ကမာၻတ၀န္းရွိ၀ဘ္ဆိုက္မ်ား

ကမ႓ာတစ္ဝန္း႐ွိ Bosch


ႏိုင္ငံေပါင္း 60 ေက်ာ္႐ွိ ကုမၸဏီခြဲမ်ားႏွင့္ ေဒသခံကုမၸဏီေပါင္း 460 — ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း 150 ခန္႔႐ွိ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ား။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ႐ွာေဖြရန္

Bosch ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ

Bosch ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ

သင္တို႔၏စံုစမ္းမႈကိုေၿဖဆိုနိုင္ရန္ အသင္႕ပါပဲ ။

ကြ်န္ုပ္တို႕ထံ မက္ေဆ႔ခ်္ေပးပို႕ရန္