိရိယာမ်ားသည္ အထူးသၿဖင္႔ ေရရွည္ခံမႈ ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမင္႔မားမႈနွင္႔ လုပ္နိုင္စြမ္းတို႔ေၾကာင္႔ အသံုး၀င္လွပါသည္။

Bosch ၏ လံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး : ဥပမာ- ဗီဒီယိုျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈကုိ ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈကို ေထာက္လွမ္းျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚစြန္႔ခြာရန္ အသံျဖင့္အခ်က္ေပးသည့္ စနစ္မ်ားအျပင္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား

လံုၿခံဳေရးစနစ္

လူမႈဘ၀မ်ား ၊အေဆာက္အအံုးမ်ားနွင္႔ ပစၥည္းမ်ားကို ကာကြယ္နိုင္ရန္မွာကြ်န္ပ္တို႕၏ရည္မွန္းခ်က္ၿဖစ္သည။္ ကြ်န္ုပ္တို႔ ၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ဗီဒီယိုၿဖင္႔ ေစာင္႔ၾကည္႔နိုင္ၿခင္း ၊ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈကို ကာကြယ္နိုင္ၿခင္း ၊ မီးေဘးသတိေပးစနစ္ ၊ အေရးေပၚအေၿခအေနတြင္ အခ်က္ေပးစနစ္ နွင္႔ လူအ၀င္အထြက္ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ အရည္အေသြးၿမင္႔ အသံစနစ္နွင္႔ အစည္းအေ၀းခန္းမသံုးစနစ္တို႔က ဆက္သြယ္ေၿပာဆိုမႈ ၊ အသံဆိုင္ရာ နွင္႔ ဂီတဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးအတြက္ အသံုး၀င္လွပါသည္။

ပင္လယ္အနီးတြင္႐ွိေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု၏ အေဆာက္အအံုမ်ား

ေဆာ႔ဖ္၀ဲေၿဖရွင္းနည္းမ်ား

အင္တာနက္နွင္႔ အၿပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္နုိင္သည္႔ စက္ပစၥည္းမ်ားနွင္႔ ကမာၻၾကီးကို အသြင္ေၿပာင္းလဲသည္႕စနစ္သည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ၿခင္း ၊ ေရြ႕လ်ားသြားလာမႈ နွင္႔ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုတို႔တြင္ ၾကီးမားေသာ အခြင္႔အလမ္းမ်ားၿဖစ္ေစသည္ ။ Bosch မွ ေဆာ႔ဖ္၀ဲနွင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကအေၿခအေနအလိုက္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ ေၿဖရွင္းနည္းမ်ားနွင္႔ အသံုးၿပဳၿခင္းတို႕အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အေၿခခံအုတ္ၿမစ္ကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ Bosch ၏ေဆာ႔ဖ္၀ဲေၿဖရွင္းနည္းမ်ားက ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္ပတ္ၿခင္း ၊ ဆိုင္ခြဲအသစ္မ်ားနွင္႔ ကုန္ ပစၥည္းအသစ္မ်ားကို လူေနမႈဘ၀သို႕ယူေဆာင္လာၿခင္းတို႕တြင္ ကူညီပံ႔ပိုးေပးပံုကို ေလ႔လာလိုက္ပါ ။

Bosch ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ

Bosch ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ

သင္တို႔၏စံုစမ္းမႈကိုေၿဖဆိုနိုင္ရန္ အသင္႕ပါပဲ ။

ကြ်န္ုပ္တို႕ထံ မက္ေဆ႔ခ်္ေပးပို႕ရန္