ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ေရြ႕လ်ားမႈစြမ္းရည္

Bosch သည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေ႐ြ႕လ်ားမႈစြမ္းရည္ဆိုင္ရာ ေျဖ႐ွင္းနည္းမ်ားကို ေပးစြမ္းရန္ ဟာ့ဒ္ဝဲ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းပညာတြင္ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈတို႔ကို အတူတကြ ယူေဆာင္လာပါသည္။

နည္းပညာပုိင္းတြင္ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ကြ်မ္းက်င္မႈျဖင့္ Bosch သည္ ဟာ့ဒ္ဝဲ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈပုိင္းတြင္ အဆင့္ျမင့္ေသာ ေရြ႕လ်ားႏုိင္မႈစြမ္းရည္ဆုိင္ရာ ေျဖ႐ွင္းနည္းမ်ားကုိ တီထြင္ထားပါသည္။

ေ႐ြ႕လ်ားမႈစြမ္းရည္ဆိုင္ရာ ေျဖ႐ွင္းနည္းမ်ား ဝဘ္သတင္းစာမ်က္ႏွာ

Bosch ေ႐ြ႕လ်ားမႈစြမ္းရည္ဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ဝဘ္သတင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေ႐ြ႕လ်ားမႈစြမ္းရည္၊ စက္ျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေ႐ြ႕လ်ားမႈစြမ္းရည္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ ေ႐ြ႕လ်ားမႈစြမ္းအင္ကို ထုတ္လုပ္ေပးေသာ စက္ယႏၲရားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုး ေ႐ြ႕လ်ားမႈစြမ္းရည္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားမွ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေကာင္းဆံုးအရာမ်ားကို ျပသထားသည္။ အိမ္စီးကားမ်ားအတြက္သာမက လမ္းၾကမ္းတြင္ ေမာင္းႏွင္ရေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ စက္ဘီးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ သေဘၤာႏွင့္ မီးရထားပို႔္ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးမ်ားအတြက္ပါ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႐ွာေဖြလိုက္ပါ။

Bosch သည္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ အပိုပစၥည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေ႐ြ႕လ်ားသြားလာႏုိင္ရန္ Bosch က သင့္ကို ကူညီပါသည္။

Bosch ၏ အပိုပစၥည္းမ်ားကုိ အထင္ႀကီးေလာက္ေသာ အရည္အေသြးႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈတို႔အျပင္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေပၚေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာ ကားမီးေရာင္ႏွင့္ ဘရိတ္စနစ္မ်ား၊ လြန္စြာသက္တမ္းၾကာ႐ွည္ခံေသာ ဘတ္ထရီမ်ား၊ ကားေရသုတ္တံမ်ား၊ စက္ႏိႈးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေလသန္႔စင္စက္မ်ား — Bosch သည္ ပိုမိုေဘးကင္းစိတ္ခ်ရစြာ၊ ပိုမိုသက္ေတာင့္သက္သာ႐ွိစြာႏွင့္ ပိုမိုပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္စြာ ေမာင္းႏွင္ေစႏိုင္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ကားအပိုပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ပါသည္။

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ - ကားအမွတ္တံဆိပ္အားလံုးအတြက္ Bosch ၏ဝန္ေဆာင္မႈ

Bosch Car Service

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ — ကားအမွတ္တံဆိပ္အားလံုးအတြက္ Bosch ၏ဝန္ေဆာင္မႈ

တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားေသာ ကားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကားဝပ္ေ႐ွာ့ေပါင္း 17,000 ေက်ာ္တြင္၊ ကားေမာင္းသူမ်ားသည္ ထိပ္တန္းအဆင့္႐ွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ကြၽမ္းက်င္သူ၏ နည္းပညာႏွင့္ စက္႐ံုထုတ္အရည္ေသြး႐ွိ ေမာ္ေတာ္ကားအပိုပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ စက္ယႏၲရားမ်ားမွစ၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ဒီဇယ္ နည္းပညာအထိ — ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကြ်မ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးေပၚ စမ္းသပ္ထားေသာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

Bosch ၏ ဝပ္ေ႐ွာ့ကမၻာတြင္ ျပစ္ခ်က္႐ွာေဖြေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ ဟာ့ဒ္ဝဲမ်ား၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ကားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသည့္ အလုပ္႐ံုမ်ားအတြက္ မိတ္ဖက္ပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဝပ္ေ႐ွာ့ကမၻာ

Bosch သည္ ျပစ္ခ်က္႐ွာေဖြေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ ဟာ့ဒ္ဝဲမ်ား၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားသည့္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ကားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသည့္ အလုပ္႐ံုမ်ားအတြက္ မိတ္ဖက္ပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေပၚ စမ္းသပ္ထားေသာ နည္းပညာျဖင့္၊ Bosch သည္ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ၊ ပိုမိုေဘးကင္းစြာႏွင့္ ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ကားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသည့္ အလုပ္႐ံုမ်ားအား ကူညီေပးသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ထိပ္တန္းအဆင့္႐ွိ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားအေၾကာင္း နားလည္ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လက္ေတြ႕က်ေသာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို ကားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသည့္ အလုပ္႐ံုမွန္သမွ်တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း အာမခံပါသည္။

Bosch ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ

Bosch ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ

သင္တို႔၏စံုစမ္းမႈကိုေၿဖဆိုနိုင္ရန္ အသင္႕ပါပဲ ။

ကြ်န္ုပ္တို႕ထံ မက္ေဆ႔ခ်္ေပးပို႕ရန္